Бехи меваси фото: БЕХИНИНГ ФОЙДАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ – КУН УЗ

Содержание

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ

___ XORAZM MA’MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI – 2/2019

ЎУК: 291.35

ЖАҲОН ДИНЛАРИ ИБОДАТХОНАЛАРИНИНГ ЎХШАШ ВА ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ

И. Ҳайдаров, таянч докторант, Ўзбекистон Халқаро ислом академияси, Тошкент

Аннотация. Мақола жаҳон динлари ибодатхоналарига бағишланган. Унда масжид, черков ва

буддавийлик ибодатхоналари айрим ўхшаш ва фарқли жиҳатлари ёритилган.

Калит сўзлар: Дин, жаҳон динлари, буддизм, христианлик, ислом, ибодатхона, черков,

масжид, Будда, Исо Масиҳ, меҳроб, алтарь, руҳонийлик, роҳиб, целибат.

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу храмов в мировых религий. В ней

сравниваются схожие и отличительные черты храмов в мировых религиях.

Ключевые слова: Религия, мировые религии, буддизм, христианство, ислам, храм, церковь,

мечеть, Будда, Иисус Христос, алтарь, священство, священник, целибат.

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of temples in world religions.

Key words: Religion, world religions, Buddhism, Christianity, Islam, temple, church, mosque, Buddha,

Jesus Christ, altar, priesthood, priest, celibacy.

Дин инсон ҳаётини тартибга солувчи омил. Дин мажбурият бўлиб, у эътиқод қилувчиларга

баъзи амалларни бажаришни буюрса, айрим ишларни бажаришдан қайтаради. У ёки бу динни танлаш

инсонга ана шу дин қонун-қоидаларига сўзсиз амал қилишни, муқаддас манбаларидаги кўрсатмалар

асосида шаклланган кундалик, ҳафталик ибодатлар, йилда бир маротаба тантана қилиниши лозим

бўлган байрам ва муқаддас кунлар билан боғлиқ маросимлар ҳамда умр давомида бир маротаба

бажариладиган маросимларни бажариш мажбуриятини юклайди.

Барчамизга маълумки, диний анъана ва маросимлар ибодатхоналарда ўтказилади. Ушбу

мақолада жаҳон динларида ибодатхоналарнинг ўхшаш ва фарқли жиҳатларини кўриб чиқамиз.

Жаҳон динлари деб дунёда энг кўп тарқалган, кишиларнинг миллати ва ирқидан қатъи назар

унга эътиқод қилишлари мумкин бўлган динларга айтилади [8:15]. Унга буддавийлик, христианлик

ва ислом динлари киради. Буддавийлик жаҳон динлари ичида энг қадимийси саналса [2:124],

хриcтианлик эътиқод қилувчилар сони жиҳатидан дунёда биринчи ўринда туради [12].

Христианлик ва ислом динлари яккахудоликка асосланган бўлса, буддавийликда илоҳ ҳақида

тушунча мавжуд эмас[4:96]. Бу эса ўз навбатида мутахассислар томонидан ушбу фалсафий

таълимотни диний деб аташ мумкинми деган ўринли савол туғилишига олиб келган. Шуни айтиб

ўтиш керакки, ислом таълимотига кўра, худо ҳеч бир мавжудотга ўхшатилмайди [8:24:11].

Христианликда эса, худо инсонни ўзининг шакл-шамоилига биноан яратган. “Худо инсон зотини

яратганда, уларни Ўзига ўхшаган қилиб яратган эди”[5:1:26.]. Шунингдек, христианликда худо 3

кўринишга эга бўлиб, у ипостась – “Муқаддас учлик” (Ота-худо, Ўғил-худо-Исо ва Муқаддас Руҳ)

ақидасига таянади.

Христианликда ибодатлар (чўқинтириш каби айрим маросимлар бундан мустасно) фақатгина

черковда, руҳонийлар бошчилигида бажарилиши талаб этилса, исломда маросимларни масжидда

бажариш афзал саналади. Христианликдан фарқли равишда ибодатларни уйда бажаришса, ибодат

қабул бўлади. Буддавийликда бу ҳолат ўзгача шаклда намоён бўлади. Биринчидан, Будданинг

фалсафий таълимоти диний таълимот сифатида қабул қилинган бўлсада, аввалига унда эътиқод

қилувчилар томонидан кундалик, ҳафталик, йиллик ёки умр давомида бир маротаба бўлса ҳам

бажарилиши талаб этилган ибодат, диний анъана ва маросимлар, хайр-эҳсон қилиш, қурбонлик

қилиш ҳамда байрамларни тантана қилиш тизими мавжуд бўлмаган. Иккинчидан, Будда бу дунё азоб

уқубатлардан иборат эканлиги, азоб-уқубатларнинг сабаби ва ечими борлиги ҳақидаги қарашлардан

иборат бўлган “Тўрт ҳақиқат” ва Пратимокша – одобсизликни енгиб ўтиш [7:154. ], кармани

бошқариш борасидаги ғояни илгари сурган. Учинчидан, буддавийликда Будда тимсолини

илоҳийлаштириш кейинчалик шаклланганини инобатга олсак, ибодатхона ва унда бажарилаётган

ибодат ва маросимлар тизими кейинчалик бошқа диний таълимотлар таъсирида шаклланганини

кўриш мумкин.

Христианликнинг муқаддас манбаси “Библия”да ибодатхона (“Скиния”) қурилиши, таърифи,

тарихи, унинг таркибий тузилиши, ундаги диний атрибутларнинг мазмун-моҳияти ҳақида,

шунинингдек, манбада нафақат маъбаднинг шакл-шамоили, балки уни қуришда фойдаланиш лозим

бўлган қурилиш моллари борасидаги кўрсатмалар ҳам батафсил баён этилган бўлса [5: 25:8-31],

ислом дининг муқаддас манбаси Қуръони Каримда насронийликдан фарқли равишда ибодатгоҳни

Телеграм канал ПИСТАЗОР | Уйда Қолинг !

Ассалому алайкум !
Талаб ва таклифларга биноан писта кўчат тўғрисида умумий малумотлар.

🔷КИРИШ
Хандон писта унча катта бўлмаган дарахт ёки бута, шох-шаббаси паст бўлиб, дарахт танаси қийшайган холда ўсади. Илдизи бақувват бўлиб қиялик жойларда хам ўса олади. 1000 йилгача яшаб, мева беради. Хандон пистани мева пишганда ярим очилади, шунинг учун еронликлар хандон писта яни «кулаётган ёнғоқ » дейишади. Яна бошқа номлари хам бор «Яшил Олтин» ,»Бахтли Дарахт». Мевасининг фойдалири хақида кўп гапириш мумкин. Касалликдан сўнг қайта тикланиш учун, жигарни даволашда, юрак хуружи ва сариқ касалликни даволашда жуда фойдали. Мевасининг яшил тусга кириши, унинг пишиб етилганидан далолат. Хандон пистанинг эфир мойлари хавфли дейишади. Шунинг учун одамлар мевасини қоронғуда теришади, сабаби қуёшнинг ултра бинафша нури тасирида писта баргидан эфир мойлари ишлаб чиқаради. Буни тасирида одамнинг боши айланиши мумкин. Оз миқдорда бу мойлар одамнинг тонусини яхшилайди. Инсон учун бир кунда 10-20дона мағзи етарли. Мева таркибида 60% ёғ, 20% оқсил, 5%шакар ва бошқа микроэлементлар мавжуд.

Жигар ва Ошқозонни даволашда жуда фойдалидир. Ўпка касалликларини даволашда хам фойдалидир.

🌳Кўпайтириш

Кўпайтириш йўллари
Уруғдан
Пайванд орқали
Пархиш усулида

Мевалари пишгандан сўнг, пўстлоғидан ажратиб, зарарланган ва майдалари ажратиб олинади. Соя ва шамол жойда 5-6 кун қуритилади.Уруғлар генетик жихатдан ўзида оналик генини 70 фоизгача сақлаган бўлиши лозим. Шундан сўнг махсус контейнерларга экилади.

🔷Писта экиш учун жойни тўғри танлаш.

Писта ДСУ 600-1300 метргача бўлган тоғлик худудларда қўшимча суғоришсиз ўсади ва қимматли эхпорт боп мевалар бера олади. Денгиз сатхи устидан 600 метр пастда жойлашган ерларда қўшимча суғориш талаб қилинади. 1300 метрдан баланд ДСУ жойларда писта кам хосил беради. Писта учун текис ер, қиялиги 30градусгача ерларни ташлаш мақсадга мувофиқ.Тупроқ таркиби бўз, қора, қумоқ, қумли, тошлик, 12% охак ерларда хам ўса олади. Писта илдизи сув тўпланиб қоладиган ерларни хуш кўрмайди. Ер ости сувлари 3 метрдан пастда жойлашган бўлиши лозим.

🔷Бахорги экиш

Экишдан аввал ер 25-30см шудгорланади. Шундан сўнг ер текисланиб градуслари чиқарилади. Хар бир қаторга 1.30см калтаклар ўрнатиб чиқилади. 50х50 см чуқур кавлаб, биогумус 5кг хар бир чуқур учун солинади.Нихоллар апрел ойидан бошлаб май ойи охирига қадар экилади. Экишдан аввал контейнердаги кўчатлар яхшилаб сувланади. Чуқурга хам 5 литр сув қуйилади.

🔷Ноябрда кўчат экиш.

10ноябрдан бошлаб ер музлашига қадар кўчат экиш мумкин. Бу ойда экиш бахорги экишдан афзал хисобланади. 60х60 чуқур кавлаб 50гр аммофос солиб устидан 5 кг биогумус солинади. Сув қуймасдан экилади. Экилганидан сўнг кўчат айланаси 60 см ерларга торфдан мулча қилишни тафсия қиламиз.

🔶Бошқа мевалар қатори бахор ойларида азотга бой ўғитлар, куз ойида эса фосфор ва калийга бой ўғитларни бериш афзал.

✂️Шакл бериш ишлари.
Нихолчаларни экилганидан 2-3ой ўтиб пастги баргларидан 3-4тасини олиб ташлаш билан буталади. 2 йилдан бошлаб 1 метрдан шохлатилади. Шакл бериш мавсуми феврал ойи. Кузда ноябр ойи боши.

🔷Писта хақида сайтимиз ишга тушиши билан кўплаб видеороликлар ишлаб чиқарамиз ва жойлаймиз.

👇👇👇Дўстларга юбориш

https://t.me/joinchat/AAAAAFHehge-9cF2-Y0ViA

Сентябрь 2018 — Новости сайта

30 Сентября, Воскресенье
27 Сентября, Четверг
26 Сентября, Среда
25 Сентября, Вторник
24 Сентября, Понедельник
22 Сентября, Суббота
21 Сентября, Пятница
20 Сентября, Четверг
17 Сентября, Понедельник
15 Сентября, Суббота
13 Сентября, Четверг
12 Сентября, Среда
10 Сентября, Понедельник
09 Сентября, Воскресенье
08 Сентября, Суббота
05 Сентября, Среда
03 Сентября, Понедельник

Блог / Мақолалар indianart / Fikr.

uz

АНОРНИНГ ФОЙДАЛИ ВА ЗАРАРЛИ ТОМОНЛАРИ

     

       Яхшидан боғ қолади, дейди доно халқимиз. Умрининг асасий қисмини тангу жадаллар ичида ўтказган Соҳибқирон Амир Темур Моварауннаҳр пойтахти самарқда жуда кўплаб боғлар яратган. Боғи Дилкушо, боғи Чинор, боғи Шамон, боғи Беҳшит каби қатор чорбоғлар бунёд этдирган. Бундай ободончилик ишлари темурийлар салтанатининг бошқа шаҳарларда ҳам амалга оширилган. Масалан, Бобур Фарғона вилоятининг маърифатида анор ва ўрик мевасининг бисёр бўлишини қайд этган. Ўша замонларда “Аби Самарқанд” ва “анори хўжанд” ибораси машҳур бўлган. Бобур Марғилонда “доно калон” ва “саммон” навли анорларнинг ширинлигини алоҳида қайд қилган

         Бобур кейинчалик Кобун ва Одинапурдаги Самарқанд боғларидаги каби анор эктирган. У куз орасида анорнинг сариқ рангдаги беланишини завқ билан таърифлаган. Бек ва яқин аъёнлари билан анорхўрлик қилган.

        Келинг анор ҳақида қисқача сўзлаб ўтайлик

 

ТУЗИЛИШИ:

 

      Анор (Пуника) туркуми анордошлар (Пуникация) оиласига мансуб унча катта бўлмаган субтропик дарахт ёки бута ўсимлиги бўлиб, 2 та тури бор.

Бир тури ҳинд океанида жойлашган Сокотра оролида ўсувчи Сокотра анори (Р, протопуника) бўлса, иккинчиси Ўрта Денгиз атрофлари, Олд Осиё ва Ўрта Осиёда тарқалган оддий анордир (Р.гранатум)

       Анор анжир каби бир жойдан пайдо бўлмасдан бир қанча районларда хонакилаштирилган. Шунинг учун уни биргина Кичик Осиёдан келиб чиққан дейиши нотўғри. Ўрта Осиёда анор ёввойи ҳолда Помир-Олой тизма тоғларида ва Копетдоғда учрайди. Унинг қадимдан ўстириб келинаётган маҳаллий навлари ҳозир 40 дан зиёдроқдир. Қува, Дашнобод, Наманган анорлари (аччиқ доно, оқ дона, қизил пўчоқ, кава дона, қизил анор, кўк анор, бедана, ширин дона, қўй қизил, улъфи, ширин анор, нордон, қўй анор, қозоқи). Эрон, Испания ва бошқа мамлакатларда етказилган анорлардан устун туради.

      Анор-анордошлар оиласига мансуб булиб, буйи 5 м гача борадиган бутадир. Анор ўсимлигининг барги қалин булиб, уст томони йилтиллаб туради. Кўриниши тескари тухумсимон. Улар қисқа банд билан шохчада қарама-қарши жойлашган бўлади. Ўсимлик гуллари қирмизи ранг бўлиб, дона-дона, айрим холларда 2-5 таси ғуж бўлиб жойлашади. Анор май-август ойларида гуллаб меваси сентябрдан кеч кузгача пишади. Меваси шарсимон, кўп уруғли сершира  мева хисобланади.

ТАРКИБИ

Анор таркибида киши аъзосига фойдали, иштаха очувчи, овкатни хазм килувчи хамда ижобий натижа курсатувчи органик кислоталар, лимон кислотаси, олма кислотаси, канд моддаси (фруктоза, глюкоза, сахароза), витаминлар мавжуд. Анор пустлоғи таркибида ошловчи, смола, буёк ва бошка моддалар бор.

ХАЛК ТАБОБАТИДА…

Халк табобатида анор пустлоги, меваси ва мева пусти шунингдек, усимлик гули истиско (водянка), қўтир йўтал, ичбуруг, сарик касалликларига даво сифатида қўлланилади. Анорнинг шарбати зангила (лавша, цинга) касалликларига даво булади. У иштажа очувчи неъмат хамдир.

Тиббиёт илмининг султони бобомиз Абу Али ибн Сино анор пустлоғини қон қусишда, милк ва ичакдан қон кетганда, шунингдек сийдик ҳайдовчи, яра ва жароҳатларга малхам сифатида ишлатган. Бундан ташкари, олим анор пустлогидан тайёрланган қайнатма ичбуруғга даво эканлигини ва гижжани ҳайдаши тугрисида маълумотлар беради.

ИЛМИЙ ТИББИЁТДА…

Илмий тиббиётда анорнинг илдиз пустлоғидан тайёрланган экстракт, шунингдек, гижжаларни тушуришда, мева пустининг кайнатмасидан дизентерия касаллигини даволашда қўлланилади.

ШИРИН АНОР…

Ширин анор еган одамда соғлом қон пайдо бўлади. Уни иссик мижозли кишилар еса эрлик қувватни оширади. Бадан аъзоларини зарарли моддалардан тозалайди. Ични юмшатиб пешобни юргизади. Овқатдан кейин ейилса, хазмни тезлатиб уни меъдадан чикиб кетишини осонлаштиради ва жигарни тозалаб кувват бағишлайди. Иш фаолиятини яхшилайди. Бундан ташқари, сариқ сув, жигар сустлиги, сариқ хасталиги, талоқ, кўкрак қафас аъзолари дарди, иссиқ йўталга шифо булади. Одам овозини равон ва жарангдор қилади. Баданни семиртиради, қўтир ва қичимани даф этади, ранг-рўйни очади.

КЎП ЕЙИШ

Ширин анорни хаддан зиёд куп ейиш, хазмни бузиб, меъдани заифлаштиради. Бодли бўлганлиги боис терининг қатламларини дағаллаштиради. Иситмаси бор одамларга зарар қилади. Бу пайтда юз берган холатни бартараф қилиш учун нордон анор емоқ зарурдир.Борди-ю совук мижоз одамларга зарар қилса, занжабил еса ҳаммаси ўтиб кетади.

ШИРИН АНОРНИНГ СУВИ…

Ширин анорнинг сувини қайнатиб қуюлтириб, ундан ширин анор мураббоси тайёрланади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚИЁМ ТАЙЕРЛАШ

Анор шарбатидан шифобахш қиёмлар тайёрлаш ҳам мумкин. Бунинг учун анорнинг етилиб пишган мевасидан 4 кг олиб, унга 2 кг шакар ва ярим пиёла миқдорда райхон гули қўшиб, қиём холигача қайнатилади. Анор қиёми иштаха очади. Аъзоларга қувват бағишлайди.

ШИРИН АНОР БАНДИДАН…

Ширин анор бандидан тешик очиб, сикканича оз-оздан бодам ёки бинафша ёгини томизиб, шимгунига кадар оловга қўйиб, тукилмайдиган холатга етгунига қадар кутиш керак. Ана шу анорни ёғ томизилган жойидан шимиб сурилса, кўкрак қафаси ичидаги аъзолар дарди ва эски қуруқ йўталга даво бўлади. Ширин анор сувини шакар, асал суви, бодом елими ва бодом ёғи билан бирга давомли истеъмол килинса хам шундай фойда қилади.

 

КЎЗ РАВШАНЛИГИ…

Ширин анор сувини шишага солиб бир неча кун қуёшга ташлаб қўйилса ва қуюлтирилгандан сўнг кўзга тортилса, кўзнинг равшанлиги ортади, қанчалик узоқ сакланган бўлса кучи хам шунчалик ортади.

МЕВА ПЎСТЛОҒИ

Агар мева пўстлоғини куйдириб унинг кулини сариёғ ёки мол ёғи билан яхшилаб аралаштириб суртилса, теридаги йирингли ярачаларнинг тузалишига ёрдам беради. Мева пустлогидан тайёрланган кайнатма огиз бўшлиғининг яллигланишига даво бўлади.

САФРО КУСИШГА…

Анор, олма, бехи, лимон, отқулок, ошқовоқ, нилуфар ва кашнични тенг мидорда олиб аралаштириб қайнатилиб, унинг қуюк шарбатига асал қўшиб истеъмол қилинса, сафро қусиш, кўнгил бехузур бўлиш ва тинка қуришидан қутилиш мумкин.

НОРДОН-ШИРИН АНОР…

Нордон-ширин анорнинг мижози совуқ ва хўлликда ўртача. Бошқа жихатдан худди ширин анорга ўхшаб кетади. Лекин сафро қайнаши ва қон босими кўтарилишини босишда ундан кучлирок ва сафро мижозли одамларга ширин анорга қараганда нордони ёқимлироқдир.

НОРДОН АНОРНИНГ ШИФОЛИГИ…

Нордон анорнинг шифобахшлик хислатлари: ичидаги пардадан ажратиб олинган 150 граммдан 300 граммгача 70 грамм янги шакар билан истеъмол килинса, ичкетарли сафрони даф этишда ва меъдага кувват бағишлашда даво бўлади. Сафроли хароратни, сариқ, кўтир ва қичимани бартараф этишда сариқ халилага ўхшаган хислатлар бор.

ЙЎҒОН ИЧАК ХАСТАЛИГИГА

Нордон анор ичи тозаланиб, кейин қуюклашгунча сиркада обдан хил-хил пиширилса ва мурч хажмида ўша қуюк қайнатмадан хаблар тайёрлаб, ундан 15 донасини истеъмол қилинса, эски ичкетарни бартараф этади, ичаклардаги йирингли хасталикларни, йўғон ичак хамда орқа чиқарув ичакларини шифолайди.

ТИШ ХАСТАЛИКЛАРИ…

Нордон анор сувини оғизга олиб, бир неча бор чайилса, тиш милкларини мустахкамлайди. Агар унинг пўсти ейилса, пешобнинг равон келишига ёрдам беради. Барча турдаги анорнинг томири сувда қайнатилиб ичилса тишга фойдаси каттадир.

МЕЪДА ВА ГИЖЖАЛАРГА…

Нордон анорнинг қуруғини чайнаб 3,5 граммини сув билан ейилса, меъда ва ичакдаги қуртларни, хатто ошқовоқ уруғига ўхшаш гижжаларни хам тушириб юборади.

АНОР ДОНАСИ…

Анор донаси унинг бошқа қисмларга нисбатан шифобахшликда кучлирок. Анор уруги ва шу микдорда узум майизини олиб бешдан бир қисми хажмида қора зира қўшиб, ҳаммасини туйиб ейилса, қайт қилиш иллатини тўхтатади ва меъдага қувват бағишлайди. Лекин ичакларининг ички девори яллиғланган ва йўтали бор одамлар еса, зарар қилади. Бундай пайтларда узум майизи ейилса, зарар бартараф қилади.

АНОР УРУҒИНИ

Уни майдалаб асал билан хамир қориб боғланса, қўл ва оёқдаги қадоклардан колган доғни йўқкотади.

ҚАЙНАТМА ТАЙЁРЛАШ

Анор пўстидан қайнатма тайёрлаш учун оғзи ёпиладиган чинни, сирланган ёки хароратга бардошли идишга бир стакан микдорда (200г) сув куйилади, унга майдаланган мева пустлоғидан бир чой қошиқ солиб 15 дакика давомида қайнатилади, 2 соат давомида тиндириб қўйилгач, сузиб олинади, сўнгра кунига уч маротаба ош қошиқда овкатдан олдин ичилади.

Бугунги кунда Қува Дошнабод анорлари машҳур

 

 

Бу на гумбаздир эшиги, туйнугидин йўқнишон,Неча гулгун куш қизлар манзил айлабдур ниҳон!Гумбазни синдирибаларнинг ҳолидан олсам хабар,Юзларида парда тортуғлик турарлар бағри қон

Увайсий.

 

 

Утешова Гулжаҳон

Биология щыитувчиси,

Чирчиқ Олимпия заҳиралар коллежи

 

«Ўзбекистонда федерция ташкил этиш ваколатига эга эмасман» / Olamsport.

com

Бу воқелик менга реалликдан бироз узоқроқдек туюлди. Шу боис бунга ойдинлик киритиш  мақсадида воқеа жойига  йўл олдик. Эътиборлиси асли жанубий кореялик бўлган нуфузли спорт ташкилоти раҳбари пойтахтимизга келган экан. Бизнинг мақсадимизни билиб очиқ юз билан розилик билдирди.

— Жаноб Ли юртимизга хуш келибсиз!

— Мастер Ли: Раҳмат!

— Кечирасиз, дастлаб, бироз ваколатингиз борасидаги савол билан мурожаат қилмоқчиман?

— Мастер Ли: Майли, ҳар қандай саволингизни бераверинг.

— Унда айтингчи, Сиз Ўзбекистонда федерация ташкил қилиб, унга раҳбар тайинлаш ваколатига эгамисиз?

Мастер Ли: (кулиб) Биласизми? Мен Ўзбекистонда федерация ташкил қилиш, унга раҳбар тайинлашга хақли эмасман. Бу ички ишлар саналади. Шунчаки, юртингизда ушбу спорт турини ривожлантириш учун кўмак бериш имкониятимиз бор. Қолаверса , Жанубий Корея ва Ўзбекистон яқин ҳамкор мамлакатлар саналади. Бу икки юрт ажралмас ришталар билан боғланган десам муболаға бўлмаса керак. Шунинг учун нафақат спорт борасида балки, юртингизда туризмни ривожлантириш борасида ҳам ўзимизнинг бизнес режамиз бор. 20 дан ортиқ тадбиркорларни (уларнинг аксарияти Хитой ва Жанубий Кореядан) юртингиз билан яқиндан таништириб чиқяпман. Ҳозирданоқ шуни ишонч билан айтмоқчиманки, уларнинг Ўзбекистонга бўлган ҳурмати ошиб бормоқда. Шу боис улар юртингизга инвестиция киритишни режалаштриб турибди. Бир сўз билан айтганда улкан режалар мавжуд, буни амалга ошириш учун ҳаракат қиламиз. 

— Демак, оммавий ахборот воситаларида тарқалган хабар, яъни федерация ташкил қилиниб, унга Суннат Ильясовнинг раҳбар бўлганлиги нотўғри эканда?

Суннат Ильясов:— Ҳа, бироз тушунмовчилик бўлган. Ҳозирча, хеч қандай расмий федерация очилгани ҳам йўқ. Лекин мазкур ишни амалга ошириш ҳаракатидамиз. Тўғри, раҳбарлик лавозимига муносиб кўрилдим. Аммо, Ўзбекистон ММА федерациясига эмас балки, Бутунжаҳон ММА федерациясининг Марказий Осиёдаги вакили бўлиб тайинландим.  

— Жаноб Ли, мана Ўзбекистондаги сафарингиздан  келиб чиқиб, юртимизда ММАнинг яқин келажакдаги ривожини қай холатда кўрмоқдасиз?

Мастер Ли: Албатта,бирор спорт турни ривожлантириш учун фидойи инсонларнинг жонбозлиги керак бўлади. Мен бу ерда шундай инсонларнинг кўплигини кўриб турибман. Суннат Ильясовни шулардан бири деб биламан. Мен Ўзбекистон билан 15 йилдан буён танишман. Бу юрт, унинг меҳмондўст халқи, ўзига хос урф-одатлари ҳақида эшитган эдим. Мана энди буларнинг барини ўз кўзим билан кўриб турибман. Эсимда 2003 йил Бутунжаҳон ММА федерациясининг навбатдаги мусобақасида оддий бир ўзбек ўғлони барча рақибларини мағлубиятга учратиб, чемпион бўлганди. Ваҳоланки, мен Бразилия, Россия ёки бошқа юрт вакиллари ғолиб бўлади деб ўйлагандим. Ана шунда Ўзбекистонга бўлган қизиқишим ортди. Кўряпсизми, биргина спортчи муваффақиятининг  моҳиятини. Энди тасаввур қилинг, ўша вақтда жаҳонда неча миллионлаб инсонлар ММА чемпионатини кузатиб боришган. Уларнинг Суннат орқали худди мен каби, Ўзбекистонни таниганлигига шубҳам йўқ. Энди саволингизга келсак, ўйлайманки, яқин келажакда ММА Ўзбекистонда ҳам оммавий спорт турларидан бирига айланади.

— Бироз Бутунжаҳон ММА федерация борасида маълумот бериб ўтсангиз?

Мастер Ли:— Ҳозирда Бутунжаҳон ММА федерациясига 180 та мамлакат аъзо саналади. Штаб квартирамиз Сеул шаҳрида жойлашган. Биз ташкил топганимизда хеч қандай UFC, Bellator бўлмаган. Қолаверса, улар ташкилот ҳам эмас. Шунчаки промоушен холос! 

— UFC, Bellator ҳақида гап очдингиз. Ҳозирда жаҳоннинг энг кучли жангчилари айнан ушбу йўналиш мусобақаларида иштирок этмоқда. Энди айтингчи, сизнинг ташкилотингизга  аъзо бўлган таниқли спортчиларни санаб ўта оласизми?

Мастер Ли: — Албатта, жуда кўп кучли жангчиларимиз бор, уларнинг аксарияти ҳозирда сиз санаб ўтган йўналишларда жанг қилаяпти. Мисол учун, бразилиялик Акилла, Антонина ва Валентина Шевченко мана Суннат… Ҳозир санасам вақт етмаса керак. Биласизми, ўша вақтлар Жанубий Кореяда Суннатнинг махсус фан клуби ҳам бор эди.

— Трансляция ҳақида нима дея оласиз? 

Мастер Ли: Бизнинг жанг кечаларимиз, турнирларимиз деярли таркибимизга кирувчи 180 мамлакатнинг барчасида эфирга узатилади. Қолаверса, ўзимизнинг махсус каналимиз ҳам бор!

— Айтингчи, юртимиз ҳакамларининг Бутунжаҳон ММА федерацияси жанг кечаларида иштирок этиш имконияти қай даражада?

Мастер Ли: — Албатта,имконияти бор. Бунинг учун фақат ўз устиларида ишлаш зарур!

Суннат Ильясов: Бу борада ҳам ўз режаларимизга эгамиз. Мазкур ташкилотнинг етакчи мутахассислари ва ҳакамлари юртимизга ташриф буюриб, семинарлар ўтказиш кўзда тутилган. Қолаверса, ўзига хос имтиҳонлар ташкил қилиниб, савияли ҳакамларни тарбиялаб борамиз деган умиддамиз!

— Лекин расман федерация мавжуд эмаску?

Суннат Ильясов: — Тўғри, мавжуд эмас, лекин ушбу ташкилотнинг вакили сифатида бу ишларни амалга ошириш имкониятига эгаман. Аста-секин барчасини амалга ошириб борамиз. Вақти келиб федерация ҳам ташкил қилинар. Мен бир спортчи сифатида ММАга боримни берганман. Ҳозир мамлакатимизда ҳам шу спорт турига қизиқиш юқори, шундай экан нега уни ривожлантирмаслигимиз керак? Кўриб турибмиз юртимизда ҳам кўплаб ММА йўналишидаги клублар фаолият олиб бормоқда. Ажойиб спортчилар етишиб чиқаяпти. Федерация эса мана шу спортчиларимизнинг фаолиятини янада ривожлантириш, уларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш учун керак. Бу борада дастлабки қадамларимизни ташлаганмиз.

— Дастлабки қадам деганда “Asian Fight”ни назарда тутмадингизми?

Суннат Ильясов: — Албатта, буни ҳам назарда тутдим.

— Лекин бу жанг оқшоми кўплаб эътирозларга сабаб бўлди?

Суннат Ильясов: — “Мевали дарахтга тош отилади” деган халқимизнинг ажойиб нақли бор. Ўша эътироз билдирган инсонлар буни атрофлича кузатган. Агар буни ичида бўлишганида тўғри тушунишган бўларди. Буни илк маротаба ўтказдик ва табиийки камчиликлар бўлди. Албатта, буларнинг барини таҳлил қилдик, хулосалар чиқардик. Кимга ишониш мумкин, кимга эса йўқ, бунга амин бўлдик. Бир сўз билан айтганда, бу биз учун дарс бўлди. Лекин битта айтар гапим бор, бизни танқид қилганларнинг ўзлари шундай мусобақа ўтказа олишдими ёки бундай ишга қўл ура олармикан деган савол туғилади.   Албатта, бу фикрим оддий мухлислар ёки журналистларга қаратилмаган. Улардан баъзи бир ноқулайликлар учун узр сўраймиз. Яна шуни таъкидлаб ўтмоқчиманки, шахсан менинг ҳеч кимга хусуматим йўқ. Мен учун амал ҳеч нимани англатмайди. Мақсадим, мамлакатимизда шундай спорт турини оммавийлигини ошириш, қўлдан келганча ёш спортчиларимизга ёрдам бериш, манфаат эса асосий нарса эмас. Буни шунчаки баландпарвоз гапга йўйманг. Аравани ҳар томондан тортганимиз билан бирор бир нарсага эриша олмаймиз. Бу дунё ўткинчи, амал, мол-давлат кетгувчи, душманликдан нима наф? Келинг, бирга ишлайлик. Бир мушт бўлайликки, ўзбеклар деганда зир титрасин рақиблар!

— Бу сўзлар айнан кимларга қаратилган?

Суннат Ильясов: — Бирор бир инсонга қаратилмаган. Умумий тарзда айтиб ўтдим. Шундай саволларни беряпсизки, худди, ўша танқидчилардан бирига ўхшайсиз (кулади). 

— Танқид келажак меваси. Агар танқид лозим бўлса албатта, бу ишни амалга ошираман. Агар бу спортимиз ривожи учун хизмат қилса…

Суннат Ильясов: — Ўринли танқид учун хурсанд бўламан. Чунки, бу бизни янада тўғри йўналишда иш олиб боришимизга хизмат қилади. 

— Мастер Ли юртимизга ташриф буюриб, кўзлаган мақсадингизга эришдингизми?

Мастер Ли: — Ҳар икки мамалакат, яъни Жанубий Корея ва Ўзбекистон нафақат спорт борасида балки, иқтисод, борингки барча соҳада ҳамфикр саналади. Урф-одатларимиз ҳам бир-биримизга яқин. Дунёда энг меҳмондўст халқ ҳам айнан шу икки миллат десам янглишмаган бўламан. Шу омиллар юртингизни бевосита ўз кўзларим билан кўришга туртки берарди. Ана шундай имконият Суннат Ильясовнинг таклифи билан амалга ошди. Ўзининг ажойиб режалари билан ўртоқлашиб, мени нафақат спорт борасидаги балки, туризм ва бизнес лойиҳаларда ҳам ҳар икки томон учун фойдали бўлган мақсад ва вазифаларига ишонтира олди. Ўйлайманки, яқин вақтлар мобайнида самарали ишларга қўл урамиз ва бу албатта, ўз мевасини беради. Негаки, бу ерга келиб, барчасини ўз кўзим билан кўрганим менга катта ишонч берди.

Аҳмад ЭШМАТОВ сухбатлашди

Far Cry 6 «Баги, Приколы, Фейлы»

 • Inna Plyonkina

  Всем приятного аппетита, и хорошего настроения =)

 • Влад Денисенко

  Разработчики: В нашей игре нету багов! Мармок: *Суету навести охота*

 • DIEFORME

  Мармок ван лавввв

 • u31om

  мармок в париже -как пройти к эйфелн элефе фефе лелелел…… ну вы поняли??? -нет

 • Grizzly [Standoff 2]

  Бедная Эйфлева, Эльфова, Эфливова, тфу блять, крч башня

 • Влад Денисенко

  Фар Край 6: Выходит» Мармок: *Моментально находит баги*

 • Николай Плохих

  Следующее видео Мармоку выйдет В…В…В…

 • XvladX

  Я: Почему у этого омлета вкус кирпичей? *Тем временем Мармок в омлетном царстве*

 • Влад Денисенко

  Китайская мудрость гласит: «Мармок найдет баги в каждой игре»

 • s i d e k i c k

  мармок пытается выговорить слово вафлевая башня: =\

 • Bone’S

  ЗЙ-ФЕ-ЛЕ-ВА, надеюсь это поможет в будущем.

 • P OneJ

  Запомните, мармок когда то, убил кс (Поломка скинов)

 • Влад Денисенко

  Китайская мудрость гласит: «Смех от Мармока — Как отдельный вид искусства»

 • s7ample

  Когда мармок выговорит слово «Эйфелева», тогда я и попаду в рамку

 • Лев Кипшакбаев

  Го еще

 • CrazyGame_TV

  Помню 5 часть любим играли и мармок уебает девушку Влада а4

 • СтальВэвэр

  Если я написал этот комментарий, это значит у меня нет склероза, правда я забыл, что хотел написать

 • Влад Денисенко

  Мармок: Начинает ржать» Я: *Начинаю ржать вместе с Мармоком*

 • гусь

  Я сейчас только фар край 3 прохожу

 • Andrii Sakhryn

  В один момент начал сьорбать чаек в такт с мармоком

 • GROM Z

  Видио топ

 • Александр Гришин

  Я понял, что пока Мармок пытался выговорить Эльф…Эфеле…Эйфел…Эфелеле…..

 • Goga Noga

  Эльфи Эллифи Филя Элфа Элфы Эль Эльфива Элькф Эльфиливи Эээ Блэт 😭

 • Влад Денисенко

  Я на протяжении всего ролика: *Угараю от смеха Мармока*

 • Левон Кишмирян

  13:06 Ахаха!)))

 • Ultimate agent 3000

  Мармок:Джохан почему ты едешь со скоростью 140 км/ч в обрыв?Джохан:тороплюсь к любому герою Мармок:но он же умер…

 • Maksim

  Мелодия кафоваая в моментах)))

 • Володя Пучинин

  Обидно то, как они играли… что мы так чаем плевали…

 • AdamantineCinema

  Казалось бы, причем тут Ева Эльфи

 • Иван Пащенко

  То чувство, когда вонючка в виде пальмы в игре выглядит лучше, чем ёлочка в шестерке в реальной жизни)))

 • Влад Денисенко

  Интересный факт: Многие люди ржали от этого ролика)

 • Ася Садовникова

  Марин, сгоняй в Париж!!!! И тогда ты сможешь, глядя на эту башню, выговорить ее название

 • Aleksandr Live

  Самое крутое везение мире это не выиграть 1млрд$ а попасть рамку Мармока😎

 • WTF

  Ждал чистт Far cry6!

 • Остался в 90-х

  Мармок так сильно скакал на коне, что порвал две уздечки (о_0)

 • Влад Денисенко

  Мой смех на протяжении всего ролика: *Лютая громкость*

 • Spector1

  Мармок как президент сделает видос и резко закончит и хрен пойми когда он опять начнётся

 • Демид Антуфьев

  Как всегда круто

 • SANEZE

  Те кто ставит дизлайки на видосы — не пиплы, а энималсы ой шо

 • Ярик)

  сколько лет смотрю интро мармока, но надпись приятного просмотра заметил только сейчас

 • Артём Тарасов

  Мармок почему так долго видео не было

 • Овлво Веврт

  Вау 1 в тренде

 • Serega V

  Шёл 2561 год Марин до сих пор пытается выговорит Эйфелеву Башню 😀

 • top_ kop

  Класс

 • Влад Денисенко

  Китайская мудрость гласит: «Новые видео от Мармока всегда порадуют смехом»

 • марлен мадияр

  Если аркаша будет воденым,каменным,огненным но все равно марин побидит его с супер атакой

 • Danich 048

  Так и не рассказал что там с Эльфелевой башняй а такую интригу навёл

 • Серега Ляпунов

  Предлагаю выпустить ролик (или стрим) где ты будешь пытаться пройти майнкрафт на 17 миллионов подписчиков

 • proroc *

  Момент на крокодильей ферме топ 🔥🔥🔥

 • Влад Денисенко

  Моё настроение когда я увидел новый ролик Мармока: *Лютая радость*

 • ☢️k1ksi☣️

  11:28 учим русский с мармоком

 • СтальВэвэр

  LoL

 • Влад Денисенко

  Китайская мудрость гласит: «Новые видео Мармока всегда поднимят настроение»

 • Onii Chan

  Мармок впервые баганул.

 • Влад Денисенко

  Китайская мудрость гласит: «Самое приятное в жизни, это увидеть новое видео от Мармока»

 • OAK_0 7

  Да бля,и как теперь называется эта башня в Париже?Запутал

 • Наир читер

  Джохан тоже йто выложил

 • Никита Киселев

  Вечно можно смотреть на 3 вещи: как течёт вода, как горит огонь и как Марин пытается выговорить «эйфейлева башня»

 • Денис Седельников

  кто нибудь посчитал сколько раз Эйфель в гробу перевернулся ?

 • Electronic83

  Far cry сделали игру без багов; Так же Марин: баги? Не не слышал

 • Kawaii

  10:36 Марин пытается перечислить по памяти имена всех персонажей своего любимого аниме

 • Саватеев Николай

  4:10 да ты пророк 🙂

 • Влад Денисенко

  Интересный факт: Никто не ожидал увидеть новый ролик от Мармока)

 • Mem4iki

  2:31 Если это увидит его жена) Пиши пропало

 • Георгий Игнатьев

  Мало, кто знает, но в детстве Марин прогуливал занятия с логопедом, играя в компьютер и находя баги в играх. «Игры» переросли в канал, а проблема с буквами осталась.

 • Арсений Хем

  это ж Юбисофт, здесь баги можно искать бесконечно

 • Влад Денисенко

  Китайская мудрость гласит: «Новые видео от Мармока поралуют абсолютно каждого»

 • Наир читер

  Наканеч месич спустя и даждался

 • танк ист

  Эйфель сделал сальто морталли в гробу

 • Славяне Перенко

  поржал знатно 😂😂

 • Raccoon__ i

  Вот он… Глоток свежего воздуха

 • Стас Леонов

  Го ещё на тему фк6))

 • Влад Денисенко

  Интересный факт: Видео от Мармока это отдельный вид шедевра)

 • Najmiddin Sayfiddinov

  Мармок использует низкую скорость как у моего интернета чтобы создать баги в онлайн режиме

 • _1_Artur_1_

  Мне понадобится узнать о игре не прохождение а видео мармока.

 • Max Rudakov

  Учим с Мармоком новые слова) ( ._.) Эйфелева башня (._. )

 • Nakonechnik !

  Кто заметил надпись Эйфелева башня: я что шутка для тебя?

 • доукин иван

  Только вчера вспомнил о мармоке, сегодня он выложил видео. Как это работает?!

 • yes i’m [BOT]

  Ходят слухи, что Марин обожает стоять под маневровым винтом вертолета на инсершн 2

 • Влад Денисенко

  Интересный факт: Очень много людей обрадовались когда вышло новое видео от Мармока

 • Ласковый Онанист

  ходят легенды то что Марин все ще там стоит и пытается выговорить это слово 10:00

 • Фёдор Стрижнев

  Мармок без мата Как десантник без автомата. Делает Мармока мат И смешней и… дальше не придумал.

 • Tidjert

  Хочу зависать как тот чел вначале видео

 • Влад Денисенко

  Китайская мудрость гласит: «Новые видео от Мармока всегда поднимают настроение»

 • Вдовиченко Владислав

  Когда Аркаша выпустил видео первым,но ты смотришь с тем же удовольствие Марина

 • v3LL d0ne

  Спасибо! Теперь башня «Эфиваливай».

 • Night

  Марин: Это видеоблог и сегодня мы поедем на Эльф…Ельф…….Эхфи…Короче ребят мы некуда не едем)

 • Герман Ениватов

  3 дня спустя эфьлевая-ефельева ефель ефе………

 • Максим Сим

  Генп бля я обасрался че ты у мармока делаешь

 • Tidjert

  Я: Ну хоть в этой рамке посижу Охраник музея: о_0

 • Indie Game Mill

  Я бы все таки хотел узнать, а как связан салют с Эйлефилевой, Эфлевой, Эйлифилефеливой…🤔…башней?

 • Амаль Жураев

  Ебать он черный в темноте не виден

 • Совёнок 🌸

  Можно бесконечно слушать 3 вещи: Как течет вода Как горит огонь И как Марин пытается выговорить эйфелеву башню

 • Владислав Лісіцин

  Мармок играет фаркрай 6: я: Неужели юбики сделали игру без багов? Мармок на 8:46: Я ПАДАЮ, ПАДАЮ, Падаюю!!!

 • Ахмад Магомедшарипов

  С эфиливай башни🤣🤣🤣

 • Kortofey

  Блин в рамках про Эйфелевая башня было годненько🤣

 • Рослав Богуцкий

  Жаль так мало видосов, хотя бы по часику)))

 • Кон суйилганда кандай овкат ейиш

  Дўстларингиз билан улашинг !Мақолани бошқа сайтларда ва газета журналларда чоп этишда ёки ижтимои тармоқдаги каналларга, гуруҳларга ёзиб тарқатишда, муаллиф ва манба кўрсатилиши шарт! Мақоламиз асосида аудио ва видео маҳсулот тайёрлашдан олдин биздан. Бу восита кон томирларни тозалаш билан бирга хеч кандай ножуя таьсирга эга эмас. пайдо булади. Кейин овкат бармок ичакга утади. Ва у ерда хам уша жараен давом этади. Ярим хазм булган , бижгий бошлаган овкат колдиклари аччик ингичга ичакга утади.

  Илтимос анкетани имкон қадар тўлиқро тўлдиришга ҳаракат қилинг! Агар электрон почтангиз бўлмаса,. @maslahatim. uz << шуни ёзиб фақат нуқталарни ўрнига Логин га ёзган сўзингизни ёзиб, рўйҳатдан ўтишингиз мумкин. [email protected] Сиз ушбу бўлимда сизни. Tolgonai пишет салом! нике тун кандай болуш керек биринчи нике тун кандай болотКиз бола биринчи марта жинсий алока килганида киндан кон келмаслиги мумкинми

  Статистика буйича хар секундда дунёда одам юрак-кон томир касалликларидан вафот килар экан. Миокард инфаркти юрак ишемик касаллигининг энг огир ва куп таркалган туридир. Кандай омиллар бу касалликка олиб келиши мумкин

  с сексом именно с что такое мастурбация! это секс узбек тилида candy кер кандй кондирса булади айялни сериали узбек секс. мачбури. секс зарадон шамоллаганни кандай даволаса булади узбекча сикишлар fatty grandmothers sex.

  Кандай сикай.

  Эркаклар учун энг керакли озик овкат махсулотлари. · Даволаш тадбирда кандай хатолик йул куйилди. · Кандай асорат юзага келган. Массаж простаты видео.

  бу овкат рациони пули жуда куп одамлар учунми. бунча нарсани олиб ейишга кучи етган одам кандай семираман деб сурамайди. нима дедиларинг укиётганлар. Дима Ошлигим month ago. тез тез сутли таомлар ейиш кераг.

  Халк табобатида бехи мевасининг кайнатмаси ва пиширилган меваси меъда ичак хасталикларида овкат хазм булишини яхшиловчи, жигар, кон туфлаш касалликларини даволашда хамда кусишга карши таъсир килувчи дори сифатида кулланилади.

  Аксарият холатларда одамлар нимага касал булишини , кандай килиб даволанишини билмай бу дуньедан бевакт куз юмиб утиб кетадилар. Улар ташкарига , яьни каттарок кон томирларга озик моддасини шимиб тортади. Бу куп йиллик харакатдан ичак деворларида эски овкат.

  Гуштдан Оккан Кизил Суюклик КОН ЭМАС.

  Аксарият холатларда одамлар нимага касал булишини , кандай килиб даволанишини билмай бу дуньедан бевакт куз юмиб утиб кетадилар. Улар ташкарига , яьни каттарок кон томирларга озик моддасини шимиб тортади. Бу куп йиллик харакатдан ичак деворларида эски овкат.

  Ўқлов пишиқ, силлиқ матога ўраб олинса, хамирни ингичка қилиб осонгина ёйиш мумкин. Уйда бирдан кичикроқ ёнғин чиқиб қолса уни қандай қилиб ўчиришни биласизми Толиқишда – райҳон, тизимгул, долчин, занжабил ҳидланади, чойга ёки таомга ҳам қўшилади.

  Salomatlik rukniga SUPER fanat of FCBarcelona tomonidan joylashtirildi — , marta ko‘rilgan. Юрак – кон томирлар тизими тузилиши ва фаолияти. Кандай бўлмасин, бирор жойдаги мускуллар кискарганида, улар шу жойдан ўтувчи веналарни босиб, коннинг юракка караб харакатланишига.

  Бу восита кон томирларни тозалаш билан бирга хеч кандай ножуя таьсирга эга эмас. пайдо булади. Кейин овкат бармок ичакга утади. Ва у ерда хам уша жараен давом этади. Ярим хазм булган , бижгий бошлаган овкат колдиклари аччик ингичга ичакга утади.

  Узок муддат веноз кон томирлари димланиши Юрак етишмовчилиги; Синдром Бадда-Киари; Асосий клиник-лаборатор синдромлар Портал гипертензия — қорин дам булиши, хар кандай овкат егандан кейин хам ошкозон тўлиши сезилади.

  — Кон Группаси йиллаб Мукаддам Хинд- европеид ва монголлар кушилиши туфайли вужудга келган. Хаётда кувнок, хар кандай вазиятдан Чика Оладиган булишади.

  Бу восита кон томирларни тозалаш билан бирга хеч кандай ножуя таьсирга эга эмас. пайдо булади. Кейин овкат бармок ичакга утади. Ва у ерда хам уша жараен давом этади. Ярим хазм булган , бижгий бошлаган овкат колдиклари аччик ингичга ичакга утади.

  Шу ишларни кандай курдинг узинга мос Эр номига дог туширма, куй, илтимос! Эй куштирнок, ичидаги эр, йигитлар!Узга юртда топиб олиб ёт аёлни. Унитгансан баъзинг юртинг ва хонангни. Кон йиглатма, аёл, боланг ва онангни!

  . раствор —Курилиш хизматлари Кийим ва аксессуарлар —Эркаклар учун —Аёллар учун —Болалар учун —Бошка кийимлар —Кийим ва пойафзалларни таъмири ва хизматлари Ускуналар —Автосервис ускунаcи —Полиграфия —Газли, ёқилғи —Тоғ-кон —Тахтани қайта ишлаш.

  ШОКОЛАД ВА ШИРИНЛИКЛАРНИ КУП ЕЙИШ ЗАРАРИ — Duration.

  Кон босими кандай пайдо булади Бизнинг танамизда уртача -литр кон айналади. Кон босимини нормал холатга келтириш учун биринчи жигар билан буйракга ишни камайтириш керак. Бунинг учун бир кун умуман овкат емаслик керак.

  Please try again later. Published on Feb ,. Кайси президентнинг самолёти кандай куринг. БУ КИЗ ЙИГЛАГАНДА КУЗЛАРИДАН ЁШ ЭМАС КОН ОКАДИ — Duration.

  Бу восита кон томирларни тозалаш билан бирга хеч кандай ножуя таьсирга эга эмас. пайдо булади. Кейин овкат бармок ичакга утади. Ва у ерда хам уша жараен давом этади. Ярим хазм булган , бижгий бошлаган овкат колдиклари аччик ингичга ичакга утади.

  Пальма Меваси. Экзотик мевалар о’сади

  Банан Кандай о’сади

  Vatan bananlari tropikalardir Janubi-sharqiy Osiyo. Тропкаларда бас озик-овкат махсулотлари о’стирилади. 16 дан прошлый haroratlarda o’sish sezilarli darajada sekinlashadi va 10 C da bu to’xtaydi.Ommabop e’tiqodga zid, banan xurmo daraxtlarida o’smaydi. Banana zavodi — bu palma daraxti kabi 5 metrning o’t balandligi. Калин, 20 сантиметргача отли бочонок билан.

  Россияда банан Сочи якинида о’сиб бормокда, боеприпасы мевалар озик-овкат шароитида яроклилик холатига этмайди.

  Qanday zaytun o’sishi


  Zaytun — bu yog ‘moyi — европалик зайтун мевалари. Бу доимий яшил суб тропик даракт 4-5 (10-12) метр баландликда. (Francesco Kvarto Fotosurat):

  Xalqaro terminologiyaga ko’ra, qora zaytun — etuk mevalar mavjud zaytun daraxti Yashil zaytun — zaytun daraxtining mevalariga noloyiq. Россияда зайтунлар яшил мевалар (ното’г’ри тушунилган) деб номланадилар, кора зайтун зайтунга (этук) дейилади. Bunday bo’lim faqat Россияда мавжуд.

  Avakado o’sadi


  Avakado daraxtining ingliz tili va bir xil nomning mevalari — аллигатор нок («Аллигатор наре»).Avakado — bu tez o’sadigan daraxt bo’lib, balandligi 18 metr balandlikda. Бочка одатда то’г’ридан-то’г’ри, иуда яшши.

  Avakado ko’plab tropik va subtropik mintaqalarda o’stiriladi (AQSh Braziliya Afrika Isroil). Урожай: Даракстдан 150-200 кг мевалар. Avakadoning 400 дан ortiq navlari mavjud. Европада Авакадо йил давомида сотиб олиниши мумкин.

  Авакадо — Овальный йоки то’п шаклидаги мева, копинча 5-20 см, узунликдаги нок, ог’ирлиги 0,05-1,8 кг.

  Дуриан осиб борайотган джой


  Дуриан — мальвийский нефтесодержащий тропик даракстидир, мевалар хам та’ми ва хиди билан машхур.Ватан Дуриан — Джануби-Шаркий Осиё.

  Дуриан баланд дарактларда баландлиги 45 метргача о’сади.

  Bular katta mevalar. Улар 5 кг дан ко’прок вазнни тортади, иуда каттик qobiq билан qoplangan. Дуриан ко’ламини тушуниш. (Foto Hald)

  Qanday qilib tarozlar o’sadi


  Tarvuz — o’simlik oilaviy qovoq. Tarvuzning vataligi Janubiy Afrika, u erda u hali ham yovvoyi shaklda uchrashadi. Tummol ko’pincha fir’avnlarning qabriga, tug’ruqdan keyin oziq-ovqat manbai sifatida joylashtirilgan.Ичида Гарбий Европа Тарвузлар салиб юришлари даврида этказиб берилди.

  Tarvuz deyarli bodring kabi o’sadi. Maydonlar erga uzoq vaqt ta’tilni uzatadigan Baxchi deyiladi. Tarvuz ular uchun shakllantirilgan:

  Qiziqarli fakt: tarvuzning ommaviy rekordi 119 килограмм. (Фото kaport):

  Qovun

  Yelon qadimgi Misrda o’stirilgan. Evropada u Kichik Osiyodan kelib chiqqan ва 18-asrda qit’a tomon tarqaldi. Гарчи qovunning tagligi hisoblanadi O’rta Osiyo Va kichik Osiyo.

  Россиянин джанубида у уй-у джойларида ко’тарилиши мамкин

  Манго кандай о’сади


  Манго — новый тропик о’симликлар ва мэванинг ширин та’ми ва толали тузилиши билан. Ушбу завод Хиндистон ва Покистондаги милли рамзлардан биридир.

  EverdeGreen mango daraxti 10-45 metr balandlikda; Qovurilgan daraxtlar 10 metrga etadi. Гуллаш манго дараксти:

  Етук мевалар узун джарохатлайди ва вазни 2 кг гача.

  Xurmo o’sadigan joyda


  Siz taxmin qilganingizdek, xurmo xurmo daraxtida o’sadi.Uzoq vaqtdan boshlab sana shaxs tomonidan yuqori ishlatiladigan oziq-ovqat sifatida ishlatiladi. Sotishda odatda quritilgan mevalardir.

  Miloddan avvalgi IV asrda fan palma daraxtlari etishtirildi. Месопотамияда замонавий Ирок джойлашган худудда. Пальма chiroqlari 60-80 yillarga yuqori hosil oladi.

  Папайя осади


  Ватан папайя — Джанубий Мексика, Марказий Америка ва Шимолий Джанубий Америка Аммо у хозир барча тропик мамлакатларда этиштирилади.

  Papaya yoki qovun daraxtlari — ingichka, mahrum bo’lgan novdalar bilan 5-10 метров баландликда джойлашган мимо ингичка даракт.Gullar barglarning sinuslarida barglarda, katta mevalarga aylantirilib, диаметром 10-30 см и узунлиги 15-45 см.

  Qanday qilib olxo’ri o’sadi


  Jami bir necha yuz turdagi olxo’ri, umumiy, asosan dunyodagi shimoliy mintaqalarda.

  Olxo’ri daraxti odatda 6 metr balandlikka ega:

  Gullash olxo’ri daraxti:

  Greyfurt qancha o’sadi


  Greyfurt — subtropik doim yashil daraxt Sitrus nasoslari. Биринчиси, ботаник дунйога грейфурт-рухоний Гриффитс худжес 1750 йил итида гриффитс хакида гапириб берди.(Slhyke surati):

  Bugungi kunda greyfurt dunyoning deyarli barcha subpikal mamlakatlarida etishtirilmoqda. AQSh eng yirik ishlab chiqaruvchi Meva, asosiy plantatsiyalar Florida Texasda joylashgan. Европа Кипр Исроил учун асосий ишлаб чикарувчилари.

  Ism ingliz tilidan shakllanadi. Узум (узум) ва мевалар (мевалар), грейфурук мевалари ко’пинча узум учига о’шшаш бир даста то’планади.

  Har doimgideke yashil daraxt odatda 5-6 m ni tashkil qiladi, боеприпасы daraxtlarning balandligi 13-15 metrga etganida, mevalar 10-15 см.O’rta vaqtBuning uchun mevalar 9-12 oy. (Сара Биггарарт сурати):

  Граната о’сади

  Анор — бу буталар наслидир кичик даракстлар 5-6 метров баландликка эришадиган халкали новдалар билан.

  Бир дарактан, 50-60 кг мева одатда йигилади. Daraxt taxminan 100 йил яшайди.


  Forsdan anor va uning ismi Lotin tilida «geni», «jilmayib qo’ydi. Qadimgi afsonaning so’zlariga ko’ra, granatada, ko’pchilik, yiliga necha kun. Ammo aslida, mingdan ortiq donallishi granatum.

  Hindiston yong’og’i o’sadi


  Izohning ilmiy nomi portugaliyalik Coco Word («маймун» дан («маймун») дан келади ва маймун юзига о’шшаб йонг’окка о’ксшаган дог’лар туфайли хиндадистон Ваиллиат берилади. yong’og’i palma Aniq noma’lum — bu Janubi-Sharqiy Osiyo (Malayziya) dan kelishi kerak. Endi bu ikkala yarim sharning tropikasida keng tarqalgan.

  Hindiston yong’og’i palma daraxtlari uzxtun bo’yli daraxtlari uzxtun bo’yli daraxtlari uzxtun bo’yli daraxtlari uzxtun bo’yli daraxtlari uzxtun bo’yli daraxtlari uzxtun bo’yli daraxtlari uzxtun bo’yli daraxtlari uzxtun bo’yli daraxtlari uzxtun bo’yli daraxtlari uzxtun bo’yli daraxtlari uzxtun bo’yli daraxtlari uzxtun bo’yli daraxtlari uzxtun Бочка — диаметр 15-45 см, узунлиги 3-6 метров барглари бор:

  Hindiston yong’og’i 15-20 донадан иборат бо’либ, 8-10 ой давомида то’лик камолотга эришди.

  Ананас о’сади


  Ananas janubiy Американский тропик qismida va Janubning Argentina ва Paragvayga o’sadi. Ананас — майда пояли ва баргли эр усти заводи.

  Yupqa qatorlar. Ананас плантация. (Фото Фото Sesar):

  Ананаслар то’плами. (Фото Рахмата Хусайна):

  Ананаснинг вазни 2 дан 15 кг гача ва ташки томондан катта уришади:

  Кандай qilib apelsin o’sadi

  Apelsin o’sadi apelsin daraxtracan 12.

  Vatanning to’q sariq qismi janubi-sharqiy Osiyo. Европа сайохатчилари XV асрда то’к сарик рангни олиб келишди.

  Argentinada, hatto apelsinni tashish uchun maxsus samolyot ishlab chiqilgan (FMA I.A. 38 Naranjero). Унинг исми (Наранджеро) «то’к сарик» йоки «то’к сарик савдогар» деб тарджима килинган.

  Мандаринлари mandarinlari.

  Онг Ситой ва Qohinhinadan. Evropaga olib kelinadi xIX. asr. Ispaniyada keng rivojlangan Jazoir, Jazoir (janubiy va g’arbiy O’rta er dengizi) ва хатто Франция, Озарбайджон, Грузия, Япония, Хитой, Индокитай мамлакатлари.Аргентина Россиягача мандаринларни этказиб бериш пайдо бо’лди.

  Мандарин каби мо»джизаси мандарин керак эмас

  Xurmo qanday o’smoqda

  Хурмо (линдан. Диоспирос) субтропиканинг турига тегишли баргсиз даракстлар Эбонит ойласи. Xurmoni, shuningdek, yovvoyi pichenium yoki dekor deb atash mumkin. Ушбу о’симликнинг 200 дан ортик турлари мавджуд ва уларнинг акшарийати мевалар то’лик кутулишади, улар катта то’к сарик гоштли 2-10 уруг’ли резаворлардир.(дан)

  Ushbu o’simlikning tug’ilgan joyi Xitoy. Keng tarqalgan xurmo Yaponiyada qabul qilindi. Озини машхур навлар Персима, бу: «Королев», шарк (Д. Каки), оддий, Кавлус, Бокира (Д. Вирджиния).

  Feichoa nima?

  Род номи Бразилия Ботаника Silva Faco sharafiga beriladi. Бу джанубий Америкада табий равишда о’сиб борайотган 6 турни о’з ичига олади.

  Madaniyatda tuproqni oching subtropikada va ichkarida yopiq tuproq faqat bitta tur taqsimlanadi fAICHO. yoki Akka Fechia yoki Mytov oilasidan Snotzni egallaydi.

  Avval yaqinda madaniyat bilan tanishdi. Франциядаги Европы qit’asida XIX asrdan ma’lum. Endi u ko’plab subtropik mamlakatlarda, ayniqsa AQSh va O’rta er dengizida o’stirilmoqda. Mamlakatlarimizda fAICHO. 1904 йильда асосан Озарбайджонда, Кримда камрок пайдо бо’лган. Xonalarda yaxshi, gullar va mevalar o’sadi.

  Poto, hayvon qaysi hayvon?

  Пасторлик (Tsitrus grandlari.Yoki Pomelumus, SedDock yoki sum-o — Цитрусдан кейин sitruslar orasida ikkinchi o’rinni egallaydi.Помперунк мевалари кичик тарвуз бо’лиши мамкин; Уларнинг узунлиги 15-18 см, диаметр 10-18 дан 25 см. Мева шакли некани шакллантирилган ва кубиг’инин бо’йокдан — йашил-сарик ранггача — йашил-сарик ранггача. Тана яшил, сарг’иш, пушти йоки кизг’иш, характерли хушбо’й хид ва шароб резистик та’ми, дейарли йоки бутунлай аччикдан махрум.

  Помпермер асосан джанубий, джануби-шаркий ва кисман Шаркий Осиода осади, у эрда анг мухим цитрус экинларидан бири. Дахшатли нома’лум


  Охак каерда о’смокда

  Малака ярим ороллари Малакка ярим ороли хисобланади.Биринчи марта, XIX asrning 70-yillarida lim ishlab chiqarish madaniyati paydo bo’ldi. Монтсерррат (Кичик Анмили Оролсдан). Хиндистонда, Шри-Ланка, Индонезия, Мьяндория, Мьянма, Бразилия, Венесуэла, Венесуэла, Вестесуэла, Венесуэла, Венесуэла, Венесуэлада миллионлаб лаймели даракстлар

  Bizning javonlarimizda, ko’pincha o’limashlā деб номланади. Ta’mga, ohak limonga o’xshaydi, ammo u kichikroq. Mevalar ichak tutqichi bo’lmagan teri bilan qoplangan kuchli aromaLimon kabi.Охак иуда юмшок ва уруг’и йо’к

  Кумкват, Кситой, Джануби-Шаркий Осиё, Японияда, Якин Шаркда, Европанинг джанубида (айникса, Юнонистоннинг Юнонистон оролида) ва Джантиубсада (Флорида) ва Акибида Шарида (Флорида).

  Анджир у бир хил анжир дарси))

  Yovvoyi shaklda bargli o’rmonlarda va ochiq yonqog’ida, Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon, Tojikistonning tog’li hududlarida qrimning janubiy sohillarida shimoliy Kavkazti Anjvas2000, darbarade 9000, sharobarde 9000, sharobay sohillarida shimoliy Kavkazti. Тутовынинг 12 м баландлигача котарилган субтропик даракт.Ковуриш кенг таркалди. Po’stlog’i to’q ko’k kulrang. Barglari katta, navbatdagi, uzun qattiqlar, palfata, qo’pol, to’q yashil rang va engil, publik. Баргларда ва джарохатларда сутли шарбат мавджуд

  Анджир янги, куритилган ва консерваланган шаклда ишлатилади. Дан янги мевалар мураббо ва мураббо кайнатилади

  Бехи, каттик мева, йокимли ранг, нордон ва ширин таам.

  Qohin — qattiq teri bilan kesilgan katta pulpikli katta sariq meva. Бехи иуда xushbo’y ва shirin tat tosti.Гуллаш бехи иуда чиройли о’симлик, избегая учун у ко’пинча экилган декоративный максадлар Парклар ва квадратларни безаш.

  Ватан Ивас — Закавказье. Йоввой бехи бор. Махаллий ахоли унга «Хайива» деб номлашади. Маданий навлар Кохинлар иуда узок вакт давомида олиб келишган — то’рт мин йил олдин
  .

  Европанинг ко’плаб сохаларида о’стирилган (Шотландия ва Норвегия, С.Ш.), Шимолий ва Джанубий Африка, Шимолий ва Джанубий Америка, Австралия ва океана.

  Kiwi nafaqat to’lov xizmati!

  Kiwi zavodi ismini bir xil qushning tanasi bilan uning nomini o’z nomini oldi.

  Palma daraxtlari nima? Qora dengiz sohilimizda palma daraxtlari qanday o’smoqda? Ularni uyda etishtirish mumkinmi? Ulardan qaysi biri urug’lardan mustaqil ravishda o’sishi mumkinmi? Бу эрда биз ушбу саволларга джавоб беришга ​​харакат киламиз. Бошлаш, умумий ма’лумот.

  Barglari uchun palma daraxtlari peristol va fan turlari bilan ajralib turadi. Спираль сагакнинг барглари. Bitta jinsiy gullar yoki pechene. Мевалар — Костянка ёки ёнг’ок.

  Urug ‘uyda o’stirilgan palma daraxtlari, uzoq vaqt davomida; анчадан бери Улар розетиянинг холатида ва факат розеткадан кейингина зарур диаметрга этиб боргандан кейин, пояканинг баландлиги бошланади.Ushbu xususiyat palma urug’idan o’stirilgan yoshni o’z ichiga oladi xona shartlari. Buning uchun eng mos keyingi turlar Palm: Канария Дихин, Палетто бутигида, Сабаль Пальметто, Камералар, Фрачикарпус Сууне.

  Пьянино Канарейяси

  Лотин номи — Феникс Кандиесис Chaxland. Бу о’симлик, доимий яшил рангда. Бу daraxt sifatida rivojlanadi, боеприпасы katta keng butaga nisbatan yuqori, yuqori barglarning asoslari bilan qoplangan katta, yasalgan tekis magistralga ega.

  Qora dengiz qirg’oqida ochiq tuproqda, palma 12-15 млн.

  Bu palma daraxtining yozgi davrida gullaydi. Узунлиги 2 м соцветия гача бо’лган эркак, соцветия айол кискаради. Meva tuxum shaklidagi, sarg’ish-jigarrang, 2,5 см uzunlikdagi, qo’pol pulpa bilan. Urug’larni boqadi.

  Пикси йейладиган

  Канары Фан Сариялари эйпал (феникс дактйифа) билан аралаштирилмаслиги керак. Afsuski, yeyiladigan sananing mevasidan olingan urug’lar yomon o’sadi -, chunki xurmo iste’molchiga tushmasdan oldin ular o’z urug’lanishlarini sezishadi.Bundan tashqari, urug’lanish uchun zarur bo’lgan harorat, 20-25 ° C ni faqat issiqxonalarda va issiqxonalarda qo’llab-quvvatlanishi mumkin.

  Iroqning janubidagi Basra shahri Yo’l-global miqyosdagi imtiyozlar kapitali hisoblanadi. Ушбу турдаги 420 нав бу эрда джойлашган. Араб Хикматининг айтишича, «пойдевори билан кафтни сувда туриши керак, боеприпасы quyoshning issiq nurlarida cho’kindi».

  Расм ярамас осимлик. Кадимги мисрликлар ва юнонлар бир нечта эркак кашшоклик куйилган тоджлари ичида то’хстатилган, чунки сун’й уруг’лантирилмасдан, айол нусхалари мевасиз.

  Джути Джунни

  Lotin nomi — Butia Capitata. Braziliyadan bu turdagi palma daraxti. Bu tog’li hududlarda qumli tuproqlarda o’sadi. Bunda butik magistralida asta-sekin torayib borar ekan, bazada xarakteristikal tovush bor.

  Yangi barglarning paydo bo’lishi aprelda boshlanadi va sentyabr oxirigacha davom etmoqda. O’sish mavsumida 4 дан 9 barglar paydo бо’лади ва хамма 7 yilgacha yashaydi.

  Пальма о’зинин очик иши, пышные соцветия ва мевалари билан чиройли.

  Ochiq tuproqda Qora dengiz sohillari Kavkaz Boutia 10-25 йошдан гуллаш ва мева беришга ​​киради. Хонада гуллар камдан-кам холларда.

  Уруг ‘да уруг’ узунлиги, узунлиги 20 мм гача, узунлиги 10 мм гача, учта тескари тикув билан. Пастки кисмида учта юмалок подтор, бо’шашган мато билан ёпилган — бу эмбрион чикарилиши джойидир.

  Urug’lar tarkibida suyuq kokoslar yog’ining qariyb 60 foizi mavjud. Бунинг мевалари пишлокда ва мураббо ишлаб чикариш ва ургу ишлаб чикариш учун ишлатилади.

  Ог’ирлашдан олдин, уларнинг узок муддатли табакаланишини нам кум йоки хиджобда о’киш тавсия этилади. Qo’l tarqalishi mumkin — urug’larning chig’anoqlari yoki sayohat qilingan to’qimaning keskin metal buyumlari bilan tozalangan.

  Uzoq yig’ilgan urug’lar 35-45 kun davomida stratifikatsiyadan keyin o’sadi. Ба’зи холларда, бу джарайон 24 ойгача кечиктириши мамкин.

  Butigik chinni sovuqqa chidamli — haroratning pasayishi bilan -10 ° C gacha pasayishiga bog’liq.Qurg’oqchilikka chidamli. Бу qumli tuproqlarda yaxshi o’sadi.

  Xona sharoitida, butlik muntazam sug’orishni talab qiladi va yozda o’simlik har ikki haftada bir marta gulli o’g’itlar bilan olib ketishi kerak. Бунинг учун ундан фойдаланиш керак. tuproq aralashmasi Do’konlarda sotiladigan palma daraxtlari uchun.

  Пальметто сабаль

  Бу турдаги пальма (лат. Sabal Palmetto) Шимолий Американский келади. Ochiq tuproqdagi bitta magistral 20 m balandlikka etib boradi. Parom barglari.

  Узунлиги 2 м соцветия гача. Мева кора спёбян.

  Qora dengiz sohilida Sabal Palmetto gullaydi va to’rt oy davomida o’sadigan urug’larni beradi.

  35 ° хароратда стратификация (бир ойга якин) уруг’ланиш вактини камайтиради. B ni saqlash B. issiq suv (Taxminan 90 ° C), ayniqsa, embrion ustidan qopqoqni olib tashlash urug’larning urug’lanishini tezlashtiradi. Ватанда, йош, хали то’хтатма, барглар сабзавот каби ишлатилади, улар «пальма карам!» Деб номланади.

  Бомеркоплар

  Ushbu turdagi palma daraxtlarining botanik nomi — Charashops Hindila. Afrikadan Evropaga keldi. 300 йилдан ортик пийодада о’стирилган. Бу 2-3 м баландлиги 2-3 м гача бо’лган корпорациялашган 5-3 м умумий сабаб. Сочинский дендрарий Нигорлескология бутада 7-10 yoki undan ortiq magistralga ega bo’lgan nusxalari mavjud.

  Пальма аста-сэкин осди. Йоз учун одатда 7 йошда яшайдиган 7 барггача. Май-июн гуллари. Мева — бу ноябрь-декабрь ойларида писиб этилади.

  Palma qurg’oqchilikka chidamli, tuproqqa tonmaydi. Urug’larni boqadi.
  Xomilaning pulpaidagi urug’lar unib chiqmaydi. Olib tashlanganidan keyin pul qatlami 2 oy davomida o’sib chiqadi xona harorati. Qopqoqning sabablarini olib tashlash tezlashtirilgan urug’lanish 11 kun davomida urug’lar.

  Вашингтон Берилиони йоки Нихтейл

  Lotin nomi — Вашингтония филифераси. У Шимолий Америка джануби-гарбидан келади. Бу Иуда чиройли муксбир дараксти. Ватандаги магистраль 30 м balandlikka etib boradi.Баракалар варак сегментлари о’ртасида осилган ингичка иплар билан манбалар.

  Соцветия мураккаба. Гуллар кучли спрятал билан кесилган. Мева бегона мушукдир.

  Qora dengiz sohilida gullar va mevalar mo’l-ko’l mevalar dekabrda pishib etiladi. Бу анг тез о’сайотган ксурмо даракстларидан биридир.

  Осонликча уруг’лар билан копайтирилади. 80-90% suzmoqda. Issiqxona sharoitida 35 ° C haroratda asirlari ettinchi kunda paydo bo’ladi. Нормальная шароитда — бир ой итида.

  Ушбу пальма дараксти кенг хоналарда — заллар, идоралар, апельсинлар йаксши ко’ринади. Ehtiyotkorlik oson, ammo бир xususiyat bor — кишда салкин шароитларда янада кулай бо’лади. Агар сиз xonadagi haroratni 20 ° C дан yuqori bo’lmagan holda ushlab turolmasangiz (15-18 ° C дан yuqori), shundan keyin o’simlik bilan idishlar suv bilan suv bilan saqlanishi va uni har kül keürakürskü. Yuqori haroratda yopiq ва quruq havoda barglarni tiklaydi.

  Уруг’лар 5 yilgacha bo’lgan urug’lanishni saqlab qoladi.

  Trachikarpus yig’ildi

  Bu palma daraxtlari (Traxycarpus Fortune), Xitoyda, Yaponiyada, Birma, Birma, Birma, Burunning tepasida, u uzunligi 0,5 дан kelib chiqadigan bir to’plamni hosil qiladi. 1,5 м. Катта ксиралашган соцветия то’планган якка-якка гуллар, довони. Мева — Костянка. Bu 20 йилдан бери иуда коп микдордаги мевалардир. Май ойида гуллар, мевалар декани-январда пишиб этилади.

  Bu barcha muxlislar palma daraxtlariga eng sovuq bardoshli.

  Tuproqqa muntazamdir. Осонликча уруг’лар билан копайтирилади. Bir oy ichida urug’lar unib chiqadi.

  Xonadagi yosh o’simliklar kattaroq katakchalarda yiliga bir marta tavsiya etiladi. Bu ularning o’sishini tezlashtiradi va chirigan va quritilgan ildiz qismlarini olib tashlash imkonini beradi. Барча трансплантация ишлари о’сиб бораётган мавсум бошида бахорда отказилиши керак.

  Trachikarpus Thutuna трансплантация ва kattalar holatida yaxshi harakat qiladi.

  Qora dengiz sohilining ko’p joylarida, o’z-o’zidan kvadrat ko’p va uzoq emas.

  • тропик пальма меваси
  • пальма uxlash
  • pikang o’simlikini «Negro non» deb atash mumkin: ular qovurilgan, sho’rvalar, soslar va bu o’simlikning yashil mevalarini tayyorlaydi va Picang nomi yanada mashhur bo’lganidek
  • штанга yoki meva
  • мева
  • m Dark va amoova mevasi Figva, Muso Parusalaca. Банан м. Осимлик, банановый дараксти; Игилган.Банан розч
  • po’stloqdagi mevalar
  • bizga ma’lum bo’lgan eng katta o’simliklarda meva o’sadi
  • ширин азоб
  • ширин азоб тропик мева
  • Ширин Мева
  • субтропик овоз бериш мевалари
  • тропик тропик. homila
  • тропик мева
  • то’плардаги тропик мева
  • tropik mevali dizaynerlarni shim yaratish uchun ilhomlantirgan
  • тропик мева заводи Ширин мевалар билан

  КОКОС

  • пальма меваси
  • Сут пальма йонг’ок
  • пальма йонгоги
  • «Palmning o’g’rilari» фидойларни севади
  • пальма sutemizuvchisi
  • «Аутиле» meva kaftida
  • noto’g’ri o’simlikning mevalarini birinchi marta ko’rgan ispan dengizi ularni bo’yashgan yuzga o’xshash va ispan tilidan tarjima qilishda «xunuk yuz» degan ma’noni anglatadi
  • m hindiston yong’og’i — bu nutti, yog’och va meva (yong’oq) retsi biciytifer, palma daraxti.Тукмананка бошига босиш йоки зарба бериш. Hindiston yong’og’i yoki hindiston yong’og’i. Ушбу даракстнинг бошка турлари, масалан, бошка турлари мавджуд. Hindiston yong’og’i yog’i
  • йонг’ок меваси пальма
  • чунгчнга оролидаги мевалар
  • пальма дарактлари
  • пальма дарактлари билан мевалар
  • пичок, шкаф йоки торнавида ва болг’а билан очиш тавсия этилади?
  • чунг-чанг оролида диетическое меваси
  • пальма даракстларидан тушган мевалар
  • внедорожник Meva Palma

  Сана Мева

  • пальма меваси ко’риниши
  • qutb mevalari
  • йо’л-хурмо меваси арабский тили ва овал
  • кичик ксурмо Сратли банан
  • г.Fenik daktyfera daraxtlari va uning mevalari; xurmo xurmo. Арман саналари, элифкция хорстади. Черков прессида, йонма-йон, бойлама экранида
  • пальма дарактлари
  • Куритилган Мева
  • тропик мева
  • пальма даракстларидан тушган мевалар
  • тунисская валюта тушумларининг учдан бир гисми учдан бирини олиб келади
  • mevalarni yoqtiradigan tuya
  • эшиб кетиши мамкин болган мевалар пальма
  • Пальма мевалари билан то’лдирилган

  Букс

  • m oilada bo’lgan Boxcuschik, o’rab turgan Boxp, Zelenich daraxti, Bush, Rochetiya oilasidan.Buxus sepertirenlari, Самшат Кавк. дутин билан хунармандчилик, пальма даракстларида. Платлар номи билан ва бу дарактан ясалган ойна. To’y, so’ngi, palma

  Shaftoli palma daraxtlari — xurmo daraxti kabi daraxtga o’xshash daraxtga o’xshaydi.

  To’g’ridan-to’g’ri palma 20-30 метров баландликда. Магистраль бутун узунлиги бо’илаб йоки факат юкори qismida узунлиги (12 см гача) кора джасад шаклидаги умурткаларни камраб олади, бу эса хосилга иуда мос келади.

  Барглар узун (2,4-3,6 метра), перистейлар, ланцетный двено-яшил, кирралар атрофида кескин, барглар.Шунингдек, пакетлар ветчина умуртка пог’онаси билан котланган.

  Гуллар майда, сарг’иш-ок, эгри пальма дараксти остида джойлашган чёткада 30 см гача бо’лган чёткада йиг’илади.

  Мева, сарик, то’к сарик йоки кызыл ранглар, кластерларда 50-100 дона. Улар комбинал, конус конуслари йоки овал шакли, таксминан 6 см узунликдаги олти юзни талаффуз килдилар. Юпка тери остида ширин юмшок сарик-то’к сарик танаси ва откир юкури бо’лган катта туксум шаклидаги суйак мавджуд.

  Ushbu xurmo daraxtining mevalari sentyabrdan dekabrgacha yig’ilgan va eng boy hosil daraxt — бу октябрь ва ноябрда хам даракт беради.Bitta kaftda bunday mevalarning o’n uchta diyasiga o’sishi mumkin. Пальма йилига икки марта гуллайди. Агар тупрок этарли бо’льса валуоли пальма панамада сиз йилига иккита хосил олишингиз мумкин.

  Даракт мевалар 2-3 йил бошланади, шунда мевалар катта йошдаги одамни эрга ташлайди. Palma daraxtining balandligi oshgani sayin, hosilni yig’ish qiyinlashmoqda, masalan, yig’im-terimlar yig’ish uchun ushbu cho’tkalarni buzish va yumshoq mevalarning pasayishi uchun maxsus qurilmalardi hola kumshoeltiradan.

  Men Palma Palma yoki uni Amazia shahrida bo’lib o’tgan «Shaftoli palma», «Shayrim palma», «Shayrimma spetsiasi» deb nomlangan narsam. . Men bu ism rangning o’xshashligiga va homilaga tatib ko’rmaslik uchun, chunki u quruq va azobni tatib ko’rmaslik uchun va ta’mni pishloq bilan solishtirish mumkinligiga ishonaman. … даракт аджойиб безатиш; U xurmo barglari bilan qoplangan uylar yaqinida hammom olib keladi; To’liq darajada, musukchaning rivojlanishi kashtado’zlikdagi elliktadan oltmish futga etadi.Etuk mevalarning cho’tkasi kuchli odamni ko’tarish qiyin va har bir daraxt o’z-o’zidan bir nechta cho’tkalarni olib yuradi. Амазон-да хеч каер йоввой холатда о’сайотган юкчани о’стирмайди. Бу кадимги вактдан бери о’сиб улгайган бир нечта о’симлик ишларидан биридир. … keyin uni etishtirish bilan faqat rivojlangan qabilalar … kattalar uchun to’yinganlik uchun etarlicha meva uchun etarli. «

  Шафтоли пальма боллинган

  Шит Палм-нинг Ватани — Амазонские джунгли Бразилия, Колумбия, Эквадор ва Перу.Бу пальма узок вакт давомида хинд qabilalari qo’shni hududlarga o’stirildi ва tarqatildi. Коста-Рикада анг мухим иктисодий ахамиятга эга. Панамада, Панамада Никарагуа, Гонеманс, Гватемала, Шимолий Джанубий Америка ва Анилле оролларида этиштирильди. 1924 йильда Шафтоли пальма Филиппиндаги маданиятга ва 70-йилларда Хиндистонда таништирильди.

  Шафтоли пальмадан фойдаланиш

  Bundan tashqari, meva juda ajoyib ta’m xususiyatlariShuningdek, u shunchaki noyob oziq-ovqat mahsulotini ishlab chiqaradigan ko’plab Vitaminlar, Minerallar, Organik birikmalar.Mevalarda oqsil tuzilmalar, uglevodlar, C, E, A, B, K, Vitaminlari, shuningdek kaliy, kaltsiy, magniy, fosfor va rux.

  Штотим пальма мевалари самарали энергия манбай. 100 грамм хомила 37 грамм углеводлар мавджуд курилиш блоклари Бизнинг кучимиз ва углеводларни синдириш, танамиз уни тэзда янгилаб, энергияни кайта зарядлашга кодир. Бу Джанубий Америка mamlakatlarida ommabop бо’лган ва дунйо бо’илаб тобора ко’прок qidiruvga сазовор бо’лган аджойиб xususiyatlar tufayli.

  Овкат хазм qilish tizimi

  Boshqa sabzavot va mevalar, валаoli palma daraxtlarining mevasi kabi ajoyib vaumumbashariy tolali.Овкат хазм qilish paytida muhim rol o’ynaydi, chunki uning qo’pol tolalar qayta ishlash jarayonini sekinlashtiradi. Бу, о’з навбатида, шишишнинг пасайишига иджобий та’сир ко’рсатади, ошкозон ва йо’г’он ичак саратонининг яраси каби джиддий ошкозон-ичак касалликларининг олдини олишга йордам беради.

  Юрак саломатлиги ва диабет

  Толанинг диабетга карши курашда иуда мухим рол о’йнайди ва танага конда инсулин дараджасини тартибга солишга йордам беради.Glyukozaning qonga singib ketishini sekinlashtirish, tola oshqozon osti bezi kabi ko’plab a’zolarning ishini optimallashtiradi. Шунингдек, толали мева валоли пальмалари диабет Мелитус та’сирин ог’ирлигини пасайтиради, юракни квватлантиради, кон томирлари ва артерияларда тозалайди, я’ни атеросклероз, юрак хуруджлари ва зартиради.

  Караш

  Мевадаги анг мухим витаминлардан бири бу танани химойя цилишга йордам берадиган бошка каротеноидлар мавджуд.Karotlar ko’z salomatligiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi va shuning uchun ular antohidlar sifatida ishlaydi, chunki ular ko’z kamerasida sariq dog ‘tushirishni oldini oladi.

  Терини химоя qilish

  Мо’джизавий мевада ветчина топилган, танадаги суюкликнинг соглом сув балансини саклаб колган S vitamini. Vitaminlar yangi teri hujayralarining o’sib borayotgan terini rag’batlantiradi va boshqalarni himoya qiladi. Inson qonidagi kaliy tanadagi suvning muvozanatini nazorat qilishga yordam beradi, hujayralardagi suyuqlik almashinuviga olib keladi, bularning funksionalligini saqlab qoladi muhim elementlar Tananing asarlari.

  Bundan tashqari, mevalardagi ko’plab asosiy minerallar mavjud, masalan, leykotsitlar stavkasiga olib kelishi mumkin va shu tariqa, erkin radikallarning surunkali ta’sirini yo’q qiladi.

  Mruitlar B. yangi shakl Qabul qilinmadi.

  Mevalar sho’r suvda 2-3 soat qaynatiladi, ko’pincha qobig’ini tugatib, qobig’ini tugatdi, keyin qiziydi. Odatda ular taomni to’ldiradigan yoki qalin idishlar uchun ishlatiladigan oziq-ovqat bilan ishlatiladi, chunki shaloli palma daraxtlari yirtqich.Non mahsulotlariga mevalar ham qo’shilgan, ular kuchli alkogol ichimliklarini tayyorlashadi. Suyaklarning yadrosi qutulish mumkin, tatib ko’rish uchun hindiston yong’og’i.

  Magistralning yuqori qismidan yumshoq yadro (пальметто), ba’zi bir boshqa xurmo daraxtlarida bo’lgani kabi, ilgak shaklida yeyiladi yoki turli xil idishlarda iste’mol qilinadi. Тамга, у селдерей тог’лари каби ко’ринади. Пальма даракстларин бу qismi yangi shaklda yoki qaynatilgan, tuxum bilan aralashtirilgan va kassetlar uchun to’ldirilgan.Шунингдек, пальма дарактлари шарбатида алкогол ихимлик ичади. «Чича» пивоси ушбу мевалардан фойдаланилмаган кайнатилган пюреси ферментациясидан таййорланади, байзида о’симлик билан аралаштирилган. Bunday ichimlikning ishlab chiqarish Kosta-Rikada taqiqlanadi, hindular yashaydigan rezervasyondan tashqari.

  Suyaklarning yadrosi qutulish mumkin, tatib ko’rish uchun hindiston yong’og’i.

  Панамада валоли кафиласининг меваси ко’плаб то’тигушлар учун озик-овкат махсулотлари, шу джумладан кызыл китобда ко’рсатилган ва йо’к бо’либ кетиш билан тахдид килинган.

  Ehtiyotkorlik bilan to’plangan mevalar (dentasiz) haftaning oshqozonida saqlanishi mumkin.

  Yog’sizlik palma daraxtlari qurilish materiallari sifatida ishlatiladi va barglar ichaklari uchun tom qiladi.

  Shaftoli xurmo barglari ozuqa uchun cho’chqalar va tovuqlardan foydalanadi. Cho’lma xurmo tanasi magistrallar, quvurlar yoki gul zavodi kabi suv quyish uchun etik sifatida xizmat qiladi.

  Bu g’ayrioddiy kaftni hayvonlardan himoya qiladigan og’irliklari, hindular o’z tanalarini kuchaytirgan zarbni qo’llash uchun xizmat qiladi.

  Меваларни йигиш мосламаси

  (лат. BACTRIPIPAPAS) mevali daraxtbu palma oilasiga tegishli.

  Шафтоли пальма боллинган

  Ватан заводлари — бу Джунгли, Перу, Колумбия ва Эквадор джунгли Бразилияси. Кадим замонлардан бери, пальма дарактлари амазония бо’илаб хиндистонлик кабилалар томонидан ривожланади ва таркатилади, Коста-рикадаги анг катта иктисодий ахамиятга эга бо’лди.So’nggi o’n yilliklar, markaziy Amerikadagi shlyuz palmalari (Gvatemara, Goncuras, Nikaragua, Panamada, janubiy Amerikada, shuningdek, birinchi palma daraxtlari, birinchi palma daraxtlari, birinchi palma daraxtlari, birinchi palma daraxtlari, birinchi palma daraxtlari, birinchi palma daraxtlari. Аслида, валоли кафиласи хо’л ва иссик тропик иклимга эга бо’лган хар гандай мамлакатларда о’сиши мамкин.

  Шафтоли пальманинг биологик тавсифи

  Shaftoli palma daraxti baland va nozik, balandligi 20-30 metrga etadi. Uning magistralining butun uzunligi bo’ylab yoki undan faqat yuqori qismida, bu qora rangli silliqli yigirish yigirqilarning uzuklarini qoplash uchun. Айтганча, улар дарактлардан хосилни иуда катта qiladi.

  Осимлик барглари иуда узок (2,4 дан 3,6 метргача). Улар перомент таркибида, ланцет шаклидаги, то’к яшил, мо’ри кирралари барглари билан. Фарш из ветчины умуртка пог’онаси билан бирга.

  Саркиш ва ок, кичик гуллар. Еркаклар I. айол гуллари Чотка кесишган джойда йиг’илган, эгри пальма дараксти остида джойлашган. Соцветие узунлиги 30 сантиметрга этади.

  Мева валоли пальмаларин тавсифи

  Мевалари сарик, то’к сарик йоки кызыл, учаётган кластерларга 100 донагача. Улар турли хил шаклларда (овал, кубок йоки конусли), узунлиги 6 сантиметргача олтита мимо катта юзга эга бо’лиши мамкин. O’rmon urug’idan urug’lanishdan keyin 3-4 yil davomida bera boshlaydi.

  Meva yupqa teri, uning ostida shirin sariq-to’q sariq rangli pulpa, shirin ta’m mavjud. Xomila ichida bitta katta suyak.

  Meva Shtotim пальмаларинирование foydali xususiyatlari

  Меваларда а ва крашмал ва сабзавот йог’лари ко’плаб витаминлар мавджуд.

  Янги foydalanishdagi mevalar qabul qilinmaydi. Янги mevalarning haqiqiy biluvchisi turli xil turlari Amazon havzasida yomg’irni engillashtirish uchun kamaygan to’tiqushlar. Одам томонидан исте’мол килиш учун улар 2-3 соат давомида тозаланган сувда, одатда сабзавот йоки сарийог ‘ко’шилиши билан кайнатилади.Боеприпасы mevalar qobig’ini kesishdan oldin. Улар совиган бо’лгунча qaynatilgan mevalarni iste’mol qilish. Mevalar odatda oziq-ovqatda yonma-xil idishga yoki alohida qaynatilgan go’sht kabi ishlatiladi. Ba’zida pulpal pulpasi non mahsulotlariga qo’shilib, shuningdek, fermentatsiya fermentatsiyasida olingan Bragani distillash orqali olingan kuchli alkogolli ichimliklarni tayyorlash uchun ishlatiladi.

  Goourmet suyaklarning oziq-ovqat va yadrosida qo’llaniladi, bu esa kokos yong’og’i ko’rinadi.

  Ehtiyotkorlik bilan to’plangan mevalar (dentasiz) haftaning oshqozonida saqlanishi mumkin.

  Шафтоли пальмадан бошка фойдаланиш

  Ichida harakati Va xurmo tanasi (palmam) ning yuqori qismidan yumshoq yadro, uni saqlash yoki saqlash uchun foydalanish va turli xil idishlarni tayyorlash uchun ishlatilishi mumkin. Янги yadrolarning ta’mini seldereyning ta’mini eslatadi.

  Shaftoli palma daraxti — ajoyib qurilish materiallari. Махаллий кабилалардан барглар кульбалар учун томлар ишлаб чикаришга ​​о’тади.Shuningdek, barglar hindlar oshqozon va bosh og’rig’idan og’riqdan ichadigan nur tayyorlash uchun foydalanish mumkin.

  Meva sheat palmasidan foydalanishga odatlangan holatlar

  Мумкин аллергик реакциялар Шаксий муросасизлик туфайли.

  уйда тавсиф ва этиштириш. Мева о’садиган о’симликлар

  Банан Кандай о’сади

  Vatan bananlari Janubi-Sharqiy Osiyoning tropikasi. Тропкаларда бас озик-овкат махсулотлари о’стирилади. 16 дан прошлый haroratlarda o’sish sezilarli darajada sekinlashadi va 10 C da bu to’xtaydi.Ommabop e’tiqodga zid, банан xurmo daraxtlarida o’smaydi. Banana zavodi — bu palma daraxti kabi 5 metrning o’t balandligi. Калин, 20 сантиметргача отли бочонок билан.

  Россияда банан Сочи якинида о’сиб бормокда, боеприпасы мевалар озик-овкат шароитида яроклилик холатига этмайди.

  Qanday zaytun o’sishi


  Zaytun — bu yog ‘moyi — европалик зайтун мевалари. Бу 4-5 (10-12) метров баландлиги бо’лган доимий яшил субтропик даракт. (Francesco Kvarto Fotosurat):

  Xalqaro terminologiyaga ko’ra, qora zaytun mevasi — zaytun daraxtlari va yashil zaytunning etuk mevalari zaytuniy daraxtining noloyiq mevalari.Россияда зайтунлар яшил мевалар (ното’г’ри тушунилган) деб номланадилар, кора зайтун зайтунга (этук) дейилади. Bunday bo’lim faqat Россияда мавжуд.

  Avakado o’sadi


  Avakado daraxtining ingliz tili va bir xil nomning mevalari — аллигатор нок («Аллигатор наре»). Avakado — bu tez o’sadigan daraxt bo’lib, balandligi 18 metr balandlikda. Бочка одатда то’г’ридан-то’г’ри, иуда яшши.

  Avakado ko’plab tropik va subtropik mintaqalarda o’stiriladi (AQSh Braziliya Afrika Isroil).Урожай: Даракстдан 150-200 кг мевалар. Avakadoning 400 дан ortiq navlari mavjud. Европада Авакадо йил давомида сотиб олиниши мумкин.

  Авакадо — Овальный йоки то’п шаклидаги мева, копинча 5-20 см, узунликдаги нок, ог’ирлиги 0,05-1,8 кг.

  Дуриан осиб борайотган джой


  Дуриан — мальвийский нефтесодержащий тропик даракстидир, мевалар хам та’ми ва хиди билан машхур. Ватан Дуриан — Джануби-Шаркий Осиё.

  Дуриан баланд дарактларда баландлиги 45 метргача о’сади.

  Bular katta mevalar.Улар 5 кг дан ко’прок вазнни тортади, иуда каттик qobiq билан qoplangan. Дуриан ко’ламини тушуниш. (Foto Hald)

  Qanday qilib tarozlar o’sadi


  Tarvuz — o’simlik oilaviy qovoq. Tarvuzning vataligi Janubiy Afrika, u erda u hali ham yovvoyi shaklda uchrashadi. Tummol ko’pincha fir’avnlarning qabriga, tug’ruqdan keyin oziq-ovqat manbai sifatida joylashtirilgan. Ичида Гарбий Европа Тарвузлар салиб юришлари даврида этказиб берилди.

  Tarvuz deyarli bodring kabi o’sadi.Maydonlar erga uzoq vaqt ta’tilni uzatadigan Baxchi deyiladi. Tarvuz ular uchun shakllantirilgan:

  Qiziqarli fakt: tarvuzning ommaviy rekordi 119 килограмм. (Фото kaport):

  Qovun

  Qovun o’sdi Qadimgi Misr. Evropada u Kichik Osiyodan kelib chiqqan ва 18-asrda qit’a tomon tarqaldi. Гарчи тог ‘полизасы Марказий Осиё ва кичик Осиё хисобланади.

  Россиянин джанубида у уй-у джойларида ко’тарилиши мамкин

  Манго кандай о’сади


  Манго — новый тропик о’симликлар ва мэванинг ширин та’ми ва толали тузилиши билан.Ушбу завод Хиндистон ва Покистондаги милли рамзлардан биридир.

  EverdeGreen mango daraxti 10-45 metr balandlikda; Qovurilgan daraxtlar 10 metrga etadi. Гуллаш манго дараксти:

  Этук мевалар осилган узун джарохатлайди Ва 2 кг гача.

  Xurmo o’sadigan joyda


  Qanday qilib taxminlar o’sayotganini taxmin qilishingiz mumkin palma palma. Uzoq vaqtdan boshlab sana shaxs tomonidan yuqori ishlatiladigan oziq-ovqat sifatida ishlatiladi. Sotishda odatda quritilgan mevalardir.

  Miloddan avvalgi IV asrda fan palma daraxtlari etishtirildi. Месопотамияда замонавий Ирок джойлашган худудда. Пальма чирими олиб келади юкори хосил 60-80 йил давомида.

  Папайя о’сади


  Ватан папайя — Мексика, Марказий Америка ва Джанубий Американинг шимолида джанубий, боеприпасы хозир у барча тропик мамлакатларда о’стирилади.

  Papaya yoki qovun daraxtlari — ingichka, mahrum bo’lgan novdalar bilan 5-10 метров баландликда джойлашган мимо ингичка даракт. Gullar barglarning sinuslarida barglarda, katta mevalarga aylantirilib, диаметром 10-30 см и узунлиги 15-45 см.

  Qanday qilib olxo’ri o’sadi


  Jami bir necha yuz turdagi olxo’ri, umumiy, asosan dunyodagi shimoliy mintaqalarda.

  Olxo’ri daraxti odatda 6 metr balandlikka ega:

  Gullash olxo’ri daraxti:

  Greyfurt qancha o’sadi


  Greyfurt — subtropik doim yashil daraxt Sitrus nasoslari. Биринчиси, ботаник дунйога грейфурт-рухоний Гриффитс худжес 1750 йил итида гриффитс хакида гапириб берди. (Slhyke surati):

  Bugungi kunda greyfurt dunyoning deyarli barcha subpikal mamlakatlarida etishtirilmoqda.Америка Qo’shma Shtatlari — eng йирик мева ишлаб чикарувчиси, асосий плантациялар Флорида Техасда джойлашган. Европа Кипр Исроил учун асосий ишлаб чикарувчилари.

  Ism ingliz tilidan shakllanadi. Узум (узум) ва мевалар (мевалар), грейфурук мевалари ко’пинча узум учига о’шшаш бир даста то’планади.

  Har doimgideke yashil daraxt odatda 5-6 m ni tashkil qiladi, боеприпасы daraxtlarning balandligi 13-15 metrga etganida, mevalar 10-15 см. O’rta vaqtBuning uchun mevalar 9-12 oy.(Сара Биггарарт сурати):

  Граната о’сади

  Анор — бу буталар наслидир кичик даракстлар 5-6 метров баландликка эришадиган халкали новдалар билан.

  Бир дарактан, 50-60 кг мева одатда йигилади. Daraxt taxminan 100 йил яшайди.


  Forsdan anor va uning ismi Lotin tilida «geni», «jilmayib qo’ydi. Ga binoan qadimgi afsona Granatada, xuddi shu dona, yiliga necha kun. Ammo aslida, mingdan ortiq donalar granatada bo’lishi mumkinist. ‘i o’sadi


  Izohning ilmiy nomi portugaliyalik Coco Word («Маймун» дан («маймун») дан келади ва маймуннинг юзига о’шайди.Hindiston yong’og’i palmaining vatasini aniq noma’lum — bu Janubi-Sharqiy Osiyo (Малайзия) дан келиши керак. Энди бу иккала ярим шарнинг тропикасида кенг таркалган.

  Hindiston yong’og’i palma daraxtlari uzun bo’yli daraxt (27-30 метргача). Ствол — диаметр 15-45 см, узунлиги 3-6 метров барглари бор:

  Hindiston yong’og’i 15-20 donadan iborat bo’lib, 8-10 oy davomida to’liq kamolotga erishdi.

  Ананас о’сади


  Ananas janubiy Американский тропик qismida va Janubning Argentina ва Paragvayga o’sadi.Ананас — майда пояли ва баргли эр усти заводи.

  Yupqa qatorlar. Ананас плантация. (Фото Фото Sesar):

  Ананаслар то’плами. (Фото Рахмата Хусайна):

  Ананаснинг вазни 2 дан 15 кг гача ва ташки томондан катта уришади:

  Кандай qilib apelsin o’sadi

  Apelsin o’sadi apelsin daraxtracan 12.

  Vatanning to’q sariq qismi janubi-sharqiy Osiyo. Европа сайохатчилари XV асрда то’к сарик рангни олиб келишди.

  Argentinada, hatto apelsinni tashish uchun maxsus samolyot ishlab chiqilgan (FMA I.А. 38 Наранджеро). Унинг исми (Наранджеро) «то’к сарик» йоки «то’к сарик савдогар» деб тарджима килинган.

  Мандаринлари mandarinlari.

  Онг Ситой ва Qohinhinadan. Европага XIX asr boshlarida etkazib beriladi. Испанияда кенг ривойланган джазоир (джанубий ва гарбий орта эр денгизи) ва хатто джанубий Франция Озарбайджон, Грузия, Япония, Марокаш, Ситой, Индокитай мамлакатлари. Аргентина Россиягача мандаринларни этказиб бериш пайдо бо’лди.

  Мандарин каби мо»джизаси мандарин керак эмас

  Xurmo qanday o’smoqda

  Xurmoni (лат.Diospiros) Ebenovlar oilasining bargli bargli daraxtlarining turini anglatadi. Xurmoni, shuningdek, yovvoyi pichenium yoki dekor deb atash mumkin. 200 дан ортик тур мавджуд бу о’симлик ва уларнинг аксарийати коп кутбли, улар то’к сарик го’штли 2-10 уруг’ли резорлардир. (дан)

  Ushbu o’simlikning tug’ilgan joyi Xitoy. Кенг фойдаланиш Персия Япония Кабул qilindi. Eng mashhur xurmo navlari: «Королев», шаркий (Д. Лотос), oddiy, Кавлус, Бокира (Д. Лотос).

  Feichoa nima?

  Род номи Бразилия Ботаника Silva Faco sharafiga beriladi.У табий равишда о’сиб борайотган 6 турни о’з ичига олади Джанубий Америка.

  Madaniyatda tuproqni oching Subtropikada va yopiq tuproqda faqat bitta tur taqsimlanadi fAICHO. yoki Akka Fechia yoki Mytov oilasidan Snotzni egallaydi.

  Avval yaqinda madaniyat bilan tanishdi. Франциядаги Европы qit’asida XIX asrdan ma’lum. Endi u ko’plab subtropik mamlakatlarda, ayniqsa AQSh va O’rta er dengizida o’stirilmoqda. Mamlakatlarimizda fAICHO. 1904 йильда асосан Озарбайджонда, Кримда камрок пайдо бо’лган.Xonalarda yaxshi, gullar va mevalar o’sadi.

  Poto, hayvon qaysi hayvon?

  Помелли (цитрус грандислари) йоки Помелмус, СедДок йоки сум-о — Кектарлиги ситрондан кейин ситруслар орасида иккинчи о’ринни эгаллайди. Помперунк мевалари кичик тарвуз бо’лиши мамкин; Уларнинг узунлиги 15-18 см, диаметр 10-18 дан 25 см. Мева шакли некани шакллантирилган ва кубиг’инин бо’йокдан — йашил-сарик ранггача — йашил-сарик ранггача. Тана яшил, сарг’иш, пушти йоки кизг’иш, характерли хушбо’й хид ва шароб резистик та’ми, дейарли йоки бутунлай аччикдан махрум.

  Помпермер асосан джанубий, джануби-шаркий ва кисман Шаркий Осиода осади, у эрда анг мухим цитрус экинларидан бири. Дахшатли нома’лум


  Охак каерда о’смокда

  Малака ярим ороллари Малакка ярим ороли хисобланади. Биринчи марта, XIX asrning 70-yillarida lim ishlab chiqarish madaniyati paydo bo’ldi. Монтсерррат (Кичик Анмили Оролсдан). Хиндистонда, Шри-Ланка, Индонезия, Мьяндория, Мьянма, Бразилия, Венесуэла, Венесуэла, Вестесуэла, Венесуэла, Венесуэла, Венесуэлада миллионлаб лаймели даракстлар

  Bizning javonlarimizda, ko’pincha o’limashlā деб номланади.Ta’mga, ohak limonga o’xshaydi, ammo u kichikroq. Mevalar ichak tutqichi bo’lmagan teri bilan qoplangan kuchli aromaLimon kabi. Охак Джуда юмшок ва уруг’и йо’к

  Кситой, Джануби-Шаркий Осиё, Японияда, Якин Шаркда Кумкватни о’стириш, Джанубий Европа (Айникса, Юнонистон Корефу оролида) ва Джан Акуса Шнинг а джан Акуса.

  Анджир у бир хил анжир дарси))

  Yovvoyi shaklda bargli o’rmonlarda va ochiq yonqog’ida, Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon, Tojikistonning tog’li hududlarida qrimning janubiy sohillarida shimoliy Kavkirladaris Anjiri000, dj ‘мин уруги ойласидан 12 м баландликдаги субтропик даракт.Ковуриш кенг таркалди. Po’stlog’i to’q ko’k kulrang. Barglari katta, navbatdagi, uzun qattiqlar, palfata, qo’pol, to’q yashil rang va engil, publik. Баргларда ва джарохатларда сутли шарбат мавджуд

  Анджир янги, куритилган ва консерваланган шаклда ишлатилади. Янги мевалар мураббо ва мураббо кайнатади

  Бехи, каттик мева, йокимли ранг, нордон ва ширин таам.

  Behi — katta sariq meva Qattiq teri bilan qoplangan zich pulpa bilan. Бехи иуда xushbo’y ва shirin tat tosti.Гуллаш бехи иуда чиройли о’симлик, избегая учун у ко’пинча экилган декоративный максадлар Парклар ва квадратларни безаш.

  Ватан Ивас — Закавказье. Йоввой бехи бор. Махаллий ахоли Унинг «хайва» деб чакиринг. Qohinliklarning madaniy navlari juda uzoq vaqt davomida olib kelingan — to’rt ming yil oldin
  .

  Европанинг ко’плаб сохаларида о’стирилган (Шотландия ва Норвегия, С.Ш.), Шимолий ва Джанубий Африка, Шимолий ва Джанубий Америка, Австралия ва океана.

  Kiwi nafaqat to’lov xizmati!

  Kiwi zavodi ismini bir xil qushning tanasi bilan uning nomini o’z nomini oldi.

  Tailandga boradiganlarning barchasi Tailandda qanday mevalar o’smoqda? Кандей килиб улар то’г’ри деб аташади?
  Ularni qanday tanib olish va yilning qaysi vaqtida mavsum eng mashhur va eng sevimli mevalar, masalan mango, papaya yoki mangostein kabi.
  Maqolada Tailandning tavsifi, fotosurati va ismlari, Tailandda mevalar narxi va pishib etish fasllari mavjud.Tailandning mevasi qanday ko’rinishini ва Tailandga nima deb atalganini eslaysiz, bu esa bozorda va sotib olishni osonlashtiradigan narsani eslaysiz.
  Maqolaning pastki qismida — Bir oylar davomida Tailand mevali pishib etish plitasi, eng osonligini aniqlash Juda oson kam narxlar Yil davomida Tayland mevalarida.

  Meva Tailand fotosuratlari va tavsiflar bilan fotosuratlar

  Mango — Tailandning eng yumshoq mevasi (Mamuang Tayland tilida)

  Keling, eng mazali, mashhur va sevimli megomizanari — mango bilan.
  Тайланд Манго — (Ма-Муанг) коп навлар. Келинг, тафсилотларга кирмайлик
  Уларнинг барчаси мазали ва кутулиш мумкин.
  Qon tomirli sariq mango kabi yana kimdir,

  tailandda eng mashhur mangolar shunday

  kimdir dumaloq, kichik va po’stini yaxshi ko’radi (Menimcha, ular shodail’i ko’radi (menimcha, ular shodail’dlik)

  0005000) , патроны мангода. Chunki Tailand манго каби мазали мангум, сиз хеч qaerga urinmaysiz.
  Mango sog’liq uchun foydali.Ширин, манго овкатланишига карамай, мангонинг шикастланиши зарар килмайди, уклонение учун сиз ундан сервикс, салятлар, шамлар ва мураббо пиширинг.

  Tailandda mango, ko’plab kosmetik mahsulotlar, qaymoq, niqoblar, tish pastalari asosida ishlab chiqariladi. Умуман ольганда манго билан Тайланд тишлари.
  Россия сиз уларга онлайн до’конда буюртма берингиз мумкин Siamgarden.ru. U erda va narxlar yaxshi va hamma narsa mavjud, siz ko’p oylar davomida Tayadan kutishingiz shart emas.

  Tailand mangosi mavsumi mart — iyun kunlariga to’g’ri keladi. Умуман ольганда, Тайландда манго мевалари йилига бир неча бор.
  Афсуски, саййохлик мавсуми давомида (октябрдан мартгача), манго наркси асосан инсонпарвар эмас, балки бу унчалик емас.
  Lekin kim qidirmoqda. Бу кишда, йомитен бозорида манго учун шундай наркс бор edi:

  Garchi o’rtacha narx Mango da 60 батда. Йода, хатто арзонрок — 30 бат, учун 30 бат.

  Sayyohlar uchun Hayothak: Uyni mashaqqatli va yoqish mangasini sotib oling.Mango oling turli xil navlar. Яшил манго билан синманг, бир хафта итида йо’налтирилади.

  Умуман ольганда, манго сотиб олиш бундай нарсаларга этибор каратишлари керак: манго териси зич ва тоза бо’лиши керак. Yo’q qorong’i dog’lar va tirishqoqlik.
  Манго сотиб олайотганда окилламанг, улар иуда тезда носозликка айланадилар. Айтганча, манго, банан, каби, юмшок бо’лади. Уларга бироз босилган — барчаси.

  Бозорлардаги сотувчилар рус тилида рус тилида рус тилида со’рашадими? «Уй?» Va javobga qarab, sizni paketga tashlang.Shunday qilib, farzandingiz hamma joyda bozorning bozorida bo’lgani kabi, tabassum qiling va yig’ing, vaqtingiz yo’q, chunki siz sust va buzilib ketganingizdek.

  Катта мангий сотиб олманг. Qizning kaftining kattaligi bo’lgan ushbu mango bo’lish va tozalash qulayroq. Бундай мангода ог’ирлик — 3 — 3,5 дона.
  Тайский тоза манго шундай: пичок олинг, бир ва бошка томондан гобиги билан мангони кесиб олинг. Go’sht teriga pichoqqa kesilib, keyin gorizontal chiziqlar yasang.Olingan kublar osongina plastinka ichiga kesiladi:

  Tailandda mashhur «Mango Plye Rays» (Mango Mango — Xiau momag) мужчины шаксан йоктирмайман. Guruchsiz manggoni iste’mol qilish Juda yoqimli. Ammo bolalarim shunchaki xursand bo’lishadi ва хатто muzqaymoq yopishqoq guruch ва манго билан бирга бо’лади.

  Tailand mevasi podshohi — Дуриан (Troh Rihan)

  Durian Tailandda yuradiganlarning barchasini biladi. Тайландга ташриф буюрган хар бир киши буни синаб ко’риш керак, чунки бу худди шу экзотик бо’либ, уни четлаб олиб бо’лмайди.
  Катта митяме меваси аклсиз пул, айникса мавсумда.
  Durianning kichik bir qismi 120-150 Baxtda sotilgan filmga o’ralgan.
  Shu bilan birga, Durianning muxlislari va biluvchisi tozalashdan keyin darhol uni maslahat berishadi, shuning uchun u tezda fuck va hidlash boshlanadi.

  Tailandning deyarli barcha mehmonxonalarida Duriana kirish taqiqlanganligini aytadi. Buning sabablari aniq. Чириган камон, саримсок ва акслатнинг аралашмаси хеч кимни йоктирмайди, я’ни до’стона Дуриан каби хидланади катта сони Кислород билан та’сир qiladigan олтингугурт бундай кат’ий хид беради.

  ДУРИАН ТАМИ — йог’ли сут каймок, каймокли музкаймокка о’шшаш нарса. Сиз хар куни Дурангларни эйшингиз мамкин деб айта олмайман. Шунингдек, Дуриана иуда калория.
  Агар ичган бо’льса, Дуриан. Дуриан ичимлик билан бирга сог’ликка зарар этказиши мамкин бо’лган босимни кучайтириши мамкин.
  To’plamda Durianning наркси хар бир кг дан 100 бахрадан бошланади. Тайанда Дуриана мавсуми — йоз. Июнь-августгача. Yil davomida Durian ham sotilmoqda, ammo bu qimmatroq va tanlov kamroq.

  Дракон Фрут — Tailandiyaning eng xastaligi — Pitay (Xau — Mang: Kona)

  Ох, мужчины тунда менинг эрим билан гандай чикиб кетганимни еслайман, бу адждахони кыдириб топишни буюрдик. Oxir oqibat, «Bangkok» meva bozori, ammo u bu harakatlarga qimmatga tushdimi?

  Menimcha, Dragon Frut — мазали нарса. Хеч кандай сделал йо’к, бу го’зал кактуснинг хиди йо’к. Боеприпасы сюнга Карамай, ко’плар адждахо мевасини йаксши ко’ришади ва уни Тайландда сотиб олишди.

  Ba’zi бир qismini sug’orish sharbatini iste’mol qilish shunchalik mazali deyishadi.
  Mazali yasalgan sponagonni smeteri va subar bavachka, shirinliklarni bezatadigan muzqaymoq.
  Аждахо иуда мимо aluminli, suyaklari ko’rishni yaxshilaydi va oshqozon va ichak kasalliklarida ham foydali.

  Аждахо иуда экзотик ко’ринади. Бу дидга та’сир qilmaydigan rangdagi ок ва малина пульпа билан содир бо’лади.
  Ajdaho ovqatlanish uchun uni yarmida kesib, qoshiq. Йоки терини тозалаш, тилимга кесинг.
  Salatlar, damlamalar va siroplarga qo’shiladi.
  Дракон Трут наркси мавсумга караб о’згаради.Хар бир кг учун 40 дан 80 гача бахон.

  Dragonlar Lianas shaklida o’sadi va umuman olisning mevasi kaktus hisoblanadi.

  Нюна — Джаннат Яблочный Тайланд — (Нух-йокилган)

  Яшил рангли то’пга о’шайди. Тегиниш учун каттик. Tailandda neyun mevasi shakar olma deb ataladi.
  Nayin ichida krujka kabi pulpa bilan to’ldiriladi. Иуда коп суяклар. Бу одатий бо’либ, шудгорни кесиб, суякларни кесиб ташлаш, агар улар иуда коп исте’мол килсалар.

  Yo’q, yoki shakar olma, Tailandda, shirin, yumshoq, go’sht ichkarisida nok kabi, tatib ko’rishga imkon beradi.

  Noin Tailand bozorlaridagi hamma joyda sotiladi, yig’ish mavsumi narxi kg uchun taxminan 40 бат. Йил давомида сотув учун мужчины хар бир кг учун 60-70 BAXT учун бирон бир джойга сотиб олдим.
  Висодан сиз пичокут шарбати билан пичок го’штини аралаштирсангиз, сиз мазали го’штнинг го’штини аралаштиришингиз мумкин.

  Rambuta — Tailandning eng sochli mevasi (NNT)

  Uy hayvonlarimdagi rambuta. Унинг афзалликлари: тозалаш осон, мазали эйиш иуда осон.
  Рамбута, Liyxie oilasiga va Malayshidagi «рамбан» so’zi — sochlar.

  Сотиб олайотганда этиёткорлик билан олиб ко’инг. Янги ва мазали рамбукан «соглом соч» бо’лиши керак.
  Яни, кора, ташки ко’риниши — гызыл-яшил туклар билан кучли.

  Uni eyish uchun siz o’tira, ko’zni bosish, uning ichidagi suyakni o’rab, lekin juda yomon, ammo juda yomon.

  Rambutaan ta’mini tasvirlash qiyin. Атыргуллар ва зираворлар хушбо’й хиди билан у узум каби эластик.
  Rambukan narxi kg uchun 40 ta bahaybatdan boshlanadi.
  Иуда йомон сакланади. Россия Россия кельмаслиги мамкин.

  Mangosttein — g’ayrioddiy sarimsoq (Mang — Xuxuq)

  mazali va yumshoq Tailand mevalari — Mangosten!

  Boshqa mening eng sevimli. Tailandning eng yaxshi mevasining 5-chi mening reytingda.
  Mangostenda, sarimsoq kabi ko’p qismlar. Biz bir-birimiz bilan birgamiz va qo’ng’iroq qilamiz.
  Pulpa suvli, nordon-shirin, валоли ва узум аралашмасига о’хшайди, сиз тасвирламаслигингиз керак.
  Мушак остидаги тирсаклар кам суяклар камрок.

  Bu oson tozalanadi: rambuta kabi doirada, faqat siz turli yo’nalishlarda tomonlarning yarmini burish kerak.

  Это Tozalash Munosttein turli xil yo’nalishlarda yuqori gulni aylantiradi. Гул yiqilib, barmoqlar bilan yarmiga bo’linadi.

  Qanday qilib yangi manostinni tanlash kerak?
  Mevani qo’lingizda oling. Бу силлик билан юмшок бо’лмаслиги керак, лекин йогоч емас. Агар йог’оч хаммаси бо’льса, у г’ойиб бо’лди, юмшок, чириган мева билан бир хил.Barmog’ingizni osongina itarishi kerak.

  ManGostein muzlatgichda yoki havoda ko’p vaqt sarflaganidan keyin yog’ochga aylanadi.
  Янгиланган мангостин, диета кизларга фойдали. Uning kaloriyalari, har 100 грамм oqim uchun faqat 40 ккал. ManGostinning териси Tailand Tadionida касаллик, понос, диарея учун даволаш ва ичак операциисини йаксшилаш каби касалликлардан фойдаланилади.

  Pattayadagi mangosttein narxi — 50 дан 120 бахрагача. Mangosttein mavsumi — yoz.

  Папайя — кайнатилган сабзи каби (Мала-Коо)

  Кадимги индочин меваси. Супер Тейра. Сиз биринчи чанг каби кичик болаларни хам берингиз мамкин.
  Тайланд Папаяни татиб ко’риш учун, улар хинд каби унчалик аджойиб эмас. Боеприпасы мужчин хиндни хеч нарса билан солиштирмадим.
  Йоркин сделал йо’к. Ehtimol, men eng ko’p papaya qaynatilgan sabzi ta’mini eslaydi.
  Папайя 1 дан 8 кг гача.
  Янги ва yaxshi papayani tanlash, qobig’iga e’tibor bering.Бу яшил звонил билан сарг’иш бо’лиши керак.
  To’liq yashil papaya u erda taniqli salatumga boradi.
  Ой, бу эрда иуда мазали! Xotiralar paytida sitons oqimi. Ba’zan, papaya o’rniga yashil mangaga qo’yilgan.

  Сиз картошка каби терини кесиб, терини олиб ташлаш учун терини кесиб, мевани ярмига бо’лишингиз керак.
  Kalorie Papaya ko’plab kasalliklardan yordam beradi.

  Кишда, яна бир шил нарса Паттакада, ташки томондан катта валолига о’шайди. Фарки шундаки, хеч чаньдай суяк йок ва та’мда кулупнайга о’шшайди.

  Тайландда хар кг учун 20 тагача бахайбат бор. О’ртача, битта папайя 20-40 бат бо’лади.

  МАРАКУЙ — Tailandning eng xushbo’y va foydali mevasi (ehtirosli meva) (Sau-VA RURS)

  Shuningdek, ajoyib meva. Ёмон транспорт туфайли Россия учун экзотик.
  Маракуй — но мальчик-иуда спрятался ва та’мли мева. Калин ко’з хиди остида желе шаклидаги тана иуда аджойиб!

  Marakuya yarim yilda kesish odat tusiga kiradi va qoshiq. Eng mazali va past kaloriya mevalaridan biri, shuningdek, hamma uchun 100 ochkoga ega bo’ladi!

  MARAKUI muxlisi bo’lib, чет эллик манбаларда у иуда коп микдордаги витамин ва temirni o’z ichiga olgan ва бу иуда g’ayrioddiy, chunki faqat bezsiz ma’lum bo’lgan mevalar juda oz mirdorda.
  Расм, этиросли мева йоки маракуй — танани C витаминизация бутун марджасини о’злаштиришга, шунингдек, совук, чарчаган, иуда чарчаган холда, совук даврда иуда фойдали, бу иуда фойдали, иуда чарчаган организм.

  Моякуйя кизлар ва айоллар учун иуда фойдали, чунки у антиоксидантнинг сюсусиятлари ва унинг овкатланиши терига иуда та’сир килади, бу эса тоскин ва пимпалар кетайотган терига кыдали таиллар кетайотган терига фойдали таирсатган терига фойдали таинс.

  Ovqatlanishning eng yaxshi va foydali nashri — bir kunga xom, qoshiq, taxminan 3-4 meva bor.Меракуйга иуда коп витамин бор ва бу кислотали кислотали одамлар бо’лишингиз керак. Улар учун маракуй хавфли бо’лиши мамкин ва юрак уриши мамкин.

  Шунингдек, МАРАКуйя ичак ва хазм qilish bilan bog’liq muammolarga duch kelganlar namoyish etiladi. Далкома билан 2-3 кун давомида кафедра, стул, стул, барча ог’риклар, шишириш, ясси, геморройларнинг бошлангич турлари ва йорикларнинг бошлангич турлари мавджуд.

  Мавсумдан «Паттайя» bozorlarida narxi pastdi. ПЛАНАКА — 60 БАКСТ.Йозги-куз мавсуми Кишда, Маракуя 100-120 бахода 100-120 бахода сотилади.

  Сиз сотиб олишингиз мамкин болган бундай марраманд

  Маскуйни танлаш, аджинланган тери билан мева олинг, бу этук мева. Маракуя орта каттиклиги, яшши звонил в Пишган баклажон. Силлик тери якинда синган мевалар пайдо бо’лишидан далолат беради, у кислотали бо’лиши мамкин, боеприпасы сиз хам олишингиз мамкин.

  Tailand Sayyohlari uchun foydali ma’lumotlar

  Biz Pattakada ko’p yillar davomida yashaymiz va yillar davomida Juda ko’p to’plangan foydali ma’lumotlarBu sizga pulni tejashi ma’lumotlarBu sizga Pulni tejashi uordam bizga pulni tejashchi uordam хеч кимнинг хеч кими йок деб о’йлайман.

  Mana sayohatdan oldin siz uchun eng foydali bo’lgan maqolalar:

  Pattayadagi mevalarni qayerdan sotib olish mumkin

  Pattayada meva uchuneng eng qulay narxlarni. Манзил — Tepoprourit ko’chasi, o’rtada, kolosseum shou yonida. У соат 5 дан 15-16 гача ишлайди.

  Ват Бозор — ко’чада джойлашган. Wat Bonon, zudlik jannatining yonida, Парк Лейн, Амазонка, Атлантида. Эрталаб ва соат 18.00 гача ишлайди.

  Tungi bozorda tartibda. Progho akua piyoda masofasi ichida, RAMTTIEN trankmentining o’rtasida joylashgan. 17.00 дан ва 23 тагача. Наркслар васий ва Ratanakorga qaraganda yuqori bo’lishi mumkin.

  Эльчинин мехмонксонасида мевали тайоклар мавджуд, наркслар иуда макбул, шахарни миниш учун хеч гандай сабаб йок.

  Pattayaning markazida yaxshi arzon bozorlar yo’q. Наркслар хаддан ташкари коп, осилган.

  ST sohasida Pattaya Park, mehmonxona yaqinida tushlik va kechqurun, shuningdek ko’chada, mevalar tez-tez avtoulovlardan fermerlarni sotadigan yaxshi bozor mavjud.

  Саподилла — xiraliksiz xurmo sifatida (La Mut)

  Tailandda bo’lganimda, albatta, deyarli barcha mevalarni sinab ko’rdim, lekin ularda hayratga soladiganlar bor. Bu erda Sapodilladan biri.
  Ta’mga, asossiz xurmo kabi. Ба’зи бир г’алати бириктирувчи та’мга эга, умуман, бема’нилик. Agar siz tatib ko’rsangiz, sapodill arzon (хали ветчина), Pattayadagi Sapodilya narxi, taxminan 30-40 бат.
  Qishloq terisiga ega bo’lgan mevani oling. Qattiqroq, shunchalik ko’p qisqichlar.

  Salak — nordon qulupnay (SA (Tiskda) ilon mevasi

  Bu ma’lum bir ilon. Qo’lingizni tutganingizda ham, ilonni teri uchun tegizadigan tuyg’u. Qo’pol vacletir

  soddalash2. Пулпа илон кафтида о’сади.Biz uchun Juda g’alati ta’m. Нордон, боглаш.
  U quduq tozalanadi, terining o’zi po’sti, faqat uni bosish kerak.

  Паттайядаги самара (илон мевалари) наркси — 70 — 90 т кг.

  Личи — bu arzon ruhlarning afkumeri.

  Бу севги севгиси, шунинг учун ликси. Маринадда, компоте, компотегарда Lyxo.
  Lychay mevalari juda chiroyli ko’rinadi — бундай юмшок пушти то’п, бу иуда йакши хидланади.
  Lychee turi Rambuta va Longonga o’xshaydi.Lichy shuningdek shaffof pulpa ichidagi bir suyakdir. Суяк емайди.

  Mening ta’mim uchun — Личи атирни иуда йокади. Шундай килиб, мужчины униинг ксушбо’й хиди ва джаханнами бор.

  Pattayadagi Lychee narxi — har 100-120 бат. Мавсум — июн.

  Личи иуда фойдали, кайфият котаради, б, фосфор, протеин, темир, протеин, пектиннинг коп кисми, пастлиги.

  Юлдуз фрут — (Карамуд) Ма Флаг ‘) юлдуз мевалари

  Карамбол — Мева юлдузи!

  Альбатта, гозал I.экзотик мева караммол — юлдуз фрут.
  Бу тозаланмайди, бу шунчаки 5 та чекланган юлдуз олинади.

  Stolni bezash sifatida xizmat qiladi, IT.P. Ta’m mevadan ko’ra sabzavotni eslaydi.
  Juda suv va kislotali. Фойдали, ко’плаб витаминлар мавжуд.

  Мо’мин Карамбол йоркин сарик ранг. Паттайда, то’пни даракстлардаги бегона от каби о’тириш озон. Даракт кулаб тушадиган ва хатто хеч ким йиг’майди. Tailand Carambola deyarli iste’mol qilinmaydi va agar ular salatlarga sakrashda egan bo’lsalar.

  Carammulidagi Pattaydagi narx — har bir kg uchun 40 бат майдони.

  Longon — Ajdaho ko’zlari — (La Miai)

  «Lun Yan» — бу «ajdaho ko’zi». Xitoylik bepul tarjima ва бу эрда у иуда узок.
  Suyak haqiqatan ham birovning ko’ziga o’xshashdir.

  Mening sevimlilarimdan birini uzoqroq. татиб ко’риш учун мазали ва пишган ковунга о’шайди, боеприпасы этийот бо’линг
  Лонгон кочиш иуда осон. Keyin hushsizlik ва ko’ngil aynish hissi bo’ladi.
  Bir vaqtning o’zida 5-10 дан ortiq rezavor meva iste’mol qilmang.

  Xizodlashda, Longon klasterini tekshiring. Мевалар бир хил рангда бо’лиши керак, бироз ко’пол, йикилмаган ва дог’ларсиз.
  Tezozni tez portlaydi va siz yong’oq kabi ovqatlanishingiz mumkin.
  Suyakning o’zi achchiq, ovqat yemang. Паттайада узок вакт давомида — мавсумда 60-80 БАКТ наркси. Йил давомида сотув учун асосий мавсум бу ез.

  Jackfrit non daraxti (XA-NU-N)

  Jarfruit Durianga Juda o’xshash, sotib olayotganda xato qilmang!
  Jekfrit mevalari juda katta! Улар 40 кг вазнга этишади, избегая учун Джекфрут о’садиган ва Тайландда тез-тез учрайдиган даракт остида юрмаслигингиз керак.

  Portugalcha — katta va yumaloq. Thais sevativi Jacfruit, ehtimol, siz bir narsadan olma kabi pulpani olishingiz mumkin.

  джекфрит таами гайриодди. Ta’riflash qiyin. Ко’пинча терилган шаклда, ширин сиропда исте’мол цилинади.
  Катта Джекфрут, ko’plab «rezavorlar»:

  Siz butun mitti mevaning narxi 900 — 1000 батни сотиб олишингиз мумкин эмас. Шунинг учун у яшил тана го’шти шаклида сотилмайди, боеприпасы камчилик ва субстратларда сотилади.

  Джекфрут иуда qoniqarli ва фойдали. Унда иуда коп микдордаги фолий кислотаси гомиладор ва хамширалик айолларни исте’мол qilish bo’yicha tavsiya. Jakfuit shirin, yumshoq, иуда xushbo’y ва бирон бир нарса турбо банан saqichiga o’xshaydi.
  Бу иуда коп о’симлик толаси бор, бу бошка махсулотларда, шунингдек магнийни топиш иуда кийин.

  Яна 40-170 бахоси билан субстрат наркс.

  Гуава (фараод нури-нг)

  Тайландда, мазали ва янги гува мавджуд.Пушти итидаги пушти, иуда xushbo’y ва yashil, ko’proq suv ва то’инган ta’mga ega emas.
  Тайландда, Гауа ко’пинча мевали акслатлар билан учрашиши мамкин ва бу иуда йоркин салат ранги бо’лади. Бу сизни халкаштириб ко’ымасин, бу шунчаки шакар сиропига намланади. Shuning uchun u shirinlik va ta’mga ega bo’ladi. Каттик, qisqichlar.
  Хатто Гуава иуда коп хидлайди. Уни уйда хушбо’й ва бошка хидлар, масалан, музлатгичда йоки Пепельница йонида ишлатилиши мамкин.
  Tailand Late Light Guva etuk emas, uni ziravorlar bilan eyaveringlar, soslar qiling.
  Гуавадан, у Иуда мазали ва xushbo’y смола йоки шарбат чикарилади. Патроны у эрда шакар ко’шилган бо’льса.
  Pattayadagi Guaauvaning narxi kg uchun 40 ta bahaybatdan.

  Тамаринд — Tailandning eng kaloriya mevasi (MA-XAM Vang)

  Tamarind — Tailand kaloriya mevasi

  Tamarind — dala oilalari oilalari. Таам иуда зиддиятли. Одатда бу каби овкатланмайди, лекин шарбат сиропини олиш йоки куритилган, шакар билан шакар каби овкатлананиш учун ковурилган.

  Ва шакарсиз, тамаринд иуда калория. 100 гр, тамарленд ккалида пишлокка караганда ко’прок — аллакачон 240 калорий! Shunday qilib, og’irlikka erishmoqchi bo’lganlar uchun bunga loyiq emas.

  Тамаринд иуда машхур косметика. У ким бо’лса, терининг тазелини беради, скубюмлар учун хом ашйо сифатида ишлатилади, я’ни ювиш, каймокка ко’пик.

  Hindiston yong’og’i — Tailandning eng mashhur mevasi (ma phoxau)

  Tailantdagi hindiston yonida xom, pishiring, sirop va muzqaymoq iste’mol qiling, sho’rva’sh balsqa va soslara, , умуман хамма джойда.
  Hindiston yong’og’i yog’ining афзалликлари иуда фойдали ва тик махсулот.

  Менинг фикримча, англ mazali xilma-xillik, bu. Oq

  Qon quyish uchun fuqarolar urushi paytida hindiston yong’og’i suvi ishlatilganmi? Chunki uning tarkibida kokos suvi qon plazmasiga o’xshaydi.
  Hindiston yong’og’i suvi (yosh hindiston yong’og’i), siz bolalar bolalariga ham berilishi kerak, бу иуда фойдали ва витаминларга мальчик.
  O’ylaymanki, deyarli hamma hindiston yong’og’ini sevadi va Tailandda hamma joyda ko’pchilik bilan Juda ko’p narsa bor qulay narx.
  Хар йили Тайлани териб йиг’иш — бутун йиллар, избегая учун уларнинг наркси о’згармайди.
  Tailandda hindiston yong’og’i narxi — 15-20 бахони саклаш учун 30-40 бат шахарда йоки сохильда 30 бахоси.
  Паттаяда копинча йоки ок йошли кокосликлар йоки уларнинг бошка хилма-хиллиги, бошка хилма-хиллик, яшил терида.

  Men hindiston yong’og’i va hidini yaxshi ko’raman, hindiston yong’og’ida kokteylga yoki qisqichbaqalar kokteylini buyurtma qilaman va ular kokosli muzqaymoqni, sravacchaga muzqavi, aravachaga muzqaaa.Агар сиз соябон остидаги темир идиш билан музкаймокни ко’рсангиз, бундай музкаймок 20 та музкаймок бор, уни синаб ко’ринг!
  Мавсум — йил давомида.

  Банан — (КОМИ)

  Таис билан алока килишда бананнинг тайокчасини талафф билан мулокот цилишда, талаффуз сюусиятлари туфайли тушунарсиз.
  Gap shundaki, Klou-a boshqa tonallikni anglatadi erkaklarva uning nomi yalpi shaklda.

  Тайланддаги банан, хиндистон йонг’оги каби — хамма джойда. Улар арзон туради, уларда хушбой хидлар учун таклиф сифатида бор.
  Улар бу эрда Россияга караганда татиб ко’радиган. Россияда улар «ozuqa navlarini» сотишига ишонилади. Мужчины билмайман, лекин менимча.
  Ватанда битта банан бутун оилани овкатлантириши мамкин, улар хаджми. Бу эрда мен кичкина банан то’пламини сотиб олишни йаксши ко’раман, чунки улар иуда ширин ва коникарли.
  Бананы калийга мальчик ва улар хаддан ташкари пархез емаслигига карамай, улар соглигини томоша килайотгани билан хам фойдали. Faqat kuniga to’plamda emas.

  Men Tailand yashil rangda bananlarni сотиб оламан, чунки улар иуда тез пишмокдалар ва улар сарг’айтиришга ​​вактингиз йо’к эди — улар аллакачон кора.
  Bananning bir dastasi narxi va ular Pattata shahrida emas, balki kg tomonidan emas, balki aniq sotiladi — 25 — 30 Baxt.

  Tailandda eng mazali banan kichik. Улар Джуда yoqimli ва ularni bolalarga atıştırmalık berish qulay.

  Ananas (Sappa ildizi)

  Ular eng mazali va xushbo’y ananas Tailandda o’sadi. Ва бу пок хакикат. Bunday shirin, suvli, mazali ananaslar siz hech qaerda topa olmaysiz. Бу бизнес Россияда овкатлантиришдан ко’ра, бедорчли о’шшашлык — шунчаки кульги билан джанджаллашиш.

  Yillar davomida eng arzon va arzon. Шунингдек, у кг томонидан эмас, балки ишларга ко’ра сотилган, бананларга о’ксшайди.
  Битта катта ананас паттайя -20-30 батда джойлашган. Сиз шахардаги мевалар сотувчисидан музда 20 батни сотиб олишингиз мамкин.

  Тайланд хеч нарса колдирмасдан ананасни махорат билан тозаланг откир спектакли ва ортикча нарсадан кесилмаган, избегая учун мен иштирок этишни маслахат бераман.
  Jomitena bozorida ananas 20 ta bahaybatda sotiladi.Kechqurun siz 50 ta toza ananasni berasiz, избегая учун олинг!

  Charlatansning har xil satrini ananas bilan sotishni bilmayman, lekin ananas va haqiqat konsentratsiya va chidamlilikni tezlashtiradigan moddada parhezni yaxshilashga yordam beradi.
  Bigmorda ananasni piktalashning iloji yo’qligi aniq ва «Xurray! Men ovqatlanaman va vazn yo’qotaman!»

  Ananaslar ogohlantirish gipertenzivi va mavjud бо’лган одамлар билликан.
  Ананасни танлаш, терини бозинг, у озгина юмшок бо’лиши керак.Ранг билан, хатто сиз бутунлай яшил ананасни ольган бо’лсангиз хам, вакт о’тиши билан йо’налтиради.

  Tailandda ananas tozalanmagan bo’lsa-da, mening fikrimcha, faqat uy. Narxda hech qanday farq yo’q, боеприпасы baribir Thais sifatida tozalay olmaydi.

  Tarvuz — (Tang-Mo)


  Farqlovchi xususiyat Tailand shavri ularning hajmi. Агар Россияда бирон бир вариант бо’лмаса ва сиз 10-15 килограмм сувсиз сотиб олишингиз керак бо’лади
  Чунки бошкалар топилмади, кейин Тайландда, тарвуз иуда ишчам.Tailand tarvuzi taxminan 4-5 кг, ba’zida kamroq.
  Ya’ni, бир йоки иккитасида овкатлананиш иуда осон ва музлатгичда коп радость эгалламайди.
  Tailand tarvuzi qizil va sariq rangda. Ta’mga ko’ra, u tashqi ko’rinishda, shuningdek, sotib olayotganda qancha vaqt oladigan tarvuzni olishingiz aniq emas.
  Tailandda tarvuzi yil bo’yi sotilmoqda. Siz tez-tez tozalangan yoki tarvuziga ega bo’lishni sotib olishingiz mumkin.
  Хамма, тарвуз иуда фойдали, айникса иссикда.
  Tailandda butun tarvuz narxi 30-40 bahosi, taxminan 30-40 мяч.Кесиш — 10-20 бакст.

  Тайландда иуда кичик тарвуз сотиб олманг, улар 1-2 кг гача тортилади. Улар сувли ва та’мсиз бо’лади. Зо’р хаджми 2-4 кг. Sotuvchiga tarvuzni tanlashga ishoning, ular yaxshi tanlashadi.

  Мандарин (com)

  Мандарин — Тайланд Манадрин. Асосан, у яшил, иуда юпка юбкага эга.
  Рашорор ундан ма’лум, хамма джойда шарбатни босиш ва 20 мяч учун идишларда сотилиши мамкин.
  Айтганча шарбат иуда мазали, йокимли ва сог’лом.
  Муаммо шундаки, хар доим иуда коп тошлар иуда коп.
  Bonus sharbati sotuvchilari tomonidan tikuvchilik, мужчины бонус sharbati sotuvchilari tomonidan ishlatildim, men o’zimni so’ldan 400 bahtni sotib oldim. Энди мен уйдан чикмасдан шарбат йокади.

  Xarjohatlari, mandariyalar, apelsin va tsitrus mevalari kabi, Taue-da arzon emas.
  Аксинча, мандарин улардан анг арзон. У йил бо’йи сотилади ва хар бир кг га якин 50 тагача бахайбат турди.
  Ulgurji narx. Makro 330 bahoda 10 кг резестена.

  Паттайяда манго, папайя, тарвуз ва мандариялар, сиз товарларингизни сотадиган фермерлар билан тез-тез олиб кетишингиз мумкин.
  Автомобиль мандаринлар 100 та партияга 3кг га тен бо’лади.

  Куммут

  4664 Кумкват — Мини апельсин

  Mening ro’yxatimda oxirgi qiymat emas. Иуда йокимли ва мазали мева, цитрус оиласи. Go’yo mini-to’q sariq rangda. Qumkvat xom, yasash, shakarlama yoki marmeladni iste’mol qilishi mumkin.
  Qumkvat sovuqdan ODS ва орз билан йордам берадиган антибактериальный ихимлик сифатида пишириш иуда фойдали.Ya’ni Kumkvat + Ginger + Asal va mazali, foydali ichimlik tezda sizni oyoqlaringizga qo’yadi.

  Tailandda Qumkvatning narxi har xil, chunki har bir kg uchun 50 дан 90 тагача бат.
  Баази сабабларга ко’ра Паттайя иуда камдан-кам учрайди.

  Tailandda meva mavsumi — stol

  Ta’tilda mehmonxonada yoki kvartirada qanday tejash kerak?

  Men Румгури веб-сайтини qidiryapman. Мехмонхоналар ва квартираларда 30 бронлаш тизимида, шу джумладан букилган холда барча чегирмалар мавджуд.Тез-тез иуда коп топильма кулай вариантлар, 30 дан 80% гача теджашга айланади

  Суг’урта бойича кандай теджаш керак?

  Чет эльда суг’урта керак. Хар гандай зийофат иуда киммат ва ягона йо’л, бу чонтагингиздан, суг’урта полисини олдиндан танлашдир. Bizda ko’p yillar davomida dizayn bilan birga sug’urta va tanlanishning eng yaxshi narxlarini beradigan saytda beriladi.

  Тайланд меваси келганда, малака мавсуми келади, айникса улар иуда коп, избегая учун хамма нарса шуни ко’рсатмайди, избегая учун сиз учун мангода в сатдан мангонинг нарси 250 анхосик борланг.кг)))

  Ananas, zaytun, qushqo’nmas, maydaberlar va yerfıstığılar — bu mahsulotlar uzoq vaqtdan beri bizning bayramimizning ajralmas qismi emas oshxona stoli.Qish mavsumida Immunitetni fotoydali «duchaytirish.

  Патроны, этимол ко’пчилик барча таниш мевалар, сабзавотлар ва йонг’ок о’сиб борайотганини билмайди, избегая учун биз бу савол билан шуг’улланишга карор кылдик.

  1. С. ни бошлайк. yaxshi sabzavotlarShunday qilib, masalan, Bryussel karam karavotga o’xshaydi va o’ngda — «то’планган шакл» да.

  2. Kamroq foydali qoramag ko’p yillikkatta ildiz shaklida erdan o’sadi.

  3. Зайтун йо’ловчи даракстининг мевалари, бутун дунёдаги кора зайтун — зайтун дараксти — зайтун даракстининг этук мевалари бор. Bizning zaytunimiz yashil va qora zaytun mevalarini zaytun deb atashadi. Айтганча, бундай бо’лим faqat Rossiyada mavjud.

  4. Archisi Achchokning birinchi navbatda binafsha rangning birinchi darajali gullari bo’lgan deb o’ylagan? Yuqori fotosurat namoyish etiladi gullaydigan o’simlikva pastki qismida mahsulot pishirish jarayonida mahsulot.

  5. Масалан, ба’зи бир-бирин пайдо бо’лишинин усули хам коп кашфийот бо’лиши мамкин — масалан, расмда, аникрок, хом йонг’ок касаси чиройли кызыл мевага йопиштирилган. Bu o’sish shunday mazali yong’oq, bizning sog’lig’imiz uchun Juda foydali.

  6. Боеприпасы йонг’ок эрга о’сади ва шу билан, бу йонг’ок емас, боеприпасы бу йонг’ок эмас, гарчи йонг’ок йоки эр ости йонг’оклари бо’лса хам, хакикий йонг’ок каби ко’ринади: улар каттик чиг’аноклар билан копланган ва Уларнинг ядрони уруг’лар — юпка тери.Улар таами билан, улар хам йонг’окка о’шайди. Ammo ularning yong’oqlari hali ham e’tiborga olinmaydi, chunki haqiqiy yong’oq odatda daraxtlar yoki butalarda hosil bo’ladi, deganda o’t o’simlik. Zavodning mevalari erdan yuqorida bog’langan, ammo gul so’nganda, oyog’i o’sishni boshlaydi va tuproqqa kira boshlaydi. Tuproqda 8-10 см chuqurlikda va pishib etiladi zamrivudlar yeryong’oq.

  7. Eng ko’p ozuqaviy mevalardan biri — granata — 5-6 метров баландликдаги кичик буталарда о’сади.

  8. Хар бир хамма кокосликлар xurmo ustida o’sayotganini biladi, боеприпасы palma daraxtlarining balandligini keltirib chiqaradi — но 27-30 метров этади!

  9. Sanalar Palma xurmolarida o’sadi deb taxmin qilish qiyin emas. Бирок, барча таниш куритилган мевалар qanday qilib pishirilgan mevalar qanday qilib pishib etiladi.

  10. Г’алати, ананаслар дараштларда о’смайди, боеприпасы шу тарзда: ананас — бу илдиз ва барглар билан эр майдонигистраль о’симлик.2 дан 15 кг гача бо’лган битта мевани, ташки томондан ташки ко’ринишга о’шшайди.

  11. Safron — quritilgan stiltsdan qilingan dunyodagi eng qimmat ziravorlar binafsha gul Crocus. 30 граммов зираворлар ишлаб чикариш учун 75000 га якин гульни талаб калади, уларнинг хосиллари асосан ко’лда йиг’илади.

  12. Aynadiki, Stapamda turgan kamarda foydali kızırılentlarning rezavorlarini yig’ing, keyin mazali ва to’yimli shirinlik yoki ichimlik tayyorlang.

  13. Biz sho’r yoki tuzlangan mahsulot sifatida foydalanamiz. Ushbu o’simliklar go’zal oq gullar tufayli paydo bo’ladi: yuqori rasmda hali ham pishadigan mayda yashil mevalar mavjud.

  Хар бир хафтада хар хафта хеч бо’лмаганда келин мева ва сабзавотлардан фойдаланади. Ulardan ba’zilari shunchaki ma’lum bir mavsumda o’smaydi va ba’zilari umuman yaroqsiz muhit tufayli emas.

  Боеприпасы, дейарли хамма хайотда камида бир марта, у канчалык буюк бо’лишини о’илади бог’да экзотик дарактбу мандаринлар, лимон, хурмо йоки граната о’сади .Siz o’ylaganingizdek bu unchalik imkonsiz emas. Eng ko’p ekzotik o’simliklar uyda, issiqxonada yoki hatto ko’chada ham foydalanishi mumkin . Бунинг учун этарли То’г’ри парвариш qilish va uni to’g’ri o’stirish .

  Suyak uyining mandarinini o’stirish

  Иуда машхур уй курилиши дараксти. Siz uni ko’p o’ylaganingizdek g’amxo’rlik qilish juda qiyin emas. Мандарин гамксорликда инджик эмас ва иуда чидамли о’симлик . Бундай даракт бо’лиши мамкин иккаласи ветчина, оддий суякдан хам о’сади пишган мевада топишингиз мамкин.Agar siz fitnal sotib olmoqchi bo’lsangiz, unda mevasi ham samarali va dekorativ mandariyalar. Боеприпасы, агар siz oson yo’llarni qidirmasangiz va cherkovingizni noldan o’stirishga qaror qilsangiz, unda terlashingiz kerak.

  Биринчи ва анг мухими, буни qilish kerak bir nechta suyaklarni oling . Нима учун бер нечта? Вазият шундаки, мутаносиб, хар бир суякни ва факат битта о’саётган бо’лиши мамкин эмас, бу порлок холат, шундай килиб, сиз биринчи марта бактлизиз патронов.Sizni suyak kabi tanlaganingizdan so’ng, siz unsurni boshlashingiz kerak. Buning uchun siz kichkina to’qima yasang, Marlu u erda Marlu qo’ying va bularning hammasi namlanadi. Ko’p suv qo’shmaslik muhim, mato va mart nam bo’lishi kerak, ammo juda ho’l emas. Keyinchalik suyaklarni qo’yish ва ularni matodan qoplash kerak.

  Kelgusi mandarindan keyin davom etsa, uni erga qo’yish kerak. Tuproqni mustaqil ravishda yig’ish ehtimoli ko’proq, u quyidagilardan iborat duduq, qum xavotirli sigir go’ngbargli er.Пастилки пастки qismida toshlar yoki loydan drenajlash kerak.

  Maydondan keyingi dastlabki uch hafta faol davr Mandarin o’sishi. Чунки дастлабки икки хафта минерал черковингизни то’йдириш йахширокдир органик озиклантириш. Siz shuningdek maxsus oziqlantiruvchisini sotib olishingiz mumkin tsitrus daraxtlari. Йилига бир марта кочириб отказиш, илоджи борича илоджи борича зарар этказмаслик керак бо’лади. Нарсазор саккиз йил бо’льса, трансплантация камайиши мамкин.

  Bu daraxt issiq mamlakatlarda yashaydi, u quyoshni va iliq sevadi.Кишда харорат 14 дараджадан пастга тушмаслиги керак. Shuningdek, kuniga bir necha marta kuniga bir necha marta namlangan, kuniga bir necha marta namlangan. Шундай килиб, мевалар апрелдан сентябрьгача ширин эди, сиз дарактни фаол бокишингиз керак. Боеприпасы, мевалар нафакат бунга боглик. To’rt yil o’tgach, dastlab mevalar odatda Mandarinda paydo bo’ladi, ammo ular tabiatdan beri kislotali. Ширин ва мазали mandarinlarni olish uchun emlash mandain meva berishdan kelib chiqishi kerak.

  Уйдаги яшил граната

  Бу даракт иуда оддий ва козонда иуда гайриоддий ко’ринади, избегая учун ко’пчилик тилайман уни уйда о’стириш .Ва бу иуда мамкин. Доконда сотиб олинган гомиладан олиниши мамкин бо’лган анор уруг’лари билан о’зингиз этарли. Suyak pulpadan ozod qilinishi kerak, keyin sovuq suvda yuving, kun davomida yaxshilab artib oling. Шундай килиб, уруг’лар улар о’сишга тайёрлигини тушунишади.

  Uydagi yashil granata

  Buning uchun siz tuproqni oldindan tayyorlashingiz kerak, bu erda er va qum kiritiladi. Шундан со’нг, тупрок намланган бо’лиши керак ва 1 см чукурликка уруг ‘ко’инг, сиз борадиган уруг’лар орасидаги масофани кузатиш иуда мухимдир.Горшок полиэтилен билан qoplash uchun kerak va barchasini yaratish uchun quyosh iliq joyiga qo’ying kerakli shartlar O’sish uchun. Одатда, биринчи унутишлар бир неча хафта ва иуда тез учрайди. O’chirilgan novdalar, siz eng istiqbolli narsalarni olishingiz va etishtirishni davom ettirishingiz kerak.

  Танланган хар бир новдали идишга аджратиш максадга мувофикдир. Granatani etishtirishdagi asosiy narsa, u kun bo’yi engil edi . Ко’плаб сугориш, хафтада бир неча маротаба, киш кунида, тупрок курияётгани каби.Гуллаш даврида ва фаол о’сиш даврида, я’ни бахор ва йозда дарактни овкатлантириш керак. Meva anorlari hayotning uchinchi yoki beshinchi yilida boshlanishi mumkin.

  Банан Uyda o’sadigan Uyda o’sadigan banan

  Banan urug’lari Afsuski, sotib olingan homiladan olish mumkin emas, chunki siz ularni sotib olishingiz yoki tayyor ko’chat sotib olishingiz kerak. Банан уруг’ларида кобик иуда калин, избегая учун у холда уруг синчикдан йордам бериш йаксширокдир.Бунинг учун юни игна билан тешиш кифоя, лекин унга зарар этказмаслик учун уруг ‘та’сир qilmasdan, uning o’ziga ta’sir qilmasdan. Хар бир уруг ‘то’рт кисмдан иборат болган тупрок билан алохида кичик потулада бо’лиши керак. Дарё Куми ва hijobning бир qismi.

  Уруг’лар аллакачон намланган тупрокка ко’йиш керак ва уларни озгина босиш керак. Keyin, горшок полиэтилен билан qoplangan. Qozonlarni kiritish kerak quyoshli joylekin ular to’g’ri kelmasliklari uchun quyosh nurlari. Bundan tashqari, uni haftasiga bir marta shamollatish va vaqti-vaqti bilan tuproq haydamasligi uchun uni püskürtmek olish kerak bo’ladi.Боеприпасы субстратни хаддан ташкари ошириб юбормаслик хам мухимдир. Уруг’лар бир ойдан уч ойгача иуда коп хосил бо’лади.

  Banan, ayniqsa, g’amxo’rlikda emas , uning o’sishi uchun asosiy narsa katta miqdorda Chiroqlar (lekin bilvosita quyosh nurlari), mo’l-ko’l sug’orish Va tez-tezülüanrüskü ‘pincha tropik o’rmonlarda o’sadi. Бундан ташкари, хаво харорати 20 дараджага тушмаслиги иуда мухимдир.

  Уч йилдан со’нг, дарактда коп микдордаги барглар пайдо бо’лганда (о’н иккидан), даракт гуллаш ва хатто меваларни хам бошлаши мамкин.Мевалар иуда мазали бо’лмаслиги мамкин, боеприпасы уй дараксти каби бутунлай бузиб ташланмаслиги мамкин.

  Уйда киви о’сайотган киви

  Bu daraxtni qozonda o’sayotgan Juda oddiy kasb. Киви айникса инджик эмас, деразангизда мукаммал о’сади агар хеч гандай лойиха бо’лмаса. Киви уруг’лардан о’сади, сиз анг якин озик-овкат доконида пишган юмшок мевани топишингиз керак.

  Uyda kivi o’sayotgan kivi

  Siz mevani tanlaganingizdan so’ng, undan bir nechta o’nlab urug’larni olish kerak, shunda urug’lar urug’ida urug’lanish paytida bakteriyalar yo’q va kelajakda ular.Сиз хам элак билан ветчина, дока йордамида ювишингиз мамкин. Keyin tozalangan urug’lar suv bilan to’ldirilgan stakanga qo’yish kerak. xona harorativa uni iliq deraza tokchasiga qo’ying, yaxshisi batareyada.

  Agar etti kundan keyin biron bir joyda urug’lar ponkranishni boshlaydi, agar bu davrda bunday bo’lmasangiz, suv yangi bilan almashtirilishi kerak. Агар шундай бо’лса, иссикхона уруг’лар учун керак бо’лади. «Курилиш» иуда осон. Buning uchun sizga ho’l mart yoki mato, shisha yoki banka kerak bo’ladi.HU нам мато йоки дока ичига ва шкка билан махкам йопиладиган уруг’лар. Bunday issiqxona ta’sirida urug’lar ikki-uch kundan keyin birinchi unibni beradi.

  Bahor urug’lari erga joylashtirish kerak. Хар бир уруг ‘йоки уруг’лар учун алохида идишни олиш йахширокдыр. Ва тупрок сотиб олиш учун иккаласи хам бо’лиши мамкин, избегая учун уни о’зингиз килиб ко’инг, у торми, кум ва черноземдан иборат. Уруг’лар qo’yish kerak tayyor er Va erni biroz to’kib tashlang. Шундан со’нг, хар куни белкурак билан намлаш мамкин йоки шунчаки полиэтилен билан полиэтилен билан котланган йоки иссикхонани яратиш учун кават билан махкам йопинг.Sizning Kiwi o’sadi, у doimiy namlik va iliqlik bilan bo’lishi kerak. Siz tuproqni quritishiga yo’l qo’ya olmaysiz va uni doimiy ravishda purkagichni namlashi, uni püskürtmek. Bundan tashqari, TSEva kun davomida doimiy yorug’likni ta’minlashi kerak.

  Уйда анжирлар

  Расмли даракт, шунингдек, парвариш ва этиштиришда иуда нечетный . У тайёр сопол сифатида сотиб олиш мамкин, избегая учун до’конда хомила томонидан сотиб олинган уруг’лар о’сади.Умуман ольганда, завод iliqlik muhitida yashaydi, shuning uchun uni issiq qishni yo’qotganligi sababli ko’chada o’stira olmaydi.

  Uyda anjirlar

  Urug’larni yangi va quritilgan anjirdan olish mumkin. . Уруг’лар олиб qo’yilganidan keyin ular yaxshilab chayqalib ketishi kerak iliq suv Ikki-uch kun davomida. Бу хайотий уруг’ларни танлаш учун зарурдир. Бу уруг’ларнинг нисбати олиб бо’лмайдиган даврда пайдо бо’лади, у со’рилган намлик туфайли олинган ог’ирлик туфайли хаётга мантикий пастки qismga тушади.

  Шундан со’нг, уруг’лар намланган дока йоки то’кималардан фойдаланиб ан’анавий усул билан то’г’ри келади. Agar siz uzoq vaqt davomida urug’larni o’stirishni xohlasangiz, uni darhol tuproqda qilish mumkin. Buning uchun urug’ni namlangan qumga joylashtiring va ozgina so’rib oling, so’ngra mini issiqxonalarni yaratish uchun polietilen yoki shisha yoki shisha bilan yoping. Kelajakdagi o’simliklar qo’pol donador nam qumda etishtirilishi kerak, chunki yana bir tuproq daraxtning kelajagiga ta’sir qilish uchun halokatli bo’ladi va kerakli ozuqa moddalarini bermaydi 9000

  Urug’lar tuproqda o’sadigan tuproqda ularni yig’ish mumkin, bu oddiy tuproq aralashmasi va qum uchun aralashmadan iborat.Осайотган о’симлик ко’пинча суг’орилиши ва у тезрок о’сади. Анджир дараксти билан козон, куйош нурлари йо’клиги учун сояли джойга ко’йиш керак.

  Hayotning uchinchi yoki beshinchi yilida anjir daraxti birinchi mevalarini berishi mumkin.

  Уйда о’сиб борайотган манго

  Ko’pchiligimiz faqat televizorda faqat televizorda yoki gigiena vositalarini ko’rdik. манго уйда иуда о’сиси мамкин , сиз билан факат битта мева бор. Ammo daraxtingiz meva bermasa ham, siz uning ajoyib gullashidan zavqlanishingiz mumkin, chunki u juda chiroyli va xushbo’y hid.Боеприпасы, мангонинг иуда катта даракт эканлиги, избегая учун у тегишли козон ва макон бо’лмайди.

  Uyda o’sib borayotgan mango

  Siz pishgan mevani tanlaganingizdan so’ng, siz daraxtingizni o’stirasiz, siz ettitaga g’amxo’rlik qilishingiz kerak. Шундан со’нг, пульпадан пухта ювиш керак, шунда у хеч qayoqqa ketmaydi. Шундан со’нг, сиз уруглантиришга ​​киришингиз мамкин.

  Buning uchun siz kichkina stakan yoki stakanni olishingiz, iliq suvni to’ldiring ва ustiga qo’ying ¾ urug’lar.Уни вертикаль равишда туришни истаганлиги сабабли уни амальга ошириш цыин, избегая учун аралашмани корсатишингиз керак. Ушбу дизайнни илик ва куйошли джойга ко’йиш керак. Qattiq urug’lar o’n to’rt kun va bir oy ichida bo’ladi. Shundan so’ng o’simlik alohida o’simliklar bo’lgan bir yoki bir necha uchqunlarni qo’yadi. Айтганча, уруг’ланишдан олдин, бир неча кун давомида уруг’лар куритилиши керак.

  Ushganlarni payqab, ular yashiringan qobiqdan xalos bo’lishlari kerak. Буни хар qanday нарсага зарар этказиш учун аник тарзда qilish kerak.Keyingi qo’nishni boshlashingiz mumkin. Хар бир о’сиш уруг ‘керак алохида козон таркибидаги тупрок билан дерди тупрок Оддий йопик о’симликлар учун.

  Yosh mango namlikni yaxshi ko’radi Ammo suvni qozonga solib bo’lmaydi. Ko’pgina tropik o’simliklar singari, манго энгил ва iliq sevadi.

  Патроны, agar bitta idishni etishtirishda bir oz minus bo’lsa . Сизнинг кишлогингиз хар доим гуллаб-яшнаши йоки мевани бериш даргумон. Гап шундаки манго иуда катта илдиз тизимига эга Ва шунинг учун у оддий идишда, у шунчаки бо’ш радость бо’лади ва у нормальная ривожлана олмайди.Боеприпасы, хатто манго даракстининг о’зи хам, у мевасиз иуда чиройли ва гайриоддий ко’ринади, избегая учун у тирик безак сифатида бириктирилиши мамкин.

  Боеприпасы, xafa bo’lmang . Хар qanday o’simlikni yaqin sharoitlarda etishtirish uchun moslashtirilishi mumkin. Боеприпасы бу учун болалар бог’часига муроджаат килиш керак бо’лади. Бу бундай даракстнинг кимматга тушади, боеприпасы бу бутунлай гуллаб-яшнаиши ва мевалари кодир бо’лади.

  Xuddi shu daraxtlarning qolganlari haqida ham aytilgan. Уларнинг хар бири иссик иклимга о’сади чунки улар керак муайян шартлар хаётнинг мавджудлиги ва нормальный фаолияти учун . Ammo Botany uzoq vaqt davomida bu muammoni maxsus duragaylarni yaratish orqali hal qildi mitti turlariKvartirada kimni juda yaxshi his qiladi va meva bo’lishi mumkin. Боеприпасы буни билишга арзийди суяклардан о’стирилган даракстлар анча кучли ва кучли гибрид ко’чатлардан иборат Ва янада аджойиб ко’ринади.

  А’ло (2 ) Йомон (0 )

  Ekotik kurortlarda dam oling, shuningdek, sizning shahringiz daraxtlarida o’smaydigan juda ko’p ekzotik mevalarni sinab ko’rish qobiliyatidir.Ulardan ba’zilari, hech bo’lmaganda bir marta hayotda har birini sinab ko’rishlari kerak.

  10. Рамбукан

  Рамбута — бу сарапинднинг тропикаси. Мевалар узумда кулиб, о’зини туталаётганга о’шшаб, каштанга о’шайди йонг’ок. Бу узум, кластерлар каби о’сади. Тана ок ва шарик, о’кувчи. Гаройиб ко’ринишга карамай — ширин, мазали, озгина каучук.

  9. Jarfrurt.

  Hindistonda o’sadi. Bu Tutqichlarning oilasidan. Юкори (20 метргача).Мевалар — эвазилар ольма даракстларида о’са бошлайди. Шунга Карамай, у хали хам анг катта (90 см гача) бо’лади. Katta aktsiyalarga bo’lingan, suvli tolalar tarkibida tanani o’z ichiga oladi. Таам иуда йокимли ананас, боеприпасы ананас эмас.

  8. Маракуя

  МАРАКУЙЯ — Рангли рангдаги ранглардан. Shuningdek Peshnfurt deb nomlanadi. Ta’m ko’pincha kokteyl-gazning turli xil shisha aralashmalari uchun lazzatlanish uchun ishlatiladi. Юмшок ва сувли. Ko’plab urug’lar.Та’м — бу кислота-ширин турдаги олхо’ри туридир.

  7. Нефелиум (xitoy libegi, xitoylik)

  Ушбу овальная мевада кызыл рангли о’кувчи бор. Унинг о’рталарида — битта катта уруг ‘, избегая учун нефелий хайвоннинг ко’зига о’шайди. Sharobning engil ta’miga ega mazali tetiklantiruvchi va shirinliklar.

  6. Карамбол.

  Кисл ойласидан Карамуд, Шри-Ланка, Хиндистон в Индонезияда о’сади. Мевалар — юлдуз шаклидаги шакли — сарик йоки джигарранг юлдузлар.Qisqichbaqali suvli. До’конларда сотиб олишингиз мамкин болган камчиликлардан бири собик бирлик. Ta’m shirin yoki nordon-shirin, omadli.

  5. Mangostan

  To’qqiz qavatli binoga ega bo’lgan doimiy yashil daraxtning mevasi. Диаметр 7 сантиметргача мевалар. Po’stlog’iga baqiradi. Антиоксиданантларга мальчик. Таамаччик-нордон-ноткис.

  4. Кумкват

  Кумкват цитрус ва та’мга ва мандарин ташки ко’риниши ва мандаринига о’шайди.Пилинг нафакат мамкин, балки овкатланиш ветчина керак.

  3. ДУРИАН

  ДУРИАН доимий яшил даракт, малвик ойлалардир. Xomilaning диаметром 20 сантиметр бо’либ, объединение ог’ирлиги 4 кг гача. Джиддий тиззалар билан каттик. Ish kunidan keyin Santuvdan keyin hidlash, shuning uchun Janubi-Sharqiy Osiyoda uni munosib odamlar va haqiqatan ham odamlar bilan ishlatish mumkin emas. Та’ми — та’рифланган.

  2. PTAYA

  Meva liano kabi kaktanda o’sadi.150 дан 600 гр гача. Шарбат ёки шароб тайёрлаш учун ишлатилади. Гуллар чой каби пишириш мамкин. Та’м — ког’оз билан кремкаби.

  1. Quvan (shoxli qovun)

  Bu gerbi liana oshqovi oilasi, uzunligi 3 metrga etadi. Daraxtning mevalari cho’zinchoq, sariq. Умуртка пог’онаси билан ковунга о’шайди. Тана ок уруг’лар билан яшил джелега о’шайди. Таам — бу бодринг шаклидаги банан.

  Xurmolarning yeyiladigan mevasi. Ксурмо даракстида о’садиган нарса

  Banan qanday o’sadi
  Banan tropik mintaqada joylashgan Janubiy Sharqiy Osiyo… Банан тропик минтакада озик-овкат сифатида этиштирилади. 16 C дан мимо haroratlarda o’sish sezilarli darajada sekinlashadi va 10 C da u butunlay to’xtaydi.
  Ommabop e’tiqodga qaramasdan, банановая пальмаларда о’смайди. Banan o’simliklari palma daraxtiga o’xshash 5 m balandlikdagi o’t hisoblanadi. 20 сантиметргача калин отли магистрал билан.

  Россияда банан Sochiga yaqin joyda o’sadi, боеприпасы mevalar iste’mol qilinadigan darajada pishmaydi.

  Зайтун qanday o’sadi
  Zaytun — zaytun daraxtining etishtirilgan turi — Evropa zaytun mevalari.Бу доим яшил саб тропик даракт 4-5 (10-12) метр баландликда. (Francesco Quarto surati):

  Xalqaro terminologiyaga ko’ra, qora zaytun — pishgan mevalar mavjud zaytun daraxti va yashil zaytunlar zaytun daraxtining pishmagan mevalari. Россияда зайтун яшил мевалар (пишмаган), кора зайтунлар зайтун (пишган) деб номланади. Ушбу бо’линма факат Россияда мавжуд.

  Avakado qanday o’sadi
  Avakado daraxtining inglizcha nomi va shu nomdagi mevasi alligator armut («alligator armut»).Авокадо — tez o’sadigan daraxtbalandligi 18 metrga etadi. Магистраль одатда то’г’ри ва иуда тарвакайлаб кетган.

  Авакадо овальный йоки сферик мева, ко’пинча 5-20 см узунликдаги армутга о’шайди, ог’ирлиги 0,05-1,8 кг.

  Durian o’sadigan joyda
  Durian — bu Malvaceae oilasining tropik daraxti, uning mevasi ta’mi va hidi bilan mashhur bo’lgan mevadir. Дуриан ватани Джануби-Шаркий Осиёда джойлашган.

  Дуриан баландлиги 45 метргача бо’лган баланд дарактларда о’сади.

  Bu katta foyda. Ularning vazni 5 кг дан ортик ва тиканлар билан qoplangan иуда qattiq qobiqga ega. Дуриан микёсини тушуниш. (Фото Вестник)

  Tarvuzlar qanday o’sadi
  Tarvuz — bu qovoq oilasiga mansub o’simlik. Tarvuzning vatani Janubiy Afrikadir, у erda u hali ham yovvoyi tabiatda uchraydi. Tarvuz ko’pincha fir’avnlarning qabrlariga keyingi hayotlarida oziq-ovqat manbai sifatida joylashtirilgan. ИН Гарбий Европа тарвузлар салиб юришлари даврида киритилган.
  Tarvuzlar deyarli bodring kabi o’sadi. Далалар ковун деб аталади, улар устида узун кипиклар эр бо’илаб чо’зилган. Ularda tarvuzlar hosil bo’ladi:

  Qiziqarli fakt: Tarvuz massasi bo’yicha dunyo rekordi taxminan 119 килограмммни ташкил этади. (Сурат Кдерты):

  Mango qanday o’sadi
  Mango — tropik o’simliklarning bir turi va shirin ta’mi va tolali tuzilishga ega bo’lgan mevaning nomi. Бу о’симлик биридир милли рамзлар Хиндистон ва Покистонда.

  Хар доим яшил манго дараксти баландлиги 10-45 метрни ташкил калади; daraxtning toji 10 метров radiusga etadi. Гуллайдиган манго дараксти:

  Пишган мевалар узун пог’оналарга осилиб, вазни 2 кг гача.

  Xurmo qaerda o’sadi?
  Siz taxmin qilganingizdek, xurmo xurmo ustida o’sadi. Кадим замонлардан бери xurmo odamlar tomonidan иуда qimmatli oziq-ovqat mahsuloti sifatida ishlatilgan. Улар одатда куритилган мевалар сифатида сотилади.

  Xurmo eramizdan avvalgi IV asrda etishtirilgan. замонавий Ирок джойлашган Месопотамияда. Xurmo olib keladi yuqori hosil 60-80 yil davomida.

  Папайя гандай осади
  Папайя ватани Мексиканинг джанубида, Марказий Америкада ва шимолда джойлашган Джанубий Америка, боеприпасы хозирда у барча тропик мамлакатларда этиштирилади.

  Papayya yoki qovun daraxti — balandligi 5-10 metr bo’lgan ingichka, novdasiz tanasi bo’lgan kalta, ingichka daraxt.Gullar barglar qo’ltig’ida rivojlanib, диаметром 10-30 см va uzunligi 15-45 см bo’lgan katta mevalarga aylanadi.

  Olxo’ri qanday o’sadi
  Umuman olganda, bir necha yuz olxo’ri turlari ma’lum, ular asosan shimoliy mo»tadil mintaqalarda tarqalgan. Дуньо.

  Эрик дараксти одатда баландлиги 6 метровO’simlikshunos ruhoniy Griffits Xyuz dunyoga birinchi bo’lib 1750 йильда грейфурт хакида гапириб берди. (Surat SLHyke):

  Ism ingliz tilidan olingan. узум (узум) ва мева (мева), чунки грейпфрут мевалари ко’пинча шамлардан йиг’илади, избегая учун узум шамларига о’шайди.

  Доймий яшил даракстнинг баландлиги одатда 5-6 м га тенг, боеприпасы даракстнинг баландлиги 13-15 м га этган холатлар бо’лган.Мева диаметром 10-15 см га этади. О’ртача муддат, бунинг учун мевалар писиб, таксминан 9-12 ойни ташкил гилади.(Сурат Сара Биггарт томонидан):

  Anor qayerda o’sadi
  Anor — balandligi 5-6 metrgacha jetadigan, tikanli shoxli buta va mayda daraxtlarning bir turi.

  Odatda bitta daraxtdan 50-60 кг meva yig’iladi. Daraxt taxminan 100 йил яшайди.

  Anorning tug’ilgan joyi Fors va uning nomi lotincha tarjimada «donli», «qirrali» degan ma’noni anglatadi. Га ко’ра кадимий афсона анорда бир йильда бир неча кун бо’лган уруг’лар сони айнан бир шил.Ammo, aslida, anor mingdan ortiq urug’ni o’z ichiga olishi mumkin.

  Hindiston yong’og’i o’sadigan joyda
  Jinsning ilmiy nomi portugal tilida koko («maymun») so’zidan kelib chiqqan va uni maymunning yuziga o’xshatadigan yong’oqdayli dog’dagi. Vatan kokos daraxti aniq ma’lum emas — ehtimol u Janubi-Sharqiy Osiyodan (Малайзия). Энди у хар иккала ярим шарнинг тропик qismida хамма джойда учрайди.

  Uning tanasi yuqoriga qarab harakat qiladi va har doim yashil toj fişek kabi.An’anaga ko’ra, chiroyli palma — bu g’oliblar daraxti, zavq va quvonchning timsoli. Lekin nafaqat. Бу фаровонлик ва узок умрни рамзий калади, чунки у хаёт давомида мева беради. Xurmo o’sadigan narsalardan kokos yong’og’i va xurmo eng mashhur bo’lib, voqea ular bilan boshlanadi.

  Xurmo — meva

  Tropik mintaqaning aholisi uchun palma daraxti biz uchun bug’doy bilan bir xil. Xurmo daraxti u erda hech narsa o’smaydigan joyda boqadi. Shuningdek, у mevalariga шарбат beradi ва ularning qobig’idan ajoyib idishlar chiqadi.Баази минтакаларда одам факат ушбу эзгу о’симликлар туфайли яшаши мамкин.

  Hindiston yong’og’i daraxti (Cocos nucifera)

  Ushbu palma daraxti tropik mintaqalarda, ayniqsa dengiz sohillarida juda ko’p. Uning mevalari, hindiston yong’og’i, qalin, qo’pol teri bilan himoyalangan va ularning vazni 2,5 кг ga etishi mumkin. Hindiston yong’og’i sutida ko’plab Vitaminlar mavjud, tanadagi namlik etishmasligini yaxshi to’ldiradi. Пульпа хаммага ветчина йокмайди, боеприпасы овкат учун фойдалидир.Ёнъокни олиш иуда кийин: улар тепада о’сади, уларни йикитиш кийин, оттиз метр баландликка котарилиш керак. Каттик юзага тош билан йонг’окни синдиринг. Hindiston yong’og’i palmasining mevalari dengiz oqimlari tomonidan minglab kilometrlarga olib boriladi; избегая учун о’симлик ко’плаб Тинч океан оролларини о’злаштирди. Мальдивские ороллари гербиды.

  Xurmo (Feniks daktiliferi)

  U qurg’oqchil mintaqalarda, tropik va subtropiklarda o’sadi, u erda ko’pincha mevali mevali mevalar bo’lgan yagona o’simlik hisoblanadi.Планцияларда пакана шакллар о’тирилади, улардан йиг’иб олиш кулай. Йоввой хурмо хайми кичик, патроны налари узунлиги 8 см га этади. Улар мазали ва фойдали, таркибида ко’плаб витаминлар ва минераллар мавджуд. Xurmo klasterining uzunligi deyarli bir metrga etadi. Oddiy odamning fikriga ko’ra, xurmo deyarli bir xil, боеприпасы biluvchilar besh yuzdan ortiq navlarni ajratib turadilar.

  Va barchasi shu — sanalar …

  Xurmo, mubolag’asiz, цивилизация бешигида турарди. Buyuk Hirod saroyi xarobalarida arxeologlar ikki ming yildan ortiq yoshdagi xurmo idishini topdilar.Олимлар бир нечта уругларни экишга джур’ат этишди, улардан биттаси юниб чикди; endi Metusela ismli palma daraxti ikki metrga etadi ва иуда yaxshi ko’rinadi.

  Сейшел ороллари пальмаси (Lodoicea maldivica)

  Ушбу пальманинг мевалари улькан, уларнинг хар бири 13-18 кг. Daraxtda ularning soni 70 va undan ortiq bo’lishi mumkin. Bunday gigantning diametri metrga etadi va u 6 yil ichida pishadi. Yong’oq yetib kelganda, pishmagan holda iste’mol qilinadi maksimal o’lchamva bu taxminan bir yil ichida sodir bo’ladi.Uning xamiri jelega o’xshash, shaffof va deyarli befarq, боеприпасы Seyshel orollarida u noziklik hisoblanadi.

  Chunki g’ayrioddiy turdagi va qadimgi kunlarda bunday yong’oqlarga sehr berilgan edi, sirli xususiyatlar, ular shiftobaxsh kuchga ega edilar. Ularga faqat nufuzli shaxslar egalik qilishi mumkin edi, oddiy odamlarga taqiqlangan. Улар мевалар учун аджойиб пул то’лашди, ба’зи монаркслар битта йонг’ок учун дон ва мато билан то’лдирилган кемадан воз кечишга таййор эдилар.

  Shaftoli palmasi (Guilielma gasipaes)

  Balandligi 18 metr bo’lgan bu xurmo daraxtida xurmo uzunligidagi o’tkir tikanlar bilan zich ekilgan magistral bor; бир хил игналар билан копланган катта барглар … Хар бир хайвон бундай химояни энгиб чика олмайди, избегая учун пальма даракстидаги хосил тинчгина пишади. Унинг шакли овал, валоли катталиги, мевалари узум каби осилиб турдиган улькан кластерлар хосил qiladi ва сарик-то’к сарикдан кызыл рангача. Улар крашмалга о’кшайди, таркибида крашмал юкори.Йокимли таом олиш учун меваларни шор сувда узок вакт кайнатиш керак.

  Zanjabil xurmosi (Gifena tebaika)

  Yer yuzidagi bitta xurmo daraxti ham dallanishga qodir emas. Bulardan tashqari. Uning magistralida 10 metr balandlikda 3-4 yoki undan ortiq novdalar bor, ular barglarning yam sultonida tugaydi. Барглари фанатка шаклида бо’либ, улар орасида эркаклар йоки айоллар гуллари хосил бо’лади. Пишган шамлардан 200 йоки ундан ортик порлок, порлок мевалар мавджуд.Мисрликлар бу дарактни «дум пальма» деб аташади. Eng kambag’al odamlar uning mevasi tolali po’stlog’ini iste’mol qiladilar va uning ta’mi quritilgan gingerbreadga o’xshaydi, deb hisoblashadi.

  Арека пальмаси (Areca catechu L.)

  Eng chiroyli palma daraxtlaridan biri. У 30 метргача о’сади ва 100 йилгача яшайди. Areca palmasi betel yong’og’i deb ham ataladi, uning urug’lari betel saqichining asosiy komponenti sifatida ishlatiladi.

  Ушбу сакич глистогонное средство, тоник, энгил гийохвандлик та’сирига эга ва махаллий ахолинин фикрига ко’ра зарарсиздир.Боеприпасы шифокорлар Tailand, Hindiston, Мьянма ва ушбу минтакадаги бошка мамлакатларда ог’из мукозаси саратонининг асосий сабаби бетель йонг’ок йоки панани хисоблашади. Одам бетель йонг’ог’ининг ог’зи вампирга о’шайди, чунки арека йонг’ог’ида йоркин кызыл пигмент мавджуд.

  Xurmo daraxti (Borassus flabellifer)

  Kambodjaliklar bu palmani o’zlarining milliy daraxti deb atashadi. Hayotning birinchi yillarida daraxt juda sekin o’sadi, боеприпасы vaqt o’tishi bilan у tezlikni oshiradi va balandligi taxminan 30 metrga etadi.

  O’simlik mevalari ozgina hindiston yong’og’iga o’xshaydi, pulpa egan yangi, va palma qandi shirin sharbatdan tayyorlanadi. Sharbat magistraldan olinadi. Кадимги кунларда qog’oz барглардан ясалган — битта варак 4 бетга йетар эди. Elyaflar choyshabning markaziy tayog’idan olib tashlandi va arqonlarga qo’yildi ва quritilgan o’tkir tayoqchalardan engib bo’lmaydigan panjara olindi. Haqiqatan ham ko’p qirrali o’simlik!

  Xurmo-pedunkullar

  Ko’pgina palmalar xuddi shu tarzda gullaydi, ularning gullari rasemozdir.Фарки асосан катталиги, гуллаш вакти ва куртакларнинг джойлашишида. Ammo bitta palma daraxti bor, uni alohida aytib berish kerak, uni e’tiborsiz qoldirib bo’lmaydi.

  Corypha umbraculifera palmasi (Корифа umbraculifera)

  Tallipot palmasi (o’simlikning ikkinchi nomi) — шриланкийский милли дараксти, у факат Сейлон оролида о’сади. O’simliklarning kattaligi ва hajmiga, shuningdek, undagi gullar soniga ko’ra bu rekord egasi hisoblanadi.

  Tallipota umrida atigi bir marta gullaydi.40 йошдан 80 йошгача яшаб, у тепасида юз минглаб гулларни о’з ичига ольган улькан султонни озод килди. To’liq gullab-yashnagan gulzorning balandligi 14 metr va kengligi 12 metrga etadi, gullar nordon sut hidiga ega va ko’plab yarasalarni o’ziga jalb qiladi. Xuddi шу hayvonlar keyinchalik suvli go’shtli mevalarni iste’mol qilishdan mamnun. Coryfha urug’lari талисман deb hisoblanadi, ulardan chiroyli четки ва bilakuzuklar ishlab chiqariladi.

  Гуллаш ва мева тугаши билан улкан ок танали хурмо кесилгандай кулайди.

  Va yana bitta daraxtni e’tiborsiz qoldirishni istamayman.

  Caryota palmasi (Caryota mitis)

  Кариот барглари оксалат кислотаси билан то’инган, бу терини безовта килади. Meva pulpasining o’ziga xos ta’mi uchun u sharob deb ham ataladi. Шароб пальмасида характерли шаклдаги барглар бор: улар о’хшашдир балик думи … У баландлик билан мактана олмайди, у атиги 3 метргача о’сади, боеприпасы кариотнинг яна бир хусусияти бор. Bu dunyodagi eng uzun gullaydigan palma daraxti hisoblanadi.U atigi 20 yil yashaydi va umrining oxirida gullaydi, lekin gullash bir necha yil davomida to’xtovsiz davom etadi. Oxirgi mevalar pishganda, kariot o’ladi.

  Ko’p sonli va xilma-xil

  Xurmo Oilasiga (ular ham arec) deyarli uch yarim ming tur kiradi va unda 185 насл мавджуд бо’либ, улкан сероксилон ва судралувчи ротанг, йогар мава сагоуд. Уларнинг хар бирида сиз бирон бир нарсани топишингиз мамкин диккатга сазовор, у мевалар, гуллар йоки хатто барглар бо’лсин (рафияда уларнинг узунлиги 25 метров этади).Ва Нипа пальмасинин мевалари учун сиз сузишингиз керак бо’лади: бу о’симлик мангровларда, сувда «тиззагача» яшайди.

  Xurmo daraxtlari dunyosi g’ayrioddiy darajada Boy va biz o’z e’tiborimizni faqatgina ularning ba’zilariga bag’ishlay oldik, bizning fikrimizcha, eng qiziqarlisi.

  Xurmo daraxtlari haqida — bitta qatorda

  • англ. Кичкина пальма 10 см дан ошмайди, англ. Баланди 60 м га этади.
  • Qisqichbaqasimon palma o’g’ri kokos yong’og’ini sindirish uchun daraxtga yong’oq bilan chiqib, toshlarga uloqtiradi.
  • Nil vodiysida hali ham «palma» taqvimi mavjud: xurmo oyiga to’liq bitta barg hosil qiladi.

  Xurmo shu tarzda o’sadi
  Doom palma — kambag’allarning «noni»
  Betel palmalar va bir guruh betel yong’oqlari Barcha shon-shuhratida gullab-yashnashi

  Banan qanday o’sadi

  Bananlar vatani Janubi-Sharqiy Osiyoning tropik mintaqasi hisoblanadi. Банан тропик минтакада озик-овкат сифатида этиштирилади. 16 C дан мимо haroratlarda o’sish sezilarli darajada sekinlashadi va 10 C da u butunlay to’xtaydi.Ommabop e’tiqodga qaramasdan, банановая пальмаларда о’смайди. Banan o’simliklari palma daraxtiga o’xshash 5 m balandlikdagi o’t hisoblanadi. 20 сантиметргача калин отли танаси билан.

  Россияда банан Sochiga yaqin joyda o’sadi, боеприпасы mevalar iste’mol qilinadigan darajada pishmaydi.

  Зайтун qanday o’sadi


  Zaytun — zaytun daraxtining etishtirilgan turi — Европа зайтун мевалари. Бу баландлиги 4-5 (10-12) метр бо’лган доим яшил субтропик даракт. (Франческо Кварто сурати):

  Xalqaro terminologiyaga ko’ra, qora zaytun — zaytun daraxtining pishgan mevalari va yashil zaytun — zaytun daraxtining pishmagan mevalari mavjud.Россияда зайтун яшил мевалар (пишмаган), кора зайтунлар зайтун (пишган) деб номланади. Ушбу бо’линма факат Россияда мавжуд.

  Avakado qanday o’sadi


  Avakado daraxtining inglizcha nomi va shu nomdagi mevasi alligator armut («аллигаторный армут»). Avakado — tez o’sadigan daraxt bo’lib, balandligi 18 metrga etadi. Магистраль одатда то’г’ри ва иуда тарвакайлаб кетган.

  Avakado ko’plab tropik va subtropik mintaqalarda etishtiriladi (AQSh Braziliya Afrika Isroil). О’рим-йигим: бир даракт учун 150-200 кг мева.Avakadoning 400 дан ortiq navlari mavjud. Evropada avakadolarni butun yil davomida sotib olish mumkin.

  Авакадо овальный йоки сферик мева, копинча 5-20 см узунликдаги армутга о’ксшайди, ог’ирлиги 0,05-1,8 кг.

  Durian o’sadigan joyda


  Durian — bu Malvaceae oilasining tropik daraxti, uning mevasi ta’mi va hidi bilan mashhur bo’lgan mevadir. Дуриан Ватани Джануби-Шаркий Осиёда.

  Дуриан баландлиги 45 метргача болган баланд дарактларда о’сади.

  Bu katta foyda.Ularning vazni 5 кг дан ортик ва тиканлар билан qoplangan иуда qattiq qobiqga ega. Дуриан микёсини тушуниш. (Фото Вестник)

  Tarvuzlar qanday o’sadi


  Tarvuz — bu qovoq oilasiga mansub o’simlik. Tarvuzning vatani Janubiy Afrikadir, у erda u hali ham yovvoyi tabiatda uchraydi. Tarvuz ko’pincha fir’avnlarning qabrlariga keyingi hayotlarida oziq-ovqat manbai sifatida joylashtirilgan. Тарвузлар Гарбий Европага салиб юришлари даврида олиб келинган.

  Tarvuzlar deyarli bodring kabi o’sadi.Далалар ковун деб аталади, улар устида узун кипиклар эр бо’илаб чо’зилган. Ularda tarvuzlar hosil bo’ladi:

  Qiziqarli факт: tarvuzlar massasi bo’yicha dunyo rekordi taxminan 119 килограмммни ташкил этади. (Сурат Кдерты):

  Ковун

  Qovun qadimgi Misrda etishtirilgan. Evropada u Kichik Osiyodan paydo bo’lib, XVIII asrdayoq materikka tarqaldi. Qovun tug’ilgan joyi hisoblansa ham o’rta Osiyo ва Kichik Osiyo.

  Россиянин джанубида уни шаксий участоккада этиштириш мамкин

  Манго кандай о’сади


  Манго — тропик о’симликларнинг бир тури ва ширин та’ми ва толали тузилишга эга бо’лган мэванинг номи.Ушбу о’симлик Хиндистон ва Покистондаги милли рамзлардан биридир.

  Доймий яшил манго дараксти 10-45 метров баландликда; daraxtning toji 10 метров radiusga etadi. Гуллайдиган манго дараксти:

  Пишган мевалар узун пог’оналарга осилиб, вазни 2 кг гача.

  Xurmo qaerda o’sadi?


  Siz taxmin qilganingizdek, xurmo xurmo ustida o’sadi. Кадим замонлардан бери xurmo odamlar tomonidan иуда qimmatli oziq-ovqat mahsuloti sifatida ishlatilgan. Улар одатда куритилган мевалар сифатида сотилади.

  Хурмо ёмиздан аввалги IV асрда йетиштирилган. замонавий Ирок джойлашган Месопотамияда. Xurmo 60-80 yil davomida yuqori hosil beradi.

  Папайя гандай о’сади


  Папайя ватани Мексиканинг джанубий кисмида, Марказий Америкада ва Джанубий Американинг симолий кисмида джойлашган, аммо хозирда барча тропик мамлакатларда этиштирилади.

  Papayya yoki qovun daraxti — balandligi 5-10 metr bo’lgan ingichka, novdasiz tanasi bo’lgan kalta, ingichka daraxt. Gullar barglar qo’ltig’ida rivojlanib, диаметром 10-30 см va uzunligi 15-45 см bo’lgan katta mevalarga aylanadi.

  Olxo’ri qanday o’sadi


  Umuman olganda, dunyoning shimoliy mo»tadil mintaqalarida tarqalgan olxo’ri turlarining bir necha yuz turi ma’lum.

  Erik daraxti odatda balandligi 6 metrgacha:

  Gullaydigan olxo’ri daraxti:

  Greypfrut qanday o’sadi


  Greypfrut — subtropik doimo yashil tsitrus daraxti. Ботаник рухоний Гриффитс Ксюз дунйога биринчи бо’либ 1750 йильда грейфурт хакида гапириб берди. (Сурат SLHyke):

  Bugungi kunda greypfrut dunyoning deyarli barcha subtropik mamlakatlarida etishtiriladi.AQSh eng yirik ishlab chiqaruvchi meva, asosiy plantatsiyalar Florida statining Texas shtatida joylashgan. Европа учун асосий ишлаб чикарувчилар Исроил Кипридир.

  Исминглиз тилидан олинган. узум (узум) ва мева (мева), чунки грейпфрут мевалари ко’пинча шамлардан йиг’илади, избегая учун узум шамларига о’шайди.

  Доймий яшил даракстнинг баландлиги одатда 5-6 м га тенг, боеприпасы даракстнинг баландлиги 13-15 м га этган холатлар бо’лган.Мева диаметр 10-15 см га этади.Мева писиб этишнинг ортача даври таксминан 9-12 qiladi.(Сурат Сара Биггарт томонидан):

  Anor qayerda o’sadi

  Anor — balandligi 5-6 metrgacha yeadigan, tikanli shoxli buta va mayda daraxtlarning bir turi.

  Odatda bitta daraxtdan 50-60 кг meva yig’iladi. Daraxt taxminan 100 йил яшайди.


  Anorning tug’ilgan joyi Fors va uning nomi lotincha tarjimada «donli», «qirrali» degan ma’noni anglatadi. Кадимги афсонага кора, анорда йил итида кунлар бо’лганида айнан шунча дон бор. Ammo, aslida, anor mingdan ortiq urug’ni o’z ichiga olishi mumkin.

  Hindiston yong’og’i o’sadigan joyda


  Jinsning ilmiy nomi portugal tilida koko («маймун») so’zidan kelib chiqqan va uni maymunning yuziga o’xshatadigan yong’oqdagi dog’lar tufayli berilgan. Hindiston yong’og’i palmasining tug’ilgan joi aniq ma’lum emas — u Janubi-Sharqiy Osiyodan (Malayziya) keladi deb ishoniladi. Энди у хар иккала ярим шарнинг тропик qismida хамма джойда учрайди.

  Hindiston yong’og’i xurmolari — баланд даракт (27-30 метргача). Магистраль — диаметр 15-45 см, узунлиги 3-6 метров:

  Hindiston yong’og’i 15-20 guruh bo’lib o’sadi, 8-10 oy ichida to’liq pishib etiladi.

  Ананас гандай о’сади


  Ананас тропик Джанубий Америкада ва Аргентина ва Парагвайгача джанубда о’сади. Ананас курук о’симлик тикан пояси ва барглар.

  Yupqa qatorlar. Ананас плантацияси. (Сурат Эстевам Сезар):

  Ананаслар то’плами. (Сурат Рахмат Хуссайн):

  Ананасларнинг вазни 2 дан 15 кг гача ва ташки томондан катта зарбага о’шайди:

  Апельсин кандай о’сади

  Апельсин о’сади апельсин даракстлари 4-6 метраж.

  Апельсиннинг ватани Джануби-Шарки Осие. Европалик сайохатчилар апельсинни XV асрда Европага олиб келишди.

  Argentinada hatto apelsinlarni tashish uchun maxsus samolyot ham ishlab chiqilgan (FMA I.Ae. 38 Naranjero). Унинг исми (испанча Наранджеро) «апельсин» йоки «апельсин сотувчиси» деб тарджима цилинган.

  Мандарин mandarinlari.

  Асли джанубий Хитой ва Кочиндан. Европага таништирилди xIX бош аср. У Испанияда, Джазоирда (бутун Орта эр денгизи ва гарбий гисмида) ва хаттоки джанубий Францияда, Озарбайджонда, Грузияда, Японияда, Марокашда, Хитойда ва Хиндистонда о’стирилади.Аргентинская Россия мандаринларни этказиб бериш пайдо бо’лди.

  Мандарин сингари бундай мо»джиза хеч кандей таништиришга ​​мухтой емас

  Ксурмо кандай о’сади

  Хурма (лат. Diospyros dan) subtropik turiga kiradi bargli daraxtlar Ebony oilasidan. Xurmoni yovvoyi xurmo yoki xurmo olxo’ri deb ham atash mumkin. Уларнинг 200 дан ортик турлари мавджуд бу о’симлик ва уларнинг ко’пчилигида мевалар иуда исте’мол цилинади, улар катта апельсин го’штли 2-10 уруг’ли мевалардир.(дан)

  Ushbu o’simlikning vatani Xitoydir. Хурма Японияда кенг таркалди. Xurmoning eng mashhur navlari: «Королек», шаркий (Д. Каки), оддий, Кавказ (Д. лотос), бокира (Д. Вирджиния).

  Feijoa nima?

  Jinsning nomi braziliyalik botanik Silva Feyxoning sharafiga berilgan. У Джанубий Америка табий равишда учрайдиган 6 турни о’з ичига олади.

  Madaniyatda bo’lgani kabi ochiq maydon subtropik va yopiq joylarda faqat bitta tur keng tarqalgan feyxoa , yoki mirka oilasidan Akka Feijoa yoki Akka Soplova.

  У биринчи марта маданиятга нисбатан якинда киритилган. Франциядаги Европы qit’asida у 19-asrdan beri ma’lum bo’lgan. Hozir u ko’plab subtropik mamlakatlarda, ayniqsa AQSh va O’rta er dengizida etishtiriladi. Mamlakatimizda feyxoa 1904 yilda paydo bo’lgan, asosan Ozarbayjonda etishtirilgan, kamroq — Qrimda. У yaxshi o’sadi, gullaydi ва xonalarda meva beradi.

  Помело, бу qanday hayvon?

  POMELO (Citrus grandis) йоки помпельмус, шеддок йоки сум-о — катта мевали джихатидан ситрус мевалари орасида ситрондан кейин иккинчи о’ринни эгаллайди.Pompelmus mevalari kichik tarvuzning kattaligi bo’lishi mumkin; уларнинг узунлиги 15-18 см, диаметр 10-18 дан 25 см гача. Мева шакли думалокдан нокга, по’стлог’инин ранги эша — яшил-сарикдан оч сарик ранггача о’згариб туради; тана го’шти яшил, сарг’иш, пушти йоки кизг’иш ранга эга, о’зига хос шушбо’й хиди ва шароб-ширин ва нордон та’ми билан дейарли йоки умуман аччикланишдан махрум.

  Помпельмус асосан Джанубий, Джануби-Шаркий ва кисман Шаркий Осиода этиштирилади, бу эрда у анг мухим цитрус экинларидан биридир.Йоввой табиатда нома’лум


  Охак о’садиган джойда

  Охакнинг тугилган джой Малакка ярим оролидир. Birinchi marta sanoat ohak madaniyati taxminan XIX asrning 70-yillarida paydo bo’lgan. Монтсеррат (Кичик Антил оролларидан). Хиндистон, Шри-Ланка, Индонезия, Мьянма, Бразилия, Венесуэла, Гарбий Африка mamlakatlarida миллионлаб охак дарактлари этиштирилади.

  Bizning hisoblagichlarimizda limonga juda o’xshash, ohak deb ataladigan kichik, yashil mevalarni topish odatiy hol emas.Охак лимонга о’кшайди, боеприпасы кичикрок. Мева бундай бо’лмаган нозик тери билан qoplangan kuchli hidlimon kabi. Ohaklar juda suvli va urug’sizdir

  Kumkat Xitoyda, Janubi-Sharqiy Osiyoda, Yaponiyada, Yaqin Sharqda, Evropaning janubida (ayniqsa, Yunonistonning Korfu oroli) va AQShningti janubilida.

  Анджир, он же Анджир Дараксти)))

  Йоввой табиатда у баргли о’рмонларда ва Арманистон, Грузия, Озарбайджон, Туркманистон, Тоджикистон, Узбекистоннинг тог’ли худудларида, Шимолий Кавказда джойлашган Кримг’джанубий тоджанубий.

  Анжир (шароб меваси, анджир дараксти, анжир, анджир) — тут ойласидан 12 м баландликгача бо’лган субтропик даракт. Тодж кенг, кенг tarqalmoqda. Magistralning qobig’i quyuq kulrang. Барглари катта, навбатма-навбат, узун петиолесда, пальма лобли, ко’пол, юкоридан то’к яшил ва пастки кисмида тукли. Barglari va poyalarida sutli sharbat bor

  Anjir yangi, quritilgan va konservalangan holda iste’mol qilinadi. Джам ва мураббо янги узилган мевалардан таййорланади

  Айва, каттик мевалар, йокимли ранг, сирин ва нордон таами.

  Айва — бу qattiq teri bilan qoplangan qattiq pulpa bo’lgan katta sariq meva. Айва иуда xushbo’y ва shirin ta’mga ega. Гуллаб-яшнаётган бехи иуда йаксши чиройли о’симлик, избегая учун у ко’пинча экилган декоративный максадлар боглар ва майдонларни безаш учун.

  Айва ватани — бу Закавказья. Йоввой бехи хали хам у эрда топилган. Махаллий ахоли буни «хейва» деб аташади. Kultivatorlar odamlar behi ko’p vaqt oldin etishtirganlar — to’rt ming yildan ko’proq vaqt oldin
  .

  У Европанинг ко’плаб минтакаларида (Шотландия ва Норвегияга кадар, 63 ° 50’N), Шимолий ва Джанубий Африка, Шимолий ва Джанубий Америка, Австралия ва Океания.

  Qiwi nafaqat to’lov xizmati!

  Kivi zavodi o’z nomini pufakchali mevasining shakli xuddi shu qush tanasi bilan o’xshashligidan olgan.


  Шафтоли пальмаси (Lotin Bactris gasipaes) — мевали хосил

  Tavsif

  Shaftoli palmasi ingichka va baland bo’yli daraxt bo’lib, uning balandligi yigirma dan o’ttiz metrgacha.Yuqorida, uning qudratli magistrallari (ammo ba’zida butun uzunlik bo’ylab) uzunligi o’n ikki santimetrga etadigan qora igna shaklidagi tikanlarning ta’sirchan halqalarini qamrab oladi. Bunday tikanlar mevalarni yig’ishni qiyinlashtiradi.

  Ушбу маданиятнинг барглари иуда узун — уларнинг узунлиги 2,4 дан 3,6 метргача йетиши мумкин. Уларнинг барчаси лансолат ва перистый бо’либ, улар сувли куюк яшил рангга ва иуда кирраларга эга. Шу билан бирга, черешки ветчины коп сонли тиканлар билан зич копланган.

  Кичик сарг’иш-окиш гуллар оттиз сантиметр узунликдаги гульзорларни хосил калади. Соцветия барчи to’g’ridan-to’g’ri daraxtlarning tojlari ostida joylashgan bo’lib, bir xil cho’tkada ayol va erkak gullari mavjud.

  Хар бирида юз донагача болган гурухларга осилган мевалар кызыл йоки то’к сарик йоки сарик бо’лиши мамкин. Va ularning shakli konus shaklida yoki krujkalar yoki tasvirlar shaklida bo’lishi mumkin. Хар бир меванинг олтита ноаник кирраси бор ва узунлиги олти сантиметрга этади.Мева ингичка по’сти остида ширин сарг’иш-то’к сарик рангли пульпа бор ва бу пульпа марказида иуда та’сирчан катталикдаги битта суяк бор.

  Shaftoli palmasidan hosil o’z hayotining uchinchi yoki to’rtinchi yillarida berila boshlaydi.

  Qaerda o’sadi

  Ushbu palma navi ekvador, kolumbiyalik, perulik va braziliyalik o’rmonlarga xosdir. Кадим замонлардан бери валоли пальмаси фаол равишда о’тирилиб келинмокда ва Амазон бо’илаб ко’плаб хинд кабилалари томонидан кам таркалмаган, боеприпасы анг баланд иктисодий ахамияти бу маданият факат Костул-рилингана кабада.So’nggi бир necha o’n yilliklar ichida bu hosil Markaziy Amerikaning ba’zi shtatlarida — Панама ва Никарагуа, шунингдек Гондурас ва Гватемалада этиштирила бошланди. Бундан ташкари, бундай пальма Антил оролларида, шунингдек, Джанубий Американинг шимолий худудларида джойлашган. 1924 йильда, биринчи бундай ко’ниш Филиппинда пайдо бо’лди ва 1970 йилга келиб аджойиб о’симлик хиндиистонга этиб борди.

  Дархакикат, бу пальма дараксти иссик ва этарлича нам тропик иклими билан аджралиб турдиган хар квандай джойларда о’сишга кодир.Ва бу маданият уруг’лар оркали ветчина, вегетатив равишда ветчина, копайиши мамкин, боеприпасы у тупрокларга мутлако мос келмайди.

  Илова

  Янги узилган мевалар валулоли пальмаси у овкатланиш учун кабул цилинмайди. То’г’ри, бу то’тигушлар иуда йаксши ко’радиган янги мевалар. хар хил турлариБирок, Амазонда джойлашган хашаматли йомг’ир о’рмонлари кесилганлиги сабабли, бу гозал кушларнинг сони аста-секин камаиб бормокда. Ва ишлатишдан олдин, одамлар бу меваларни икки йоки уч соат давомида шор сувда кайнатадилар, ко’пинча каймок йоки ко’шадилар о’симлик мойи… Ularni qaynatishga qo’yishdan oldin, har bir meva teriga bir oz kesilgan bo’lishi kerak. Va ularni hali ham issiq holda iste’mol qilish kerak.

  Ко’пинча, бу мевалар турли шил йог’ли идишлар учун гарнитур сифатида ишлатилади йоки улар шунчаки турли тортишиш билан исте’мол цилинади — хакикат шундаки, хатто кайнатилган пулпа хам хар доук бир оз.

  Ba’zida bu mevalarning xamiri non mahsulotlari tarkibiga qo’shiladi, qo’shimcha ravishda undan kuchli va Juda Boy alkogolli ichimlik olinadi.Gurmeler, hindiston yong’og’i kabi ta’mi bo’lgan yadrolarni istak bilan iste’mol qiladilar.

  Агар мевалар этиёткорлик билан йиг’илган бо’лса ва чукурликлар бо’лмаса, уларни одатдагидек осонгина саклаш мумкин ички шароит хафта давомида.

  Yumshoq yadrolar kamroq faol foydalanilmaydi yuqori qismlar magistrallar — ular xom holda iste’mol qilinadi yoki ulardan turli xil idishlar tayyorlanadi. Улар ко’пинча табиатни мухофаза qilish uchun ishlatiladi. Aytgancha, yangi yadrolarning ta’mi selderey sopi ta’miga juda o’xshash.

  Bunday palma daraxtining yog’ochlari ajoyib qurilish materialidir va mahalliy qabilalar o’zlarining kulbalari uchun tomlarni qurish uchun barglardan foydalanadilar. Barglardan kaynatma ham tayyorlanadi, ko’pincha hindular uni bosh og’rig’i yoki qorin og’rig’i uchun ishlatadilar.

  Qo’llash mumkin bo’lmagan holatlar

  Shaxsiy intolerans туфайли аллергик реакцияларни бутунлай чикариб бо’лмайди.

  (Lotin Bactris gasipaes) бу мевали даракт, пальмовое масло асига тегишли.

  Шафтоли пальмаси йойилган

  Осимлик Бразилия, Перу, Колумбия ва Эквадор о’рмонларида джойлашган. Qadim zamonlardan beri palma daraxti hind qabilalari tomonidan butun Amazon bo’ylab butishtirilib tarqatilgan va Kosta-Rikada eng katta iqtisodiy ahamiyatga ega bo’lgan. Сонги о’н йилликларда валоли пальмаси Марказий Америкада (Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панамада, Джанубий Американинг шимолида, шунингдек, Антил оролларида этиштирильди….

  Asos sifatida валаоли пальмаси нам ва иссик тропик иклими бо’лган хар qanday мамлакатда о’сиси мамкин. Денгиз сатидан 1200 метргача баландликда учрайди. Бу тупрокларга иуда мос кельмайди. Ветчина вегетатив, ветчина уруглар билан копайтирилади.

  Шафтоли пальмасининг биологик тавсифи

  Shaftoli palmasi baland va ingichka bo’lib, balandligi 20-30 метров этади. Uning magistrali butun uzunligi bo’ylab yoki faqat yuqori qismida, xuddi go’yo uzun (12 santimetrgacha) igna shaklidagi qora tikanlar bilan o’ralgan.Айтганча, улар дарактларни йиг’иб олишни иуда кийинлаштиради.

  Осимликнинг барглари анча узун (2,4 дан 3,6 метргача). Улар тузилиши джихатидан мураккаб, кирралари найзасимон, то’к яшил рангга эга. Черешки ветчины тиканлар билан копланган.

  Гуллар саргиш-ок, майда. Erkak va ayol gullari palma daraxtining toji ostida joylashgan aralash cho’tkada to’plangan. O’simliklarning uzunligi 30 santimetrga etadi.

  Шафтоли пальма меваларининг тавсифи

  Мева сарик, то’к сарик йоки кызыл рангга эга бо’либ, 100 донагача то’пламларга осиб ко’илган.Улар бо’лиши мамкин турли шакллар Узунлиги 6 сантиметргача (тасвирлар, кругкалар йоки конус шаклида) олтита заиф ифодаланган кирраларга эга. О’рим-йиг’им ​​уруг’дан юниб чикканидан 3-4 йил отгач бошланади.

  Meva po‘stlog ’i ingichka, tagida shirin sarg ’ish-apelsin pulpa, ta’mi shirin. Xomilaning ichida bitta katta suyak bor.

  Shaftoli palma mevalarining foydali xususiyatlari

  Мевалар таркибида ко’плаб А ва витаминлари, крашмал ва о’симлик йог’лари мавджуд.

  Янги узилган мевалар кабул цилинмайди. Янги узилган mevalarning haqiqiy biluvchilari har xil turlari Amazon tropik o’rmonlari tozalanishi bilan kamayib borayotgan to’tiqushlar. Инсон исте’моли учун улар шор сувда 2-3 соат давомида гайнатилади, одатда сабзавот йоки сарийог ‘… Лекин биринчи навбатда, гобиг’и мевада кесилади. Qaynatilgan mevalar soviguncha iste’mol qilinadi. Мева одатда йог’ли идишларга гарнитур сифатида йоки алохида-алохида кандайдыр сос билан алохида-алохида исте’мол цилинади, чунки хатто кайнатилган пульпа хам куриди.Ba’zida mevaning xamiri pishirilgan mahsulotlarga qo’shiladi, shuningdek, kuchli tayyorlash uchun ishlatiladi alkogolli ichimliklar, bu mevaning fermentatsiyasi paytida olingan pyuresi distillash orqali olinadi.

  Gurmeler shuningdek, hindiston yong’og’iga o’xshash yadro yadrolarini eyishadi.

  To’g’ri yig’ilgan mevalar (chuqursiz) bir hafta davomida xona sharoitida saqlanishi mumkin.

  Шафтоли пальмасининг бошка ишлатилиши

  Xurmo daraxti tanasining yuqori qismidan (palmetto) yumshoq yadro ham ishlatiladi, uni xom ashyo bilan iste’mol qilish yoki turli xil idishlarni saqlash va tayyorlash uchun ishlatish mumkin.Янги калбнинг та’ми ма’лум дараджада селдерей сопи та’мини эслатади.

  Шафтоли пальма дараксти иуда йаксши курилиш материи … Махаллий кабилалардан олинган барглардан кульбалар учун том йопиш учун фойдаланилади. Barglardan hindular oshqozon va bosh og’rig’i uchun ichadigan damlamani tayyorlashda ham foydalanishlari mumkin.

  Шафтоли пальма меваларидан фойдаланишга карши корсатмалар

  Аллергик реакциялар индивидуальная непереносимость туфайли мумкин.

  Qonni suyultirish usullari

  Qon tananing ichki muhiti sifatida, butun organm va to’qimalarning holati haqida ma’lumot olib, ularning uyg’un ishlashini ta’minlovchi birlashtiruvchi element hisoblanadi.Shuning uchun, qonning optimal suyuqlik va ivuvchanlikda — коагулятив гомеостазда саклаш талаб этилади.

  Qonning 90% дан ортиги сувдан ташкил топган. Uning holati yomonlashuvi turli sabablarga ko’ra sodir bo’lishi mumkin. Qanday vositalar bilan qonni suyultirish va qon aylanishini yaxshilash haqida quyida batafsil.

  САЛБИЙ ОМИЛЛАР В.А. УЛАРНИНГ БЕЛГИЛАРИ

  Ifloslangan, xlorlangan, destruktsiyalangan, gazlangan, sirt tarangli yuqori bo’lgan suvni ichganda, организация uning xossalarini kerakli qilib o’zgartirishi uchun ko’p miqdordagi energiya bo’lashi kerak.

  Bundan tashqari, qon quyuqligi sababi gormon va fermentlar ishlab chiqarish jarayonida faol ishtirok etadigan, витамин ва минераллар, масалан, леситин, витамин C, рукс, селен вакин бошкала, обучающий йетишмаслиги, хамилиши.

  Организация асосий биокимёвый лабораторияси бо’лган ва о’з вактида тозаланишни талаб киладиган джигар фаолиятин бузилиши коннинг холатига о’з та’сирини отказади. Джигар faoliyatining yomonlashishiga konservalangan, dudlangan va shirin mahsulotlarni ko’p iste’mol qilish, shuningdek sog’lik uchun xavfli sohalarda ishlash va noqulay ekologik sharoitda yashaib kabi omillar.

  Qon quyuqlashganida kuzatiladigan asosiy belgilar quyidagilar hisoblanadi:

   • Charchoq;
   • Uyquchanlik;
   • Бош огриши;
   • Surunkali charchoq;
   • E’tiborning kamayishi;
   • Депрессив холатлар.

  QON QUYUQLASHISHI OQIBATI

  Venalarning варикоз кенгайиши, тромбофлебит, инсульт, стенокардия, миокард инфаркри, вегето-томирли дистония, qon bosimining ортиши, атеросклероз.Ushbu kasalliklar orasida qanday umumiylik bor?

  Уларнинг барчаси у йоки бу тарзда коннинг куйуклиги билан бог’лик. Bunday kasalliklarning oldini olish uchun qonni «suyultirish», ya’ni ilmiy jihatdan uning yopishqoqligini kamaytirish kerak. Бу кон организмдаги томирлар оркали кийинчилик билан, юракка ортикча юк тушириб, то’сиклар хосил килиб емас, осонлик билан окиб, то’кымаларга керакли моддаларни йетказиши учун керак.

  Йош о’тиши билан коннинг куюклаши кузатилади.Маколанинг босида келтирилган касалликлар юзага кела бошлайди. Шу сабабли, qon yopishqoqligini kamaytirish uchun шифокорлар кекса bemorlarga har kuni qonni suyultirishga yordam beradigan maxsus preparatlar qabul qilishni tavsiya qiladilar.

  QONNI SUYULTIRISH UCHUN ODDIY VA TABIIY VOSITALAR

  Maxsus vositalardan ko’ra oddiy, arzonroq va samara bo’yicha qolishmaydigan vositalar — tabiiy o’tlar ham mavjud. Xalq tabobatida qonni suyultirish uchun medunitsa, sallagul, shuvoq, sachratqi, funduk, filipendula, dorivor limono’t, do’lana, qizil sebarga, kavkaz dioskoreyasi, ginkgo, tuyayo’ngatsişichqa, akaz dioskoreyasi, ginkgo, tuyayo’ngatsişichqa.

  Ва, Альбатта, Каштан. Бу qon quyuqlashishi билан bog’liq касалликларни даволаш учун анг кучли воситаларидан биридир.

  Bundan tashqari qonni suyultiradigan mahsulotlar va moddalar qatoriga mevalar, behi poyasi (tabiiy aspirin), anjir, zaytun moyi, sarimsoq, limon, apelsin, lavlagi, kakao, anor anor anor, kungishoqarischli ветчина кириш мамкин.

  ЧЕКЛАШ ТАВСИЯ ЭТИЛАДИ

  Qonni quyuqlashtiradigan mahsulotlarga shakar, spirtli ichimliklar, grechixa, banan, kartoshka, shirinliklar, yog’ga boy oqsilli taomlar, dudlangan mahsulotlar, gazkinlangan ихимликларти мисолриш q.

  HAYOT TARZI

  Qon yopishqoqligi ortishini oldini olish va davolash uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

   • Зарарли одатлардан воз кечиш (алкоголли ичимликлар, чекиш ва показо).
   • Ko’proq dam olish.
   • Тоза хавода сайр килиш (караг’айли о’рмонлар бо’илаб сайр килиш айникса фойдалидир).
   • Спорт билан шуг’улланиш.
   • Hissiyotlarni boshqarish, stressdan saqlanish.

  Bu omillar insonning salomatligini mustahkamlashga va qon quyuqligining oshishi sababli yuzaga keladigan kasalliklarga duch kelmaslikka yordam beradigan hayot tarzi asoslaridir.  Каби мевалар чешуйчатый. Тайланд мевалари (исмлар билан фотосуратлар). Феврал ойда мавсумий мевалар

  Чешуйчатый каби мевалар. Тайланд мевалари (исмлар билан фотосуратлар). Феврал ойида мавсумий мевалар

  Tailandga boradigan maqsadlardan biri bu mahalliy mevalarni sinab ko’rishdir. Махаллий маблаг ‘бизнес кенгликларимизда сотилмайди йоки та’ми хозирги мавсумда мамкин бо’лган хозирги кундан узокдыр.

  Bozorda yoki ko’cha sotuvchilarida yangi mevalarni sotib oling. Меваларни олиш афзалрок, чунки кесилган кешиш йомонлашади. Агар сиз uni tozalasangiz va boshqa bir narsani kesib tashlasangiz, sotuvchi sizga yordam beradigan joyni tanlang.

  О’рганган шаклда мобил троллейларда савдогарлар таклиф этилади. Боеприпасы бундай таклифлардан фойдаланиш яшшидир.

  Nima va Tailandda pishirilganda

  Yanvar

  Tailandda ananas yilning istalgan vaqtida topish oson, ammo agar siz eng mazali va shirinni sinab ko’rmoqchi bu’lsangiz, vnda yantvar -.

  Ва бу ойда маракуйни синаб ко’ришга ​​арзийди. Бир карашда, биринчи карашда мевани кешиш пайтида хаво аджойиб хушбо’й хидни то’лдиради. Ta’m juda o’ziga xosdir — дархол ширин-нордон ва кейин — шунчаки нордон.

  fevral

  Pishgan Jekfruit mevalari

  Torlab turuvchi tamarind va marakuy mavsum davom etmoqda.

  Fevral oyida Jekfrurt ularga qo’shiladi. Ушбу экзотикизмнинг иккинчи номи — бу боквчисининг меваси. Agar Jetfrit hali dozasi bo’lmasa, ular ularni qaynatishi kerak.Янги янги овкатланиш амальга оширилди. Tashqi ko’rinishida qovunga o’xshaydi, ichkarida fraktsiyalar va ko’p sonli urug’lardan iborat.

  Mart oyi

  Mart oyida Tailand Mangoning pishirishni boshlaydi. Bu homila bizning hududlarimizda ma’lum, ammo siz Tailandda bo’lgan xilma-xillikni topishingiz dargumon. Ta’mni o’tkazib yubormaslik uchun, sariq mevalarni sotib olish yaxshiroq — ular shubhasiz shirin bo’ladi. Яшил халак бу мангода дозани англатмайди, балки qobig’ining бундай бурилишинин хилма-хиллиги кислотали та’мга эга.

  Aprel


  Shunday qilib, mos keladigan lychee o’xshaydi

  Shirin ta’m va lychee mayin pullari bu mevani jadvalda xush kelibsiz. ИСТИННЫЙ объединение нарши о’ртача дараджада эмас. Va nuqta mavsum shunchaki boshlanayotgani emas. Faqat Lychee бир paytlar Juda qimmat deb hisoblangan, chunki ular uni Xitoydan olib kelishgan. Endi у Tailandda o’stiriladi, боеприпасы qimmatbaho mavjudligining obro’si saqlanib qoldi.

  Mayl

  • Kummut
  • Rambut
  • Mangosttein
  • Sadaqa qilmoq

  Rambuta — Tailand Mag’rur

  Rambuta uchun yil davomida mavsum davomida yil davomida davom etmoqda, ammo may oyida cho’qqida mazali bo’lsa, cho’qqilar boshlanadi.Boshqa joyda buni sinab ko’ring — bu faqat Tayland deb hisoblanadi.

  Июн

  • Куммут
  • Мангосттейн
  • Садака qilmoq

  Kumkvat tsitrus oilasiga ishora qiladi va kichik to’q sariq rangga o’xshaydi. У иуда коп витаминларга ега. Mavsum ular uchun etarlicha qisqa — atigi ikki oy.

  Июл

  • Мангосттейн
  • Садака qilmoq
  • Рамбут

  Langsat shunday ko’rinadi

  Langsata meva yoz o’rtalarida pishishni boshlaydi.Ко’пчилик, ко’плаб то’плар энди филиалга бириктирилган картошка каби емас — бу нозиклик гандай ко’ринишга ега. Баази мохир саййохлар уни уруг’лар билан солиштиришади. Ta’m tufayli emas, balki kungaboqar urug’lari, teridan, teridan va suhbat orqasida do’stona kompaniyada portlash bilan tozalash kerak.

  Август

  Бир мунча олдин махаллий озик-овкат доконлари иуда коп эди, боеприпасы Тайланд меваси август ойига то’г’ри келади. Агар сиз uni allaqachon singan shaklda sotib olsangiz, unda sotuvchi ziravorlar bilan paketni taklif qilishi mumkin.Ва бу уклонение от дидини бошка томондан очиб беради.

  Сентябрь


  Биринчи куз ойи — бу бошка экзотик та’мни синаб ко’риш вакти келган, чунки у сапозага писиришни бошлайди. Амальга oshirilgan mevalar shirin ta’mni zavqlantiradi. Mevaning o’zi yumshoq, ammo unchalik suvli emas.

  Октябрь

  Кармбола ко’пинча столи хизмат гилиш ва безаш учун ишлатилади. Шакл юлдузга о’кшайди, избегая учун у кадимги мева дейилади. Va xushbo’y fazilatlar ko’p narsani xohlash uchun qoldiradi.Буни синаб ко’рганлар фикрига ко’ра, дейарли йок.

  Ноябрь

  • Ананас
  • Пушти Ольма
  • Соподил
  • Караммула.

  Tailandda pushti olma uchun mavsumiy bo’lmaydi, ammo eng go’zali taqvim kuzining so’nggi oyida aniq ko’rinadi. Эхтимол, оддий ольма, берега нечта кислоталарга о’хшайди. Бу пушти ва яшил бо’лиши мамкин (sizning ismingizga zid).

  Декабрь

  • Ананас
  • Соподил
  • Тамарин
  • Караммула.

  Dekabr oyida Tamarinddan Juda Mazali kompotesi bilan harakat qilish vaqti keldi. Ананас нафар тамни, балки нархни хам завклантиради.

  Tailandning экзотик мевалари, саййохлар учун янги ва смюйкрие по’латида писирилган, шунингдек, пляжда дам олиш. Янги ва сувли мевалар йил бо’йи табассум мамлакатида, махаллий ахоли кувонч ва дам олишдан квончга сотилади.

  Quyida Tailandning fotosuratlar va ismlar bilan tropik mevalar, Tailand mevalari uchun qo’llanma (ойлар учун) ва ularning yukdagi eksport qoidalari.

  Ананас

  Тайланд ананаслари ксушбой ва ширин ва анг мухими — уларнинг танаси Россиядаги импорт цилинган ананаслардан анча нежный хисобланади. Eng yoqimli yashil mevalar.

  Ананас компаниянинг алкоголли ичимликлар мамлакати учун бир-бирига хизмат qiladi — май бо’лиши мамкин.

  Тайландда ананаслар иуда коп о’сиб бормокда, чунки маиший токчалардаги копчилик ананасия.

  Тарвуз

  Тропикаларда ушбу оммавий маданият та’мда фарк калади, бундан ташкари, сиз нафакат кызыл го’шт билан, балки гайриоддий — сарик, ок-яшил ранг билан хам.

  Банан

  Уриниб ко’ринг, тропикалардаги оддий банан хеч бо’лмаганда бо’лиши керак, чунки махаллий бозорларда бутунлай бошка навлар — узок турли хил навлар, аммо ички исте’мол учунки ёмаш, балки ичмоличи улмаганда ёмасчалкічмоліч . Махаллий бозорларда сиз турли хил о’лчамдаги банан, хар шил ширинлик ва дараджалар бананлари, шунингдек, шаклда гайриоддий (туксум шаклидаги, экзотик, экзотик — сариг лар ва маджраджил).

  Гува

  Tashqi tomondan, Guava nok va ohakga o’xshaydi, ichkarida qattiq va aniq, shirin va ravshan, bu tez-tez silliq va soslarni qo’shadi.Тери ва уруг’лари бо’лган гуавада пишган.

  Фальшивка

  Bu Tailandda o’sayotgan eng katta tropik mevalardir: alohida meva 34 kg ga etadi. Джекфрит кожура Иуда Калин, конус шаклидаги протестиялар билан мевалар саргиш рангда. Джекфрут ко’пинча тилимлар билан сотилади. Meva shirin, hatto kafan ham qovunning ta’miga eng yaqin.

  дуриан

  Bu homila «Tailand mevasi qiroli» ва «Tailandning teskari meva» deb nomlanadi. Xomila pulpasi shilliqlar bilan zich po’stlog’i, o’ziga xos hidga ega, qobiqda va toza va yangi shaklda Juda yaxshi qaymoqli did bilan ajralib turadi.

  Тайланд бозорларида бутун мэвани сотиб олиш кулай, боеприпасы бо’лакларни сотиб олиш кулай.

  Мушкли ковун

  Тайский ковиг’и (канталупе) узунлиги 25 см гача о’сади, танаси то’к сарик йоки пушти рангга эга, боеприпасы бу «колхоз дехкон» каби эмас.

  Караммула.

  Иккинчи изм эски фрут, хомила шаклида — хочда беш бурилган юлдуз. Таам — нордон-ширин. Асосан то’п безатилган ширинликлар ва коктейлларни безаш учун ишлатилади.

  Кокос

  Тайландда хиндистон йонг’ог’идан фойдаланиш иуда кенг: бу нафакат хом шаклда овкатлананиш ва шорва ва сосларга ко’шинг, боеприпасы пиширилган, злокачественные сиропларни ко’шади.Тайландда, янги кокосни синаб ко’риш керак.

  Куммут

  Мини-титрус qon terisi bilan egan, bu yadrodan shirinroq — bu kislota.

  Литти

  «Конгилли кызыл то’п» да ​​яширилган талаба ширин ва хушбо’й пуллар Тайландда плотина олиш учун келайотган севимли лаззатларидан бири хисобланади.

  Узок Конг Йоки Лангсат

  Бир каторда, узунлиги (Лангсат) Лононг ва Лонгон билан бирга — ок-сутли пульпа «саримсок» бирлаштирилган. Ушбу мэванинг таами тарт, ширин ширин.

  Лайм

  Tailand ohaklari ko’pgina do’konlarda sotilgan bo’lsa ham kamdan-kam ishlatiladi. Коп miqdorda ohak hosil qiladi ва кофр охаки pishirishda keng qo’llaniladi.

  Манго

  Mango Tailandda eng mashhur mevalardan biri, shirin, suvli va xushbo’y.

  Tailandda mango bir nechta navlarga sotiladi va taxtga turli xil ranglarning mevasini topishingiz mumkin: to’q yashil, to’q sariq va qizil rangda. Тана шарик йоки то’к шарик рангда. Шу билан бирга, хар доим хам катта мева — англ йокимли ва сувли.Xurmoga mos keladigan o’rta o’lchamdagi mevani tanlash yaxshiroqdir. Mevani tozalang — qobig’ini o’tkir pichoq bilan olib tashlang.

  Мангосттейн

  Tropik meva диаметром 7,5 см gacha, tog ‘shaklida u quyuq teri va ichidagi — ichkarida, sarimsoqni eslatadigan oq tan. Ta’m yoqimli, nordon-shirin.

  Маракуй

  Джалли го’штли иуда хушбо’й мевалар, та’м нордон-ширин. Сиз ярмида кешишингиз керак ва кошик.

  Нойна

  Ширин «каймок олма» ташки ко’риниши йомонрок ко’ринади: яшил ва го’йо бир нечта резаворлардан катланарди.Этибор беринг: бу Tailand mevalarining suyaklari zaharli. «Шакар ольма» деб аталадиган лазерия, боеприпасы бу Тайландда, балки Джанубий Америкада хам о’смайди.

  Папайя

  Ta’mga, papaya qovun va qovoq bilan taqqoslanadi, qaynatilgan sabzi. Ранг яшил йоки сарикдан Амбергача. Мевалар асосан 1 дан 3 кг гача, алохида — 8 кг гача. Бу мева иуда йокимли деб хисобланади, хатто 1 йошгача болаларга берилиши мамкин.

  Пушта (аждахо меваси)

  Qizil va pushti rangning eng keng tarqalgan mevalari, Tayland bozorlarida kamroq tez-tez sariq pitaya bor.Тана асосан кора уруг’лар ва йомон та’мга эга. Bo’yoq tozalanmaydi, lekin uning tilimlarini kesib tashlamang yoki yarmida qoshiqni eyavering.

  Поммуги

  POMMELO (Джидер) — бу нок йоки шарсимон шаклнинг катта цитрусидир. Тайландда, ранглар катта о’сади — 10 кг гачи.

  Рамбут

  «Сочли мевалар» рамбута, о’лчами дейарли товук туксуми билан аралаштирилмайди, по’сти узунлиги 2 см, ок йоки кизг’иш рангли, узумга о’кшайди.

  Sadaqa qilmoq

  Xomilaning asosiy xususiyati — bu ilon terisiga o’xshash jigarrang terining o’lchovidir.Бандай холда, мева осонгина тозаланади. Beige Rang, suvli va nordonning ta’mi qulupnay va yong’oq kokteylga o’xshaydi.

  Соподил

  Ширин ва бог’ланиш, Сапамосмон, Сапаманлик каби (чо’локлар) ко’пинча бозорларда топилади ва пишган меваларни эхтийоткорлик билан танлаш: мева о’ртача юмшок, то’к джигарранг. Ахмал мевалар кучли то’киш xususiyatlariga ega. Уруг’лар ва тери мавджуд эмас.

  Мандарин (Тайланд Манарин)

  Ushbu tsitrusning mevalari yashil rangga ega, kamroq klassik to’q sariq rangli qobig’iga ega.»Нарса» шарбати ко’пинча максашниклар ва Tailand do’konlarida sotiladi.

  Тамарин

  Самаринд (задняя булавка) dukkakli oilalarga kirib, podalarda o’sadi, u meva sifatida sotiladi va ovqatlanmoqda. U yuqori kalorlik, nordon-shirinning ta’mi bilan ajralib turadi — odatda shirinliklar va ichimliklardagi kambag’al mevalar keskin idishlar bilan ziravorlar uchun asos bo’lib xizmat qiladi.

  Чомпу (пушти олма)

  Нок каби пушти олма, мальбат олхо’ри сифатида хам танилган, у чанкокнинг калинлашиши учун анг йаксши лаззатлардан бири хисобланади ва калория диетаси сифатида машхур.Tozalash kerak emas, suyak yo’q.

  Кизг’ин

  Кичкина яшил джигарранг мева, «Хитой Яблоко» ва у хакикий Зизи инфузидир, Тайландда «Пуца» деб номланади. Мевали, аник, ширин, ширин.

  Tailandda oylar davomida mevalar

  Тайландда, банан, хиндистон йонг’оги ва папайя, гуава, охак, тайский ковун (канталупе) ва мо’л-коулликдаги барча бозорларда сотилади.

  Deyarli butun yil meva va rambuan, u har doim ham hisoblagichlarda topish mumkin. Бирок, англ. Yaxshi ributianlar Tailandda yuqori mavsumda — Ёзда сотилади.

  Йил давомида бутун йил топиш ва Джекфуит, боеприпасы йиг’ишнинг асосий даври январ — май ойига то’г’ри келади.

  Манговая ветчина сотиб олиниши мумкин, бу мэва учун юкори мавсум апрел — июнгача.

  Quyida Tailandda (mavsumiy va yil davomida) qachon va qaysi tropik mevalarni sotib olish mumkinligi haqida ma’lumot mavjud.

  Январь

  Ананас (англ. Yaxshi mavsum), тарвуз, маракуй, пушти олма, тамаринд, юуюба; Банан, Гуаа, Джекфрит, Канталуп, Хиндистон, мангон, охак, помело, рамбута.

  февраль

  Тарвуз, маракуй, пушти Яблоко, помело (то’пламенный чо’киси), тамаринд, ююба; Ананас, банан, гува, джаджрасиз, косталуп, хиндистон йонг’оги, мангон, охак, папайя, рамбута.

  Mart oyi

  Манго, маракуй, пушти олма, тамаринд; Ананас, банан, гуаа, Джекфрю, Канталуп, Хиндистон йонг’оги, охак, помлао, рамбута.

  Апрель

  Манго (yuqori mavsumning boshlanishi), Lyxee; Ананас, банан, гуаа, джаджр, косталуп, хиндистон йонг’оги, манго, охак, помла, помело, рамбута.

  Майл

  Гумкват, Мангостейн, САЛАК; Ананас, банан, гуаа, джаджр, косталуп, хиндистон йонг’оги, манго, охак, помла, помело, рамбута.

  Июнь

  Кумквахат, Мангостейн, Ньюн (мавсамнинг боши), Дуриан, Саак; Ананас, банан, гуаа, джаджр, косталуп, хиндистон йонг’оги, манго, охак, помла, помело, рамбута.

  Июл

  Дуриан, Лангсат, Литти, Лонган, Ман-Гостин, Ньюн, Панга, Салак; Ананас, банан, гуаа, джаджр, косталуп, хиндистон йонг’оги, манго, охак, помла, помело, рамбута.

  Август

  Лицензия, САЛАК, ДУРИАН, НЬЮНА (cho’qqi mavsumi), пуд, Лонгон, МанГостин; Ананас, банан, гуаа, канталуп, джекфрит, хиндистон йонг’оги, манго, охак, помлао, рамбута.

  Сентябрь

  Sapodilla, Yourda, Longon, ManGostein; Ананас, банан, гуаа, джаджр, косталуп, хиндистон йонг’оги, манго, охак, помла, помело, рамбута.

  Октябрь

  Ююба (mavsumning boshi), саподилла, карамола, карамола, лонгон, мандали; Ананас, банан, гуаа, джаджр, косталуп, хиндистон йонг’оги, манго, охак, помла, помело, рамбута.

  Ноябрь

  Пушти ольма, Саподилла, Карампола, Карамола, Ворона, Лонган, Лангсат, Нарорин, Юуб; Ананас, банан, гуаа, джаджр, косталуп, хиндистон йонг’оги, манго, охак, помла, помело, рамбута.

  Декабрь

  Саподилла, Тамаринд, Карамола, Лангосат, Табий, Юуба; Ананас, банан, гуаа, джаджр, косталуп, хиндистон йонг’оги, манго, охак, помла, помело, рамбута.

  Tailanddan mevani eksport qilish

  Ко’плаб саййохлар учун ушбу савол: уй хар доим илоджи борича ко’прок экзотикликни келтирмокчи.

  Marakuya tezda uchadi va transportga toqat qilmaydi, lekin siz jo’nab ketishdan oldin silliq va burgunli mevalarni olish uchun sabab emas (ва pishgan jigarrang) ва макссус саватга, poydevorniz bakvarangizi pakvarangashi.

  Sapodillus tez buziladigan mevalarga qo’llaniladi. Xuddi shunday: сиз иуда pishgan mevalarni tanlashingiz ва ularni eslay olmaslik uchun ularni puxta tanlashingiz kerak.

  Tailanddan taqiqlangan mevalar

  Tailanddan samolyotda (ва quruqlik transportida ham) экспорт qilish taqiqlangan, buning sababi unga zarar etkazishda kuchli yoqimsiz hiddir.Шу билан бирга, такик чипларга ва ундан куритилган меваларга тааллукли емас.

  Shuningdek, siz tarvuzni olib tashlashga harakat qilganingizda muammolar yuzaga kelishi mumkin (бу умуман, бо’лаклар бо’лиши мамкин) йоки хиндистон йонг’ог’и (калин по’стлог’и туфайли эуммирэ томонидиши).

  Tailandning qo’l yuki bilan

  Qo’lda turing, bu yukda cheklangan eng yumshoq mevalarni olish mantiqiy bo’ladi. Eslatib o’tamizki, biz havo kanonida og’ir ovqatlanish kerak emas, боеприпасы DURIAN Taian Mevalardan olib tashlanadi, bunda olib tashlashni taqiqlash taqsimlanadi.

  Багайдаги Тайланд мевалари

  Mevalarni yuklarga olib chiqish uchun siz mevalarni sinchkovlik bilan tanlashingiz kerak (faqat qattiq, iloji bo’lsa, etuk bo’lmasangiz, ularning qadoqlash uchun ehtiyotkorliik bilanchari udaxash uchun ehtiyotkorliik bilanchari Bundan tilan. ‘qima sumkasi emas.

  Тайланд сирли, мисли ко’рилмаган, мо’джизадир. Sayyohlar Ma’bad majmualarining go’zalligi va Budda haykallari tomonidan hayratda qolmoqda, ular muntazam ravishda tabiatning go’zalligiga qoyil qolishadi va ular Diklarni qidirishda eng yaqin озикоригилар-овкат.

  Ха, Джануби-Шарки Осиё бозорлари гайриоддий мевалар билан то’лдирилмокда: дархол ва у узум йоки йонг’ок эканлигини таксмин киляпсизми? baqlajon yoki olma? Qoida tariqasida, на boshqa narsa emas, balki uchinchi narsa, notanish nomi va aniq ta’mga ega.

  Буларнинг барчаси кутулиш мумкин, хамма нарса фойдалидир ва анг мухими, дейарли хамма нарса чакалок овкатига киритилиши мумкин.

  Shunday qilib, siz ushbu modada chalkashib ketmaysiz, dedovrage Tailandning barcha ekzotik mevalari haqida ma’lumot to’plagan.Siz bola berishingiz mumkin bo’lgan mevalarni qanday tanlash kerakligini o’rganasiz.

  Ehtimol, siz o’z mevasini qarindoshlar va yaqinlarga sovg’a sifatida sotib olmoqchi bo’lganingiz uchun, Tailanddan meva berishni ayta olamiz.

  Tailandda qanday mevalar bor

  Tailand bozorlarida yurish, siz kamida o’ttizta turdagi mevalarni osongina umumlashtirishingiz mumkin. Улар Иссик нам мухитда кимйовий моддалардан фойдаланмасдан, кимйовий моддалардан фойдаланишсиз о’стирилади — барча о’симликлар йилига бир неча бор хосил йигишни йиг’ишга имкон беради.

  Оддий мевалар бир оз ананас, банан, мандаринлар, тарвуз, шувон йонг’оги, хатто олма ва кулупнай хам бор (улар мамлакатнинг шимолида нисбатан о’сишни бошладилар).

  Бизнес-супермаркетларимизма топилиши мамкин болган одатий ва ба’зи экзотик меваларга хизобланг: манго, помело, физолис, карамбола.

  Tailand do’konlarida nafaqat mahalliy mevalar sotadi, balki import qilinadi. Узбек, анджир, нок, лимон, лимон, киви, гилос, гилос, олхо’ри, олхо’ри импортируют цилинади.

  Yaxshi do’stona mevalar tavsifidan boshlaylik. Нима учун? Биринчидан, чунки бу мамлакатда бошка номлар мавджуд — Хвост и меваларининг номлари Тайландда кавсларда корсатилган. Ikkinchidan, tashqi ko’rinishi va ta’mi va ranglari bizning supermarkamizda sotiladigan mevalardan ajralib turadi. Ba’zi hollarda, biz mevalarni qanday tanlash va qanday saqlash kerakligini tavsiya qilamiz.

  Ананас (сатр)

  Tailandda Janubiy Amerikadagi mevasi ajoyib edi va hatto ular eng mazali ananaslar Tayland deb aytishdi.Bozorlarda siz mevaning o’lchami bilan farq qiladigan turli xil navlarning ananaslarini ko’rasiz.

  Мавсум : Девор-январ-январ, апрел-июн.
  Qanday tanlash kerak : Repare ananas terisi yumshoq bo’lishi kerak, эластик боеприпасов.
  Эслатма : Ананас ошкозон яраси билан контрендикедир.

  Тарвуз (ТЕНГЕ МО)

  Тайланд сувлари иуда ширин ва майда, кызыл йоки сарик пульпа билан таксминан 4-5 кг. Сарик эмаки янада кимматрок ва у таами йоки фойда билан бог’лик емас, лекин ранг рамзи билан бог’лик: тангис сарик бойлик билан бог’лик.

  Мавсум : Октябрь-март.
  Кандай танлаш керак : Пишган тарвузда музлатилган думи бор, урилганда, гектик товуш чикаради. Катта тарвонлар сотиб олинмайди.

  Банан (CLomaay)

  Tailandda, kamida ikkita Banan turlari o’sib bormoqda. Bananlar nafaqat mevalar sonida, balki ranglarda ham farq qiladi: Tailandda odatdagidek, jigarrang va qizil mevalarni сотади. Уларнинг барчаси хом шаклда мазали эмас — ба’зилар факат ковуриш йоки писириш учун мос келади.

  Eng mazali, yumshoq va shirin — Клубы Hom va Cloue Hom Tong (Katta mevalar), biz uni olib tashlashni tavsiya etamiz (Kichkina yumaloq) mevalar).

  Мавсум : бутун йил давомида.
  Qanday tanlash kerak : Noto’g’ri bananni sotib oling. Issiqlikda ular tezda pishishadi ва иуда pishgan — йомонлашади.
  Bananani qanday saqlash kerak : Ular odatda 10-15 ta mevadan iborat katta klasterlar tomonidan sotiladi. Бананы to’xtatilgan holatda saqlash yaxshiroqdir.

  Hindiston yong’og’i (Maprao-u)

  «Мапрао-у» номи «йош кокосут» деган ма’нони англатади. Йош мевалар яшил, иуда калин тери, униинг остида юмшок тан. Hindiston yong’og’i yadrosi shirin oq sharbat bilan to’ldiriladi.

  Yosh kokos yong’og’i sharbati yaxshi qon to’kilgan ,, shuningdek, C, C гурухи витаминлари, микаминлар, микро- ва макроэлементлар мавджуд. Кадимги хиндистон йонг’оги джигарранг толали терилар билан шарбат, лекин пульпа иуда ширин.

  Мавсум : Сентябрь-декабрь.
  Qanday tanlash kerak kokos : Yosh kokosning mevasi etarlicha katta bo’lishi kerak, ammo ajoyib emas, issiq yashil yubkaga ega. Супермаркетларда плёнка билан о’ралган тозаланган кокослар одатда сотилади. Bozorda xom mevalarni sotib olish yaxshiroqdir: агар керак бо’льса, сотувчи хиндиистон йонг’ог’ини очишга йордам беради.
  Hindiston yong’og’i qanday ovqatlanish kerak : Naycha orqali sharbatni ichish uchun, keyin shovqin-suronni qoshiq bilan urish.

  Манго (Ма-Муанг)

  Tailandda, bir nechta mango navlari sotiladi va ularning barchasi bir xil mazali va foydali. Турли шил навларнинг меваларидаги тери энгил йоки то’к яшил, саргиш, пушти ва тана — дейарли ок ранггача бо’лиши мамкин.

  Мавсум : Март-май.
  Qanday tanlash kerak mango : Qobig’ida mayda, zich mevalarni olish kerak. Mango sotib olish va xona haroratida saqlanishi mumkin. Мангиятни танлашда, сиз меники керак емас — мевалар тезрок.
  Qanday qilib olish kerak : Baxtsizlik mevalarini sotib oling va ularni muzlatgichga sayohat qilishdan oldin qo’ymang.
  Эслатма : Mangoda laksatif ta’sir ko’rsatadi.

  Помель (SOM O)

  Помело Цитруснинг рус йирик вакили. Uning qalin qobig’i ostida tana, to’q sariq va greyfurtga o’xshash ta’mga ega. Бу иуда сувли мева эмас, избегая учун боланинг о’лайотганидан ко’ркмасдан, болага ибодат qilish uchun borishi mumkin.

  Мавсум : Январ-февраль, август-ноябрь.
  Каби : Peeldan tozalang, bo’laklarga bo’linib, ulardan filmni olib tashlang (odatda beriladi).
  Eslatma HOLSTERONI kamaytirish uchun giyohvand moddalarni qabul qilish bilan birlashtirish mumkin emas.

  Экзотик мевали Тайланда

  Tailandning америка меваси хакида бизнес батафсил ма’лумот тайёрладик. Сиз хар бир мева фойдали эканлигини билиб оласиз, объединение то’гри эканлигини ва болага бир йоки бошка мева бериш мумкинлигини билиб оласиз.

  Umumiy qoida: Bola Tailandda sotiladigan har qanday mevalarni taklif qilishi mumkin. Боеприпасы сиз озгина qismdan boshlashingiz ва аллергия yoki murosasizlik yo’qligiga ishonch hosil qilish uchun kamida kun kutasiz.

  Albatta, Tailandning mevasining на fotosuratlari va ta’mning tavsifi fikrni katlayın qilishga yordam bermaydi. Саййохлар биринчи маротаба экзотик меваларни синаш, улар цитрус та’ми ва валериаликларнинг хиди билан бирон бир нарсани учратганларида, шунчаки кучоклашади.

  Боеприпасы аксарият холларда таассурот иджобийдыр — бундан ташкари ба’зи мевалар якинлари сонига тезда тушади. Шундай qilib, Tailandda qanday mevalarni sinab ko’rmoqda?

  Гуава йоки Гуаява (Фаранг)

  Иккиламчи олма билан хомила бо’шашган яшил тери ва ок, ба’зан озгина пушти пульпа. Ширин-нордон мевалар бехи та’мига о’ксшайди ва бир хил бог’лайдиган xususiyatlarga ega. Кудратли Гуава, копчиликнинг та’кидлашича, татер то’лик пишган.

  Мавсум : бутун йил давомида.
  Foydali xususiyatlar : Tailandning eng foydali mevalaridan biri. С витаминизацией юкори микдори билан машхур, микробларга карши, бактерицид та’сирини та’минлайди, юрак-кон томир тизимида иджобий харакат килади.
  Guava mavjud bo’lgani kabi : suyaklarni kesish va suyaklarni o’chirish. Terini tashlab ketish tavsiya etiladi, chunki unda barcha qimmatbaho elementlar mavjud. Гуаа бо’лакларга ва курук холда кесилиши мамкин — бу объединение сюусиятларини йо’котмайди.

  Джекфрут йоки хинд нон дараксти (нонгка йоки ка-рох)

  Suppast mevalari 30 кг дан ortiq vaznga erishishi mumkin, боеприпасы ular odatda bunday katta jekfruitlarni sotadilar. Катта mevalar, katta makkajo’xori donalariga o’xshash savdo ва sotishdan oldin tozalanadi.

  Нонгкань го’шти иуда йокимли ковунга о’шайди. Katta suyaklar ham yeyiladi, shunchaki xom emas, balki qaynatilgan yoki pishirilgan — ularning didlari qovurilgan kashtanga o’xshaydi.

  Мавсум : Январ-май.
  Фойдали xususiyatlar : Углеводларнинг юкори микдори туфайли иуда крашмальда иуда тойимли. Витамин va фолий кислотасини o’z ichiga oladi.
  Кандай танлаш керак : Пишган хомилада сарик-яшил йоки джигарранг рангга эга, урилганда, гексар товуш чикаради. Sovutgichda yaxshi saqlanadi.
  Эслатма : Jekfrit peeli yopishqoq lateks tarkibida mavjud bo’lsa, agar siz mevani o’zingiz tozalamoqchi bo’lsangiz, rezina qo’lqop kiying yoki qo’llaringizni moy bilan moylang.Джарфрут Дуриан каби yoqimsiz hidga ega bo’lishi mumkin.

  ДУРИАН (ТУ-РИ-А)

  Катта, дурианнинг мевалари бир неча килограмм ог’ирлигини о’лчаши мамкин, унинг бо’лаклари бутун тушликни алмаштириши мамкин, фойдали моддалар ва шифобахш хусусиятлар ро’йхати иудаа узок мевалади унлади саллади ун лади саллади ун лади. Шу сабабли Дуриан ко’пинча мевали подшох деб номланади.

  Битта мульк бу мевани барча джон билан уйг’унликка аралашади: о’зига хос хид, чунки Дуриан бир нехта джойларни олиб келиш такикланган.Шунга Карамай, Тайландда мевалар подшохи иуда машхур: Саййохлар орасида Дуриан та’ми хаддан ташкари тенг.

  Мавсум : Июнь Август.
  Foydali xususiyatlar : B va C витаминлайнинг юкори микдори юкори мазмуни юкори микдори юкори мазмуни юкори микдори юкори микдори юкори микдори, органик олтингугурт.
  Eslatma : Duriya homilador va qariyalar ayollarini eyish maqsadga muvofiq emas. Qon bosimini oshirishi mumkin. Алкоголь билан бирлаштириш хавфли.
  Qanday tanlash kerak : Дурианни танлашда сотувчига бозорда ишониш яшширокдыр. Пишган, боеприпасы mevasi haddan tashqari xafagarchilikka ega emas.

  Караммоль (МА-ФЕГОН)

  Bizning kengliklarimizda meva-exotiplar idishlarni bezash uchun ishlatiladi: xoch kesilgan to’p yulduzchaga o’xshaydi. Xo’sh, Tailandda shunchaki ovqatlanish, yoqimli norozilik bilan shirin ta’mdan zavqlanmoqda. Канни тозалаш мамкин емас, лекин тери билан бирга бор.

  Мавсум : Октябрь декабрь.
  Foydali xususiyatlar : C vitamini yuqori miqdori, бета-каротин, гуру витаминлари, из элементов. Бу гемостатик, мунозарали характератларга его.
  Qanday tanlash kerak : Ovqatlanish, sariq-yashil, go’shtli, ammo qovurg’ali jigarrang ip bilan juda yumshoq mevalarni tanlang. Пишган караммолснинг хиди — ялтырок, ясмин хидига озгина о’хшаш. Нодасиз то’п кислотаси Салатлар ва го’штли идишларни тайёрлаш учун ишлатилиши мамкин.
  Эслатма : Бузамбол яраси ва гастрит билан контрендикедир, оксоли кислотаси мавджуд.

  Лангсат (узун бо’йок йоки йолг’из)

  Mevalari och sariq teri bilan qoplangan klasterlar o’sadi. Тозаланган Лангсат бир оз саримсок бошларига о’ксшайди. Тана шаффоф, кислота ва сувли.

  Мавсум : Ноябрь декабрь.
  Foydali xususiyatlar : B1 va B2 витаминлайнинги yuqori miqdori, kaliy, kaltsiy, fosfor, temir.
  Каби : Теридан тозалаб, кийим-кечак шарбати билан аджралиб турманг ва пульпадан аччик уруг’ларни олинг.

  Лонгон (Лам-Йии)

  Джигарранг qobig’idagi kichik mevalar o’sgan filial bilan birga sotiladi. Qisqa oq ppartosh ichida kichik suyakni yashiring. Мева асал — ширин ва сувли, Мушкнинг энгил хидига эга. Бу, марварид фонпаранинг фонида ко’зга о’кшайди, чунки бу каби «аждахо ко’зи».

  O’zimizni kuniga bir nechta mevalarga chek qo’yish yaxshiroq — ba’zan Longanadan foydalangandan keyin haroratni oshirishi mumkin.

  Мавсум : Июль-сентябрь.
  Foydali xususiyatlar : C витамини, кальций, темир ва фосфор, антиоксидантлар мавжуд. Гипотензия, тери касалликлари ва калконсимон безларда фойдали. Quritilgan Longe янги mevalarning barcha afzalliklarini saqlab qoladi.
  Qanday tanlash kerak : To’plangan mevalar odatda bir oz yolg’on beradi — шунинг учун улар ширинлик то’планади. Xarid qilishdan oldin, nordon mevalarni sotib olmaslik uchun uzoq vaqt davomida harakat qilish tavsiya etiladi.
  Бу узок бо’лгани каби : Юбкани олиб ташлаш керак ва аччик суяклар — ташла.

  Литти

  Юзнинг пульпаси ва дидга о’шайди, боеприпасы хомила териси кызыл ва ко’пол ва та’м о’ргатилган. Faqat pishgan mevalar ovqatga boradi. Tailandda, ular rangdagi rang va mevalar hajmida farq qiladigan bir nechta navlarning lycheles sotadilar. Бу иуда xushbo’y meva, ва uning ba’zi hidi иуда kuchli va zerikarli ko’rinadi.

  Мавсум : Апрель-июл.
  Foydali xususiyatlar : B guruhining yuqori tarkibi, bir qator makro va iz elementlari.Куллар, буйраклар, буйраклар, о’пка касалликлари учун фойдали бо’лган камконлик билан ишлатилади. Бу тоник та’сирга эга.
  Lichy qanday? Teridan tozalang va suyakni olib tashlang. Пирнинг qobig’i quritilishi va choyga qo’shilishi mumkin — ихимлик иуда xushbo’y бо’лади.

  Мангосттейн (ManGrut)

  Bolalarning o’yinchoqlariga o’xshash bu g’ayrioddiy mevalar (yoki ko’p mayda baqlajonning fikriga ko’ra) хам Mangoustin yoki ManGostan deb ataladi.

  Калин, го’штли, бинафша рангда, ширин ок бо’лаклар яширинган, валолига о’шшаш та’мга эга.Баазида мангустейн та’ми узум ва хатто музкаймок билан таккосланади. Siz shuningdek, yovvoyi ManGostein yoki Santol (Kra-Wont), очарование jigarrang yoki qizil rang bilan ko’rishingiz mumkin.

  Мавсум : Май-сентябрь.
  Foydali xususiyatlar : B, mikro va makro elementlar yuqori Vitaminlar guruhi. Таркибида антиоксидантлар мавюд. Oziqlantiruvchi moddalarning eng katta kontsentratsiyasi qobig’ida, u turli terapevtik dorilarni tayyorlash uchun ishlatiladi. Сиз чойни чой сифатида бо’яшингиз мамкин.Yovvoyi ManGostein ORVI mavsumida samarali profilaktika agentligi hisoblanadi.
  Qanday tanlash kerak : Puvur meva ekanligi, ManGostein — terining juda yumshoq bo’lishi kerakligini aniqlash uchun. Agar siz Santonni tanlasangiz, jigarrang qobiq borligini afzal ko’rishingiz mumkin.
  Qanday qilib mangosteinni qanday iste’mol qilish kerak : Ovqatda faqat tana bor. Unga borish uchun siz homila bo’ylab qobig’ini kesish va ikkiga bo’linishingiz kerak. Ба’зи бир мангустеннинг ба’зи бир бо’лакларида суяклар пайдо бо’лади.Меваларни аджратиб тьюринг, кийим-кечак собачий кильма, чунки мангостин шарбати ишдан бо’шатилади. Начиная xususiyatlari tufayli, bu meva ba’zida mehmonxonalarni olib kelish taqiqlanadi.

  Папайя (Малака)

  Katta cho’zinchoq mevalar uzunligi 50 sm gacha bo’lishi mumkin. Repil papaya ta’mi shirin, Juda Aniq Emas, ozgina talaffuz yoki qaynatilgan sabzi. Нейтрал та’ми туфайли папайя янги махсулотлардан этийот бо’лган болаларга анарридлаш осон.

  Мавсум : бутун йил давомида.
  Foydali xususiyatlar : U витамин, увеличивающий до’liq to’plamini o’z ichiga oladi. Джигарга фойда келтиради, фон шакар дараджасини тартибга солади. Овкат хазм qilish tizimi касалликлари учун фойдали бо’лган, yaralardagi yaralarni davolashga hissa qo’shadi.
  Папаяни гандай танлаш керак : Тоза сарик йоки то’к сарик рангли эластик, ксушбо’й меваларни танланг.

  Пинти, Пятайя ёки Драконий фрукт (Мангкон)

  Ташки томондан, бу тропик мевали кызыл йока карамига о’шайди.Боеприпасы uning ichida yumshoq qora suyaklar bilan achchiqlangan yumshoq binafsha yoki oq tana. Ta’mga, piyoz kiviga o’xshaydi.

  Пушта, лаваги каби сийдик ва наджас рангини о’згартириши мамкин — бу хавфли емас. Шунингдек, птая шарбати кийимдаги цыин собака ташлайди.

  Мавсум : Июль-ноябрь.
  Foydali xususiyatlar : Sug’orish pitasi yaxshi qon to’kilgan. Qon aylanishini rag’batlantiradi, qalqonsimon bezning ishiga foydali ta’sir ko’rsatadi.Фосфор, темир, кальций, витамин C, витамин B1 va B2, мавжуд.
  Qanday tanlash kerak : Putta — kaktusning mevasi. Спотациядан фаркли о’ларок, мевалар хавфли тикиш билан копланган, сиз ялангоч коулларни ко’ркмасдан олишингиз мамкин. Пишган мева — бу бироз юмшок, боеприпасы эластик, дог’лари бо’лмаган.
  Каби : Bo’yoqni yarmida kesish afzalroq va qoshiq bilan yumshoq tanani yeying.

  Рамбута (NNT)

  Ekzotik mevalarning nomlari ko’pincha Juda zo’r va Rambukan istisno emas.»Ramput» so’zi «Soch» deb tarjima qilinadi: rambukanning qobig’i va chindan ham «lochma».

  Ушбу мэванинг пульпа юмшок ва иуда ширин, татиб ко’риш ликсга о’ксшайди — бу о’симликлар якин кариндошлардир. Рамбута хазм qilishni yaxshilaydi va tananing himoya kuchlarini tiklaydi, shuning uchun ko’pincha касал бо’лганларга тавсия этилади. Tailandda, бу meva onkologik kasalliklarning oldini olish uchun foydali deb ishoniladi.

  Этибор беринг: рабутаннинг суяклари бо’лолмайди.

  Мавсум : Май-сентябрь.
  Foydali xususiyatlar : A, C, B2, B2, B3, B5, B5, B2, B5, B9, B2, кальций, фосфор, temirni o’z ichiga oladi.
  Qanday qilib rambananni tanlash kerak : Янги Рамбутада qizg’ish yashil rangda. Рамбутан стрелкасини сотиб олманг — узок вакт сакланмайди.

  Пушти ольма (малайская ольма, чом-пу)

  Ushbu mevani tasvirlab bering, tashqi ko’rinishga ega emas: tashqi ko’rinishi, nok yoki teskari bolgar qalampirga o’xshaydi.Va uning ta’mi unchalik ko’p emas — u salat ko’katlariga o’xshaydi. Айтганча, пушти олма йаксши бо’лиши мумкин … яшил, лекин бир вактнинг о’зида пишган. Ва исми ранг билан бог’лик эмас, лекин хид билан: Чом-ПУ атиргул каби хид.

  Мавсум : Январ ой июн.
  Foydali xususiyatlar : Sug’orish pulpa yaxshi qonqadi. У mikroblarga ta’sir qiladi.
  Каби : ювинг ва овкатланинг — бу терининг ва суяклари билан эйш мумкин бо’лган Tailandning qashshoq homiladan biridir.

  Sala yoki sala, ilon mevalari (la)

  Salaakaning xom ashulasi bir oz — бу уриш каби. Аммо бу камдан-кам холларда сотилади: каттик тирналган по’стини тортиб олиш кийин. Тери остида бу мандаринга о’кшаш нордон-ширин та’мли танадир.

  Фланрларнинг тавсифлари иуда коп таркалган: кимдир ананас, кимдир кулупнайнинг эслатмаларини ушлайди ва кимдир Валернинг хидини его кила олади.

  Мавсум : май-август.
  Foydali xususiyatlar : Tanin tarkibiga rahmat, qarama-qarshi va gemostatik ta’sir ko’rsatadi.

  Саподилла (La Mut)

  Ушбу сабзавот бо’лмаган мева иуда ширин, дейарли конфет дидига эга. Саподилл озгина xurmo (айникса суяклар) ва нок бир оз туради.

  Эслатиб отамиз: Саподилл босимни кучайтириши мамкин.

  Мавсум : Сентябрь-декабрь.
  Foydali xususiyatlar : Yallig’lanishga qarshi va regenergiya ta’sir ko’rsatadi.
  Qanday tanlash kerak : Siz yumshoq qobiq bilan yumshoq mevalarni sotib olishingiz kerak.Каттик мевалар тобора ва хатто аччик бо’лиши мумкин. Sapodillat teggerini tortib olish bunga loyiq emas, chunki u tezda buziladi.

  Шакар ольма (Нух-ёкилган)

  Bu homila haqiqatan ham olma bilan o’xshash, боеприпасы uning terisi butunlay boshqacha: Чешуйчатый. Сувли, ширин пульпа тамга иуда йокимли. То’ловсиз шакар олмалари зич пульпага, то’лик пишган — бо’шашган ва юмшок, улар кошик бо’лиши мамкин.

  Bolaga qanday munosabatda bo’lishdan oldin, shakarni tilimga kesib oling va suyaklarni olib tashlang — ular suyaklarni olib tashlagandan so’ng, qo’llaringizni yuving.

  Мавсум : Июнь-сентябрь.
  Фойдали xususiyatlar : витамин C мазмуни, B гурухининг B гурухининг витаминлари, кальций, темир, магний, фосфор, фосфор кислотаси.
  Qanday tanlash kerak : Katta, ozgina yumshoq mevalarni tanlang.

  Тамаринд (Макс Тад)

  Узун стручки тамаринд ром нордон-ширин пульпани йостикни йостикка айлантиради. Qattiq suyaklar pulpada yashirmoqda, shuning uchun bu meva bolalarga berilmasligi kerak.

  Эсда тутинг: Тамараф юмшок лакшатиф та’сир корсатади.

  Мавсум : ТЕМНЫЙ-МАРТ-МАРТ.
  Foydali xususiyatlar : Tabiiy ichakka xizmat qiladigan pektin moddalarini o’z ichiga oladi.

  мандаринский (com)

  Tailand экзотик mevalariga тегишли мандарин aslida mandarinning yaqin qarindoshidir. Унинг ичида ингичка яшил тери бор, ичкарида то’к сарик ранглар яширинган.

  Таньернеда тошлар иуда коп, избегая учун ко’пинча шарбат тайёрлаш учун ишлатилади.Сувли мевалар хамма джойда о’тирилади, избегая учун уларни фермерлардан сотиб олиш мамкин.
  Мавсум : Сентябрь-февраль.
  Foydali xususiyatlar : A, B1, B2 C, R, HP.

  Эхтимол, сиз бошка меваларни ко’расиз — Кумкват, Маракуй, Ганддарья, Андилы БектрыБерби. Улар Тайландда, унчалик тез-тез сотилади, боеприпасы барибир учрашадилар. Уларни хам синаб ко’ринг — то’сатдан машхур мевалардан ко’прок йокадими?

  Tailand mevalaridan nima pishirilishi mumkin

  Афтидан, мевалар канча овкат эйишни о’ргатиши керак емас.Овкатланишнинг анг осон усули — бутунлай йоки пюреси — таниклы.

  Shunday qilib, mevalarning foydali xususiyatlari to’liq deb aniqlanadi va siz bola qancha egan (ко’пчилик аллергия ва бошка ноксуш фойдаланиш билан бог’лик).

  Ба’зи мевалар Дуриан, Джекфрит, хиндистон йонг’оги, саляк — бу о’цингизни тозалаш циынь. Ба’зан улар аллакачон тозаланган, агар йо’к бо’лса, сотувчилар хар доим ушбу хизматга таййор.

  Ammo Tailandda, mevalar ko’pincha biz uchun ishlatilmaydigan darajada ovqatlanmaydi.Масалан, махаллий ахоли ананас, туз сепадиган, помело, гува ва наина, шунингдек туз сепинг, шунингдек калампир билан сепинг.

  Яшил банан зираворлар билан овкатланинг. Гауа, ко’шимча равишда, улар ко’пинча бо’лакларга ва шакар сиропига ботиришади — бу ко’пинча даволаниш ко’пинча ко’ча чодирларида ко’риш мамкин.

  Ко’пгина мевалар го’шт ва сабзавотли идиш тайёрлаш учун ишлатилади. Шундай килиб, ананас кызыл корига ко’шинг. Нобик бо’лмаган папайя — Тайланд салатининг асосий таркибий кисми ва го’штли идишлар учун аджойиб ко’шимчалар.

  Hindiston yong’og’i suti — taniqli Tayland sho’rvalarining tarkibiy qismi va «Tom Ya Kay», ular salatlar va shirinlar bilan to’ldirilgan. Боеприпасы hindiston yong’og’i nafaqat hindiston yong’og’i sharbati ва сутни olish uchun ishlatiladi: ular butunlay pishiriladi, shundan keyin sharbat va pulpa hali ham shirinroq.

  Bananlar chuqur kovuradi, panjara ustiga shoshilib, kokos sutiga qaynatiladi va ko’pincha shunchaki quritiladi, natijada Juda shirin lazzatlanish paydo bo’ladi.

  Kerambola salatlar va soslarga qo’shiladi, uning sharbati alkogolsiz ichimliklar tayyorlash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, ichkilikbozlik uchun chanqoqlikni tayyorlash uchun Longon, pushti olma, мандарин ва мандаринлар ишлатилган.

  Тарвуздан ветчина шарбат йоки титраяпти. Tamainddan tetiklantiruvchi ichimlikni olish uchun meva qaynatiladi.

  Манго салат тайёрлаш учун ишлатилади. Ва бу мевадан пустыня Ксао Няоу Ма муанг — манго бо’лаклари билан писирилган йопишкок гурух таййорланг.

  Shirin pichoq, papaya va leanna muzqaymoq qiladi. Boshqa narsalar qatorida deyarli barcha mevalar murabbo va marmlik qiladi.

  Ammo taniqli olma, nok, qulupnay shaklida taniqli Пустыня Tayland «piyoz chup» mevasining umuman yo’q. Ушбу конфет учун масса ловия пюреси, хиндистон йонг’оги сути, шакар ва агар-агар ва табий бо’йоклардан ранг бериш учун фойдаланинг.

  Turli xil bolalar uchun idishlar o’rniga sayohat qiladigan ko’plab ota-onalar men bilan blender olib, yangi meva pyuresi tayyorlaydilar.Бу йилнинг исталган вактида ишлайдиган то’г’ри йондашув. Аммо янги озик-овкат билан qiyinchiliksiz tanishish uchun ehtiyot va moderatsiyani ko’rsatishingiz kerak.

  1. Bolaga Tailandning barcha turlarini sinab ko’rish uchun taklif qilmang. Ko’pgina mevalar бир-biriga o’xshash va chaqaloq didlarning nuanslarini baholash kerak emas.
  2. Bola mevalarning bir turida tsikl bo’lsin.
  3. Boshlang’ichlar uchun ozgina meva bo’lagi. Agar hamma narsa xavfsiz bo’lsa, kelgusi vaqt ko’payishi mumkin.Meva haqiqiy Vitaminli bomba. Шунинг учун, агар сиз Тайландда биринчи марта бо’лсангиз ветчина, агар бола хеч нарса учун аллергия йо’глигини аник билсангиз ветчина, мева микдори йо’к цилиниши керак.
  4. Таниш мевалари — нок, олма, кулупнай, олхо’ри, узум — бизнес биринчи навбатда бир оз тавсия этамиз.
  5. Тайландда, махаллий меваларга устунлик беринг. Свадебные мевалари пестицидлардан фойдаланганлиги сабабли, пестицидлардан фойдаланганлиги сабабли йиг’илганлиги сабабли, консервантлар билан ишлов берилиши туфайли фойдалидир.
  6. Mevani to’liq sotib oling, dilimening emas va oqayotgan suv bilan yaxshilab parvarish qiling.

  Tailanddan qanday qilib meva olasiz

  Экзотик мевалар хакикатан ветчина Tailanddan qarindoshlari ва tanishini hayratda qoldirib, ta’til oxiridan zavqlanishni xohlashadi. Агар сиз qabul qilinishi mumkin bo’lmagan qoidalarga amal qilsangiz, buni qilish mumkin.

  1. Siz nima olib tashlanishi mumkinligini bilishingiz kerak. Экспорт qilinmaydigan mevalar ro’yxati, quyida keltiramiz.
  2. Sovutgichsiz yaxshi saqlanadigan bozorda sotib oling.
  3. Murvalarni o’rab oling va deformatsiyalanmagan idishga soling (бозорларда ва супермаркетларда макссус пластик идишлар ва копикли идишлар сотилади, боеприпасы сиз чамадонда меваларни бир каторда джойлаштиришингиз мумкин).
  4. Bagaj bo’linmasiga ijaraga berish. Агар сиз сават йоки идишда бахтийор мэвангиз бо’льса, теджаш учун танкни кадоклаш плёнкаси билан тозалаш тавсия этамиз. Qo’lda tayyorlangan mevalar tashish taqiqlanmaydi, ключ боеприпасов в mevalarning xavfsizligini ta’minlaydigan umumiy qadoqlash uchun haddan tashqari katta qadoqlash haqida g’amxo’rlik qilishingiz kerak.Ба’зида, боеприпасы, аэропорт назоратни о’тиш пайтида, меваларни идишни олиш учун руксат берилмайди.

  Hech qanday muammosiz siz bilmaydigan narsangiz:

  • манго;
  • ананас;
  • гуауа;
  • мангосттейн;
  • драконий фрут;
  • папайя;
  • карамбол.

  Саподилла олиб келинг, этимол бу иуда этимол: юмшок мевалар иуда тез бузади. Rabbetanlarni tashishni har doim ham muvaffaqiyatli o’tkazmang.

  Чекловлар, Tailanddan qancha mevani olib tashlash mumkin, mavjud emas. У odatdagidek, siz qaytaradigan havo tashuvchilari va mamlakatning bojxona qoidalari bilan tartibga solinadi.

  Мевалар камрок бо’ш джойни эгаллаб олишингиз мамкин, сиз куритилган меваларни олишингиз мамкин: манго, гуава, тамаринд. Do’stlar va haqiqiy ajablanishga yaqinlashish, Duriandan chiplarni sotib oling.

  Bunday quritilgan mevalarni texnologiyasi — suvsizlanish. Ba’zida mevalar mayda bo’laklarga bo’linadi, bunda shakarlangan mevalarni tayyorlash va ba’zan katta bo’laklar bilan quritiladi.

  Supermarketlarda mango, hindiston yong’og’i, hindiston yong’og’i, durian, guva, Mangostin, Longon va boshqa ekzotik mevalarning suvsizlanishini topishingiz mumkin.

  Кандай меваларни Тайланддан олиб бо’лмайди

  Bojxona qoidalari вакти-вакти билан o’zgarishlarga duch keladi, боеприпасы Tailandning meva efiri eksporti bo’yicha chiqarilgan buyumlardan biri o’zgarishsiz qolmoqda: DURIAN eksport qiladish ta.

  Buning sababi mevaning yoqimsiz hidi. Агар сиз ушбу мамлакатда та’тил пайтида, Дуриан билан учрашишга карор килсангиз, бурунни бурунга, бурун билан таништиришга ​​карор цилин, элемент бу тушунарли бо’лади.

  Ба’зи саййохлар хали хам зич пакетларда хидсиз меваларни о’рашни четлаб о’тишга карор килишади. Шундай килиб, Дуриан, авиакомпания ва чегарачилар вакиллари топилмаслиги мамкин, боеприпасы нарсалар мева йонида бо’лади, бу эса мевалар йонида ва бу хидни халос килиш иуда кийин бо’лади.

  Vaqti-vaqti bilan sayohatchilar aeroportda boshqaruv suv tarmog’ini va hindiston yong’og’ini o’tkazib yubormaydi. Tarvonlar — chunki parvoz paytida mevalar hamma nuqtai nazaridan portlashi mumkin: bu sodir bo’ldi, aeroport xavfsizligi xizmatlari giyohvand moddalar yoki portlovchi moddalar yashiringan mevalar aniqlandi.

  Meva narxlari

  Tailandda mevalar nisbatan arzon. Мавсумда бир килограмм атрофида таксминан 1 доллар сотиб олиш мамкин. Ананас, тарвузлар, банан доллардан арзонрок — сиз таксминан 2 кг сотиб олишингиз мамкин. Eng qimmat mevalar Дуриан, манго, пудха.

  Mavsumda supermarketlar va bozorlardagi mevalar narxi taxminan teng. Экзотик мевалар о’сиб борайотган сохалардаги фермер, расширяющий прошлое наксидана. Патроны пляйларда ва туристик худудларда мева наркси ошади, ба’зан эса ба’зида.

  О’рим-йиг’им ​​мавсумида канча мевалар бо’лганлиги то’г’рисида ма’лумот то’пладик. Наркс 1 кг га, ба’зи холларда — 1 бо’лак учун.

  • Ананас — 15-25 бахоси (1 донья учун)
  • Тарвуз — 10-30 бат
  • Банан — 10-20 бат
  • Джекфрут — 20-40 бат
  • ДУРИАН — 60-120 BAXT
  • Карамол — 35 лет
  • Hindiston yong’og’i — 10-30 бат (1 донна учун.)
  • Личи — 35-40 бат
  • Лондон — 10-40 бат
  • Longsat — 30-50 бат
  • Манго — 40-70 бат
  • Мангостен — 35-40 бат
  • нойн — 40-60 бат
  • Пацт — 35-60 бат
  • Помело — 10-30 бат (1 донья учун)
  • Рамбута — 10-45 бат
  • Пушти ольма — 40-60 бат
  • Sala — 30-60 бат
  • Саподилл — 20-35 бит
  • Тамаринд — 90-100 бат
  • мандарин — 40 бат

  Мева мавсуми

  Turistlar Tailandda deyarli barcha mevalar yil davomida sotilganligini bilishadi.Ammo ba’zilari ba’zilarini samarali qiladilar: бананы, гуава, папайя. Qolgan mevalarning hosilini faqat ma’lum бир vaqtda yig’iladi. Albatta, saqlash paytida mevalar to’yimli va ta’m xususiyatlarining бир qismini yo’qotadi.

  Mevalarning narxi mavsumga bevosita bog’liq. Масалан, йигим-терим курси бойича манго килограмм атиги 40 батни ташкил килиши мумкин, бошка пайтларда бу гомиланинг нарси 200 бахосига этади.

  Bizning dasturxonimizdan foydalanib, Tailandga sayohat paytida bozorlarda yangi mevalar borligini bilib olasiz.Агар плотины олиш мавсуми мавсумига, мангустес йоки рамбуанга тушмаса, тушкунликка тушманг — сиз аллакачон аджойиб ошкозон кашшофларини кутмокдасиз.

  Мева Январь Fevral. Марка АПРЕЛЯ. Майл июн. июл Август Сенатор. Октябрь Лекин мужчины Декабрь
  Ананас Х. Х. Х. Х. Х.
  Тарвуз Х. Х. Х. Х. Х. Х.
  Банан Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х.
  Гува Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х.
  Подделка Х. Х. Х. Х. Х.
  дуриан Х. Х. Х.
  Караммула. Х. Х. Х.
  Кокос Х. Х. Х. Х.
  Lensat Х. Х.
  Литти Х. Х. Х. Х.
  Лонгон. Х. Х. Х.
  Манго Х. Х. Х.
  Мангосттейн Х. Х. Х. Х. Х.
  мандарин Х. Х. Х. Х. Х. Х.
  Нойна Х. Х. Х. Х.
  Папайя Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х.
  Питай Х. Х. Х. Х. Х.
  Поммуги Х. Х. Х. Х. Х. Х.
  Рамбут Х. Х. Х. Х. Х.
  Пушти Ольма Х. Х. Х. Х. Х. Х.
  Saa Х. Х. Х. Х.
  Соподил Х. Х. Х. Х.
  Тамарин Х. Х. Х. Х.
  Мандарин Х. Х. Х. Х. Х. Х.

  Кайердан мева сотиб олиш керак

  Тайландда мевалар, бозорларда, супермаркетларда, пляжларда, ко’чаларда чодирларда, ко’чма араваларда сотилади.

  Xarid qilish uchun eng yaxshi joy — бу бозор.Эрталаб эрталаб ишлайдиган бозорларда (ва ба’зан кечаси) Tailand mevalarining barcha ko’pligi keltirilgan. Мевалар до’конда ветчина, барча янги сотиб олишингиз мамкин.

  Siz birinchi marta harakat qilmoqchi bo’lgan ekzotik mevalarni tanlash, сотувчига ветчина тегишлидир. Ба’зан, агар мева йокмаса, уни бошка сотувчидан сотиб олиш ва гайриоддий диддан бахраманд бо’лиш кифойя.

  Tailandda mevalarning narxi sotuvchilar yaqinida istiqomat qilishda farq qilishi mumkin.Shuning uchun bozorda u biriktirilgan mevalarni yaxshi narxda tanlashda yurishga arziydi. Eng мимо наркс ко’пинча бекор килиш арафасида бо’лган меваларга эга.

  Супермаркетларда мевалар оралиг’и иуда кенг. To’g’ri, bu o’z-o’zidan pishganligini aniqlash kerak. Супермаркет, шунингдек, экзотик мэвани сотиб олмокчи бо’лсангиз, лекин таниш олма, нок, узумни сотиб олишни назарда тутади.

  Манго, папайя, тарвуз, мандариялар, raqslarni fermerlardan sotib olish mumkin. Улар то’г’ридан-то’г’ри автомобиллардан сотдилар, ва мева наркси бозорга караганда прошлое.

  Сохильда сотадиган мевалар наркси одатда до’конларда йоки бозорларда икки баравар юкори. Кокосдан — кокосдан сотиб олиш мамкин бо’лган анг машхур мева. Yosh hindiston yong’og’i bilan, «qopqoq» kesilgan, somonni joylashtiring va salqin ichimlik tayyor!

  Biz dilimenik mevalarini sotib olishni tavsiya etmaymiz aravalardan sotilgan. Issiqlikda tozalangan mevalar tezda yomonlashadi, ular parvarish qilish yoki boshlashlari mumkin. Агар сиз хали хам тозаланган мэвани сотиб олмокчи бо’лсангиз, уни сиз билан бо’линсин.

  Альбатта, экзотик Тайланд мева билан чекланмайди. Бу эрда улар гайриоддий ва иуда откир шо’рваларни таййорламокдалар, гуруч дейарли барча идишларга ва хатто ко’пинча — хашаротларни исте’мол килади.

  Бу мамлакатда бола учун муносиб овкат топиш мамкинми? Bizning ichida bolalar stoliga mos bo’lgan idishlarning tavsifini topasiz.

  Шимолий халклар чет эль ананасини чет эльдаги ананасга тегиши керак, бу нафака бундай таджриба олиб келмайди, деб ишонилади.Бирок, экзотик мамлакатда бир оз одамлар г’айриоддий мевани синаб ко’риш йоки такикланган хомилани факат «джанубдан кайтарган» ко’лидан такикланган хомиласини татиб ко’рмасликка харакат qilis. Ко’плаб тропик мевалар сайохатчиларнинг онлари ва гастрономик сезгиларини хаяджонлантиради, янги мамлакатга бориши мамкин эмас, аввалги расмда факат бошкаришни бошлашга уринмаслик мамкин эмас. Ба’зилар иуда безовта ко’ринишга эга, бошкалари кайтаришади ва хатто г’алати шакларнинг одатдаги бо’лмаган го’заллиги билан ко’ркишади.

  Ushbu maqolada biz ekzotik mevalarni, ularning ro’yxati bilan qaraymiz. Эхтимол, тавсиф ва фотосуратларга караб, бу хеч качон уни ог’изда кабул qilmasligini тушунасиз, боеприпасы яна бир экзотик мевалар этти денгизга боришга ​​тайёрлигини тушунасиз. Экзотик мева нима, фотосурат ва тавсифни тушунишнинг анг осон усули. Тайёр бо’линг, ро’йхат иуда узок.

  Литти

  Tailanddan kelgan eng mashhur ekzotik meva, u sayohatchilar tomonidan urinadigan va olib kelgan eng mashhur.Личил г’алати киофага, асл дидига эга, иуда ширин узум ва гитюмбер аралашмаси ва айтганча, кситойда ва индонезияда о’сайотган. Бу кызыл мэванинг о’лчами иуда кам, диаметр 4 см, у каттик терига эга, бу иуда осон, шунчаки мослашувчан ва коп кисмларни исте’мол килиш ва ко’п нарсаларни исте’мол qilish иуда осон. Oq shaffof soyaning tanasi, ozgina sirlangan, иуда shirin, боеприпасы oz qayg’uli. Katta suyak ichida. Мевали витамин ва микроэлементлар таркиби бор: пектиналар, калий, магний, S vitamini, PP.Бундан ташкари, личи оксиллар билан то’инган.

  Longon.

  Ушбу сарик экзотик мевалар хам Тайланддан ва та’мга ва ташки ко’ринишга о’шайди, боеприпасы бу тропик хомила номи бошкача — иуда узок йоки, шунингдек, адждахо ко’зи деб аташади.

  Bu homilaning ba’zi ko’rinishi kichik kartoshka bilan taqqoslanadi, ammo bu qobig’ining o’lchamiga va rangiga o’xshaydi. Longonning териси иуда ог’ир, боеприпасы юпка. Лонгана шарик тери юмшок тана, ок, шаффоф, ок, шаффоф каби яширади.Ушбу тропик мэванинг ширинлиги борлигини татиб ко’ринг. Tekshiruv, shuningdek, jele, elastik, katta suyak va qattiq. Меваларда коп кальций, фосфор, витамин ва шакарлар. Xitoy, Vetnam, Kambodjadagi mevalar o’sadigan meva.

  Пирататья

  Ба’зи тропик мамлакатлар куруклик учун махалли меваларга олиб борилади, чунки у эрда хориджлик мо»джизани синаб ко’риш керак емас, боеприпасы улар нима эканлигини билишни хохлайди’гораталли вульесар фото ‘yini.Масалан, копчилик экзотик мевалар — кора уруг’лар билан окланган нарса хакида савол беришади. Ок юмшок тана, пятайадан кора кичик уруг’лар билан саксиилик билан тортилган.

  Ajablanarlisi shunda, aks holda ajdaho mevasi ham esda qoladi: qizil yoki pushti qobig’i bilan xurmo mevasi. Мева иуда сувли ва юмшок ички, англ. Qulay qoshiq. Мева ташки томондан иуда кызык, боеприпасы бу та’мга диккат билан емас. Ко’пинча турли хил ширинликлар таййорлайотганда, лекин мустакил махсулот ко’прок гызыкиш билан харакат гилайотганда ко’шилади.Джануби-Шаркий Осиё, Ветнам, Ситой, Тайландда о’сади.

  Aytgancha, POYHHALYA FACTUSning samarasidir, bu esa tashqi ko’rinishi bilan hukm chiqarishi mumkin.

  Айвон

  Quvan — bodringga o’xshash ekzotik meva. Kivanoning shaffof yashil go’shti taniqli sabzavotning tanasiga o’xshaydi. Mevamizda «shoxli qovun», «Afrika bodringi», «shoxli bodring» deb tarjima qilingan boshqa nomlar mavjud. Sariq-to’q sariq rangning homiladan po’sti novdalar bilan. Ишлатишдан олдин мева тоза эмас, балки тарвуз сифатида кесилган.Мева та’ми — банан, полиз, бодринг ва киви о’рташидаги о’ртача нарса. Африка, Янги Зеландия, Чили, Гватемала, Исроил ва АКШда Кивано ва асосий таомларда ва асосий идишларда. Афсуски, мевалар хам озик-овкат учун мос келади.

  Караммула.

  Ko’pchilik yorqin sariq rangning ekzotik mevalarini sevishga muvaffaq bo’lishdi, bu Juda qiziqarli va edib po’sti, — Канон. Контекстда ушбу экзотик мева юлдузга о’шайди, у бутунлай тери ва уруг’лар билан бирга исте’мол цилинади.Бу йокимли спрятался ва сувли пластик накшли ва ширин тамга эга. Ба’зилар карамбмолларнинг та’ми олмага о’шайди, деб та’кидлашади. Мевалар то’пи байрам столини, коктейл йоки ширинликни безатади. Тайланд, Малайзия, Индонезияда о’сади.

  Buddaning qo’li

  Boshqa sariq tropik mevalar tashqi ko’rinishi bilan ajralib turadi, lekin ta’mi — tsitronga yoki «Buddaning qo’li». Шаклида, мевалар узок бармоклар билан одам чо’милишига о’шайди, бу иуда йакши ко’ринмайди.Bu yerdagi qobig’i butun homilaning 70 foizdan ortig’ini va achchiq ta’mga ega bo’ladi. Tarkibni yangi shaklda sinab ko’ring, tavsiya etilmaydi, bunday atıştırmalıkdan zavqlanasiz. Uyni yodgorlik sifatida olib qo’yish mumkin, keyin esa limon o’rniga shirin idishlar pishirganda qo’shilishi mumkin. Шу максадда у Ватанида — Хиндистон, Япония, Ветнам, Xitoyda qo’llaniladi.

  Пепино

  анг экзотик меваларни хисобга ольган холда, бошка бир кишини ко’риб чикайлик — Пепино.Джанубий Америка ва Янги Зеландия аслида ягодный бо’лган ушбу сарик тропик мева. Тог’ри, бундай ягодный ог’ирлиги 700 граммдан ошиши мамкин. Biz uni qovunli nok yoki shirin bodring deb ataymiz. Ta’mda u yaxshi pishgan kovun, qobig’i, qobiq, yeyish, yeyiladigan, ammo ta’mga yoqimsiz. Asosan o’sdi

  Mafay.

  Mafiya, yoki, Burqa uzum, tashqi va ta’mga o’xshaydi. Pulpa sariq, shaffof, jele kabi. Meva ichidagi suvli, nordon-shirin, tetiklantiruvchi. Мева ichidagi sarimsoq каби бир nechta kachadir.Ва пульпадан аджратиш кийин бо’лган хар бир аччик суякда. Сиз ушбу тропик меваларни Тайланд, Ветнам, Хиндистон, Хитой, Камбоджа шахрида сотиб олишингиз мумкин.

  Мушумула

  Мусмули йоки кулф — гайриоддий «куйошли» сарик-то’к сарик экзотик мевали. Ташки томондан, мевалар ольма йоки ксурмока о’шайди, тананинг патронов тузилиши, олхори каби. Данные nordon-shirin ko’k, olma, xurmo va nokga o’xshaydi. Бу «мультиинрут». Сиз нафакат чет эль мамлакатларида, балки биз билан хам, Россияда, шунингдек, кримда ва Краснодар худудида сотиб олишингиз мамкин.

  Гуанабана

  Гуанабана — бу йоркин ко’риниши ва оригинальный та’ми болган яшил тропик мева. Бу homila ko’rinishi aldamchi: po’stlog’idagi shilliqlar turida — aslida yoqimsiz ta’sirsiz hislarni etkazib bermaydigan yumshoq jarayon. Мевалар катта — o’rtacha, o’rtacha 3 дан 14 килограммгача, uning suyaklari katta yirtqichlar bilan uning suyaklarini hayratda qoldirmaydi.

  Гуанабанс xamiri yog’li va tolali, nordon-shirin gaz qazib olish bilan o’xshash noyob ta’mga ega.То’планмаган мева мутлако та’мсиз, иуда коп саййохларни сотиб олиб, гванабана хар кандай манода «яшил» сотиб олиб, унда хеч чандай йакши нарсани топа олманг. Пишган мевалар эластик бо’лиши керак ва босишда сезиш керак. Агар мева мустахкам бо’льса, демак у дозани йо’котган. Бир неча кун йоцин, сиз асл та’мдан бахраманд бо’лишингиз мумкин. Гуанабана бор, ярмида танани кошик билан кириб ташлади. Siz tilimga kesishingiz mumkin va tarvuz yoki qovun kabi. Ушбу улуг’ворликни сотиб олинг Джанубий Америка бо’лиши мумкин.

  Авокадо

  Руслар учун дейарли экзотик бо’лишни то’хстатган яшил тропик мевалар — Авакадо. Ха, аслида мева мева бо’лади, гарчи та’ми сабзавотга о’шайди. Йог ‘, йог’ тузилиши го’шти, янги ковок ва йонг’ок о’рташидаги ма’носи.

  Xomila ichidagi suyak juda katta, mavjud emas, ammo ham bor. Сиз ко’прок нарсани веб-сайтимизда алохида маколада о’кингиз мамкин.

  Boshqa ko’plab g’ayrioddiy chet el mevalari singari, Avakado — bu Vetnam, Kubada, Hindistonda Vetnamda sotib olish uchun juda foydali meva.

  Испан охаклари

  Яна бир яшил экзотик мева — бу испан охакидир. Uning xususiyatlarining ta’mi biz bilan tanish bo’lgan limmlarning fazilatlaridan uzoqdir. Испан охакаси го’шти аччик емас, лекин ширин, боеприпасы кобиг’и хам джалдор. Сиз буни Эквадорда, Колумбия билан синаб ко’ришингиз мамкин.

  Замонавий

  Axborotella — сарик-яшил раннинг мевали овальные шакли. Teri qattiq, yunli, tikilib qolgan va qattiq suyak, ammo pulpa juda suvli, yumshoq, mango va ananas aralashmasiga o’xshaydi.Хиндистон, Индонезия,

  Garded

  Бейва — Нок Йоки Ольма Каби Экзотик Мева, Иккинчи Номни Ольма Каби Тарзима Цилинган Иккинчи Номни Кияди. Тери каттик ва шовкинли, йонг’ок сингари, сиёбон, сиёбон, сирин йоки нордон, томокни газаблантиради. Укрепление qobig’i shunchalik qiyin, bu mevani bolg’a bilan yarmiga kesish mumkin. Shuning uchun u asosan shakllangan shaklda sotiladi. Хиндистон, Покистон, Индонезияда о’сиб бормокда.

  Бам-Балан.

  Asl did — bu Bam-Balon nomi bilan meva.Sayyohlar homila ta’mi borki, smetana bilan filterlangan Borscht ta’mini eslatadi. «Барн» оролида Малайзия томонидан о’саётган.

  Банан пушти

  Baniana ko’plab iliq mamlakatlarda pushti ekzotik meva etishadi va deyarli sariq odamning ta’miga ajralib turmaydi.

  Мангумтин

  Mangumtin — qorong’u binafsha rang soyaning ekzotik mevasi. Taxminan olma bilan taxminan yupqa, боеприпасы chidab bo’lmas teriga ega. Эластик нордон-ширин пульпа дейарли суяксиз.Агар суяклар топилса, уларные глаза мумкин. Таркиби туфайли мангомастин танадаги яллиг’ланиш джарайонларини камайтира олади: шишиш, ог’рик, гизариш.

  Мармуа

  Марула — сувли, кирг’ий ва этийоциз пульпа билан яшил рангдаги соя меваси. Мевалар пишганидан кейн дархол джонади, избегая учун янги мевалар муаммоли. Бирок, бу Африка, на хайвонлар яшай олмайди, бошкалари эса «алкоголли» мевалардан завкланишни яшши ко’радилар.

  Гува

  Гуава — ichidagi va yashil rangdagi tropik meva.Бу копгина тропик ва субтропик мамлакатларда о’сади. Асл ко’риниши, афсуски, дидга мос келмайди: Гуаванинг мохиятидан иуда аджойиб нарсани кутиш шарт эмас. Данные odatiy ish haqi bo’yicha nokga o’xshaydi, боеприпасы balandligidagi gulaning hidi va foydali xususiyatlari. Bunday mevani sotib olish, hech bo’lmaganda qiziquvchanlikni qondirish uchun.

  Маракуй

  Маракуя — бу бизнес мамлакатимизда, балки татиб ко’рмаслик, тропик меваларга емас. Унга «мевали этирос» деб номланади, табий афродизьяк хисобланади.Сарик, бинафша, пушти йоки кызыл соянь овал шакли мевалари. Тери чидаб болмас ва то’кима пульпи джеле та’сир qiladi. Ta’m, xususan, marakuydan Juda jozibali, sharbatlar va shirinliklar juda boy eslatmadir. Meva iste’mol qilish uchun uni yarmida kesish va teridan qoshiq olib ketish kerak. Eng mazali mevalar pishgan, ularni qobig’idagi ajinlar va dentlar bilan aniqlash mumkin. Xomilalik Vatan — Джанубий Америка.

  Кокос

  Hindiston yong’og’i — bu bizning supermarketlarimiz va oziq-ovqat qulashi bilan keng tarqalgan kam sonli ekzotik mevalardan biridir.Biroq, biz hisoblagichlarda ular odatda haddan tashqari, mazali mevalardir. Пишиб колманг, лекин кокосни хаддан ташкари ошириб юборманг, биз одатда дуч келадиган «тукли» дэгани эмас. «Яшил» хиндистон йонг’ог’и кучли тана ва ширин сутга эга, бу чанкок чанкаган. Куида тарикасида, саййохлар учун кокослар макссус очилган, сутни осонликча ичишга кодир бо’лиш учун найчалар киритилади.

  Сут

  Мамми — бу ташки о’рикга о’кшаш экзотик мева. Ксомиланинг иккинчи исми — «Американинг о’рик».Ягодная катта, 20 сантиметргача, тана ширин, та’мга ва шушбо’й джойларга о’кшайди. Сиз дейарли барча тропик мамлакатларда сотиб олишингиз мамкин.

  Рамбут

  Рамбута — бу кирпига о’хшаш экзотик мева, шунингдек, «тукли мева» деб аталади. Qizil mevalar, singari cho’zilib ketgan holda aylanib chiqing. Ок сояда, эластик, желе танаси. Мева та’ми нордон-ширин, суяк кутулиш мумкин. Po’stloqning rangi, pishgan mevalar. Индонезия, Хиндистон, Тайланд, Филиппинда о’сади.

  Соподил

  Саподилла — диаметр 10 см гача шаклланади. Мева хам йог’оч картошка деб хам аталади. Po’stning rangi haqiqatan ham kartoshkaning terisiga o’xshaydi. Go’sht yumshoq va suvli, xurmo kabi biroz to’qish, ammo karamel lazzati bilan ajralib turadi. Суяклар аник шаклда, избегая учун сиз томокка кирмаслиги учун характерат qilishingiz kerak. Тропик иклиммандлик — Америка, Индонезия, Тайланд, Hindiston mamlakatlarida o’sayotgan.

  Нойна

  Ноин йоки шакар олма — бу урикка о’ксшаш экзотик мева.Бу нафакат асл ко’риниши, балки таами хам эмас. Мевалар бу xatolardir, бу ularni tashqi orqali konuslarga o’xshaydi. Иуда мазали, йокимли, пульпа этук хомилани. О’тирган гомиланнинг та’ми ошковдир. Тайландда мева о’сади. Noto’g’ri, qattiq qobiq tufayli, ammo juda yumshoq pulpasi tufayli meva ajratish qiyin.

  Ананас

  Ананас, шунингдек, тропик мевалар, конусларнинг ташки ко’риниши. Albatta, ko’pchiligimizni ekzotik davlatlar joylashtirilmasa ham, ko’pchamizni sinab ko’rdik.Ammo har kuni supermarketlarning javonlarida kuniga ko’ra ko’radigan «bizning» ananaslarimizning ta’mi haqiqiy tropik vakillar bilan taqqoslanmaydi. Улар иуда сувли, го’штли, нихоята, мальчик та’мга эга. Бундай меваларни Бразилия, Хитой ва Филиппинда топиш мамкин.

  Аки.

  Аки — сарик йоки кызыл экзотик мева, озгина нокга о’ксшайди. Боеприпасы tarkibni ishonch hosil qilish uchun rasmni ko’rish uchun etarli ekanligini ko’rmayapti. Катта кора «ко’злар» мева суйаклари, мевалар пишадиган пайтда пульпа билан бирга чикади.Йетук мевалар портлаши ва пульпа йонг’окка о’шайди. Бразилиада, Ямайка ва Гавайида мевалар о’сади.

  Endi siz uzoq mamlakatlarga tashrif buyurishingiz uchun omadli bo’lsangiz, fotosurat va tavsiflarda ekzotik mevalar nomini osongina aniqlay olasiz. Hech qanday mevani sinab ko’rish, rasmga va ismga qarashga jur’at eting, боеприпасы baxtsiz yoki aurarchilik tropik mevasidan ko’ngli qolmaslik uchun.

  Albatta, biz ekzotik mevalarning butun ro’yxatiga kiritmadik, боеприпасы чет эльда иуда машхур ва кызыкарли мо»джизалар вакиллари хакида гапириб беришга ​​харакат кылдик.

  Манго (англ. Mango, Tayland Ma-Muang)

  Narxi:
  Mavsum:

  Tailandda eng mashhur mevalardan biri va boshqa ko’plab davlatlar mango. Патроны do’konlarimizda sotiladigan mevalar hech qachon yumshoq va suvli Tayland bilan solishtirmaydi. Mangoning tepasi qattiq ва kuchli qobiqni qamrab oladi. Uning rangi ekinga va uning etuklik darajasiga qarab yashil, yorqin sariq yoki qizil rangdan farq qilishi mumkin.

  Yuqoridagi rasmdagi kabi eng mazali mango navi: yorqin sariq, jumboq.Ва йоркин шарик чо’зилган.

  Пил пичок билан тозаланган бо’лиши керак. Mango ni yarmiga kesib, homila o’rtasidan katta suyakni olib tashlang. Энди сиз юнинг сувли, асал пульпидан хайратланарли ксушбо’й спрятал билан завкланишингиз мумкин.

  Бу эрда у хам тоза шаклида еган ва салат ва бошка идишлар ва ichimliklar qo’shiladi.

  Mangostein (англ. Jozibali ManGostin, Tayland mnog-XUT)

  Narxi:

  Mavsum:

  Bu Juda haqiqiy Tailand mevasini tushuning.Озик-овкат учун мос болмаган то’к бинафшарум очарование билан копланган. Uning ostida suvli, bir oz yog’li go’shtni yashiradi, bu xuddi shu tarzda sarimsoq chinnigullarga o’xshaydi. Ammo aslida u shirin va yoqimli ta’mga ega. Ба’зан кичик, боеприпасы мустахкам суякларни пульпага ушлаш мамкин.

  Mevaning o’zi kichkina, мандарин микдори хакида. Tais Duriandan keyin darhol uni yangi shaklda ishlatishga maslahat bering, chunki mangosten tanani sovishini va chanqog’ini qondiradi. Бундай мевалар тез-тез 35 бат / килограмм учун сотилади.Апрелдан сентябрьгача чо’ккискаш. Mangosten B ва C витаминизация катта микдорини о’з ичига олади ва шунингдек кальций ва никотиник кислота манбай хисобланади.

  Дуриан (англ. Дуриан, иуда)

  Нарси: 20 дан 100 гача бепул

  Мавсум: майдан августгача

  «Мева саноси» ундай дебюди шунчаки. 8 кг гача ва мустахкам, мевали qobiqning qobig’iga juda o’xshash bo’lgan asosiy mevalarning asosiy usullari. Дурианнинг о’зи пул билан юмшок сарик ва бир нехта бо’лакларга бо’линади.Таис Дурианнинг Afrojodiakni samarali ko’rib chiqmoqda. Бу мева хакида альбатта хамма нарсани эшитди. Bu o’ziga xos, o’tkir va yoqimsiz hid bilan mashhur. Ko’pchilik buni go’sht yoki chirigan tuxumni chirigan yoki chirigan tuxum bilan solishtiring. Бу Дуриан хакида «джаннатнинг диди, до’зак хиди». Боеприпасы шунчаки джирканч хиддан фаркли о’ларок, мевалар хайратланарли йокимли ва нозик та’мга эга, бу ко’пинча йонг’ок ва кулупнай та’ми билан таккосланади.

  Ushbu mevani Tailandda sotib olayotganda, siz mehmonxonadan sizning orqangizdan ruxsat bermaslikka harakat qilish kerak, chunki xonadan olib tashlash juda qiyin.Ха, го’штингизни qo’lingizda qolmasligi uchun xirillab go’shtni yaxshiroq iste’mol qiling.

  Дуриан Копинча фойдаланишга тайёр, И. Алохида бо’лимларга бо’линган ва бо’линган. Бундай мевани танлаш, дуриан сиз билан аджратилганлигига ишонч хосил цилин. Ва сотиб олинган mevani iloji boricha tezroq iste’mol qilish kerak. Pulpa parchalari havo bilan o’zaro ta’sir qiladi, afsuski hidga aylanadi. Агар сиз зудлик билан Дурианни исте’мол кильсангиз, истак емас, уни гобиг’ида сотиб олиш йахширок ва уйда сиз о’зингиз бо’лдингиз.

  Durianning ismi borligi sababli uni alkogol bilan birlashtirish uchun uni hal qilmang. Дахшатли спрятал туфайли, хамма хам бу аджойиб мевани татиб ко’риш учун хал цилинмайди.

  Джарфрут (англ. Jacfruit; Xa-Nun)

  Нарси: Килога 30 дан 60 гача.

  Мавсум: Январ-августгача


  Не даракстининг яна бир машхур номи. Джекфрит мевалари 40 кг гача вазнли бо’лиши мумкин. Yuqoridan, u yotgan sariq rangning vagonining yirtqichligi va ta’mga, tanaga yoqimli hid bilan qoplangan zich qobiq bilan qoplangan.Bu nokga o’xshash alohida qismlarga bo’linadi. Джекфрит тилимлари юмшок емас — улар ог’изни озгина майдалашади. Ta’mga mos keladi.

  Bunday ulkan mevalarni engish Juda qiyin bo’lganligi sababli, u allaqachon tugagan va tilimga bo’lingan. Айтганча, хар бир кутб итидаги хар бир тирсак, алохида писириш учун ишлатиладиган суяк бор.

  Мавсум озик-овкат меваларини сотиш январ-августгача келади, боеприпасы уни музлатгичда икки ойга саклаш мумкин. Мева го’шти хар бирида taxminan 10 та qutbdagi sumkalarda sotiladi.Bitta paketning narxi 20 бат бо’лади.
  Ba’zi odamlar meva iste’mol qilganidan keyin allergik reaktsiyaga ega ekanligiga e’tiboringizni jalb qilmoqchiman. Qaldirg’och va nafas olishga xalaqit beradigan tomoqda tomoq paydo bo’ladi. Спазмы бир неча соат итида о’тади.

  Dragon Frut yoki Pyataya (Ang.PITAHAA, Tailand Geow Mangronda)

  Narxi: 30 дан 50 тагача бат / кг.

  Mavsum:

  To’g’ri, bu umuman meva bermaydi, lekin kaktusning mevasi.Россияда бу ко’пинча «аждахо ко’зи» деб номланади. У аввал австралиядан, балки тайланд оролларида хам яхши. Мева иуда катта, пальма хаджми хакида. Орта мевали мевалар 200-500 грамм, лекин сиз бир килограммгача бо’лган institutlarni topishingiz mumkin.

  Yuqoridan pyahaya qizil yoki kristorning katta tarozilari bilan qoplangan. Ксомилани хомила ок танасини яширади, бу кичкина кора суяклар билан то’либ тошган. Mevaning ta’mini Kiwi juda eslatadi, lekin unchalik boy emas.Ба’зилар бу мэвани янги ва та’мсиз деб билишади.

  Дракон Фрут, одатдагидан олдин, одатда кесилган ва тана кошик билан еган. Ammo siz bir bo’laklarda yong’oqlarni ajratishingiz va qovun sifatida ovqatlanishingiz mumkin. Mevalar butun yil davomida yig’iladi va ular uchun 35 бат. Мева пульпадан мураббо qaynatiladi, jele va sharbatlarni yasang, lekin ko’pincha spirtli ichimliklarni tayyorlash uchun ishlatiladi.

  Noina (nai-na) yoki shakar olma (shakar olma ingliz)

  Narxi: 30 дан 80 гача БАХ / кг.

  Mavsum: Iyundan senyabrgacha

  Tashqi ko’rinishi Juda g’ayrioddiy. Унинг мева о’лчами ва ранг яшил олмага о’шайди, боеприпасы шаклда факат бу хато. Бугги тери остида сут рангидаги иуда коп ширин танани яширади, унда суяклар коп.
  Mevani kesib, qoshiq bilan egan pishgan mevalar.

  Ушбу мэвани диккат билан танланг, чунки улардан коп сонли мева ушланиб, улар иуда ишониб бо’лмайди. Асосий йигиш мавсуми июн-сентябрь-сентябрьгача бо’лмайди.

  Sizga pishgan mevani tanlash uchun sizga kichik bir ish beraman: U yumshoq bo’lishi kerak va qobig’ining tarozilari osongina olib tashlanadi. Агар мева мустахкам бо’льса, бу хали пишмаганлигини англатади. Ushbu meva Tailand muzqaymoqiga qo’shishni xohlayman.

  Рамбута (англ. Rambuta; ngoh)

  Narxi: 10 дан 40 бахакгача бат / кг.

  Mavsum: Maydan sentyabrgacha

  Bunday mevalar javonlarni sezmaslikning iloji yo’q.Унинг майда мевалари, диаметром 5 см, гызыл. Улар spektakllarga o’xshash atıştırmalıklar bilan qoplangan, боеприпасы тегиниш учун юмшок.

  Бундай мэвани сотиб олиш, qobig’ining yorqin qizil rangga ega ekanligiga ishonch hosil qiling ва вилсин маслахатлар учун яшил эди. Mevani tozalash uchun siz markazda yadroni kesib tashlashingiz kerak, shundan keyin barmoqlarim bilan uni bosish kerak.

  Ichkarida sutning o’rtacha shirin yumshoq pulpasi mavjud. Xomilaning markazida kichik suyak bor.

  Mevadan siz Juda Mazali jele yoki oshpaz kompotini tayyorlashingiz mumkin. Рамбутадан сентябрьгача игилиб, хар бир кг учун 35-40 бат сотилади. Патроны размер 10 бат билан танишишингиз мамкин. Масалан, макро, катта с йоки Тесо Лотос-даги сотиш.

  Папайя (papaaya; ma-iA-ko)

  Narxi: 10 дан 50 тагача бат / кг.

  Mavsum: butun yil davomida

  Daraxtlarda o’sadigan Juda keng tarqalgan janub meva.Тури билан папайя qovoqqa o’xshaydi. Пишмаган мева сабзавот каби озик-овкатда ишлатилади.

  Патроны пишган мева иуда юмшок ва ширин пульпа, йоркин то’к сарик рангга эга. О’рмоннинг марказида уруг’лар джойлашган. Ta’mga, meva qovun ва qovoq o’rtasida biron bir ma’noda. Йовуз та’ми ва kompozitsiyasida o’xshashlik tufayli papaya ba’zan «qovun daraxtlari» deb nomlanadi.

  Yil davomida papaya-ni to’plang. Бу умуман киммат, хар бир кг учун таксминан 20 тагача бахайбат бо’лмайди.O’tkir Tailand salatining rejalari bo’lmagan papaya asosiy tarkibiy qismi.

  Men sizning e’tiboringizni to’ldirilmagan meva sharbati oq ekanligiga qaratmoqchiman. Бу иуда захарли, боеприпасы пишиб этиш даврида у захарли эканлигини йо’котади ва шаффоф ва сувли бо’лади.

  Маракуя (иштиёк фрут)

  Narx: 35 дан 50 тагача бат / кг.


  Axlatning mevalari va shakli tovuq tuxumiga o’xshash. Улар чидаб бо’лмас очарование йоркин кызыл, бинафша ранг йоки бургунли ранглар билан копланган.Танадан завкланиш учун мева ярмида кесилган.

  Marakuy tanasi jele yorqin sariq va nordon-shirin ta’mga o’xshaydi. Денгиз ицхумунига иуда о’хшаш.

  Альбатта, сиз мева ва тоза шаклни синаб ко’ришингиз мумкин, боеприпасы шарбатлар ва желе мевадан характерат qilishni маслахат бераман. Ehtiyot bo’ling, homila suyaklari uylanishiga olib keladi. Май ойидан августгача маракуй меваси.

  САЛАК (Салакс; Ра-Кум)

  Наркс: 30 дан 60 гача бат / кг.

  Мавсум: майдан августа

  «Илон меваси» меванинг яна бир номи, у илон тери тарозиларига о’шшаш по’сти туфайли олган.Mevalarni tozalash, chiroyli bo’ling, uning tarozilari o’tkir va zich bo’lib, teriga osongina qazilgan.

  Салака го’шти зич, саргиш соя ва бир неча бо’лакка бо’линган. Бу нордон-ширин та’ми ва бепарво атирлар мавджуд. Май ойидан августгача мева то’плаш мавсуми.

  Guava; Фаранг)

  Narx: 30-50 летучих мышей / кг.

  Mavsum: yil davomida

  An’anaviy tropik mevadan tashqi tomondan notekis yuzasi bilan o’xshash. Мева го’шти иуда коп сонли майда суйаклар билан зич, ок йоки пушти.

  Сиз мэвани иуда экзотик та’мга кутишингиз керак эмас, боеприпасы xushbo’y спрятал иуда катта. Бундан ташкари, мевалар С витаминига иуда, мальчик. Uni terisi bilan birga iste’mol qiladi.

  Liçi; lin-chi)

  Narx: 50-90 т летучих мышей / кг.

  Mavsum: faqat apreldan iyungacha

  Bu qizil chelak qobig’i bo’lgan kichik mevali meva. Бу ширин ок tananing orqasida osongina qolmoqda.

  Xomilaning ta’mi atir hidi bilan bir oz диаграмма.Ko’tari markazida cho’zinchoq suyak bor. Afsuski, maydan iyungacha yangi Liyxni bahramand qilish mumkin, buning uchun meva narxi juda yuqori.

  Lychee chanqoqlik tuyg’usini mukammal qondiradi, избегая uchun yumshoq ichimliklarni tayyorlash juda ko’p ishlatiladi. Xo’sh, agar siz kamqonlik qilsangiz, bu meva sizga shunchaki kerak.

  Longon (LAP-Yi)

  Narx: 20-50 летучих мышей / кг.

  Мавсум: Июн-сентябрь-сентябрьгача

  Мева йонг’ок каби ко’ринади, лекин узум каби кластерлар о’сади.Tashqi ko’rinishdagi ba’zi odamlar uni sayoz kartoshka bilan solishtirishadi. Uning och jigarrang qoshig’i ovqat uchun mos emas, боеприпасы пульпадан иуда осон хисоботлар.

  Xomilaning shaffof pullari va shirin, markazdagi suyak bilan. Longon eng lyis mevali this. Asosan ular uni yangi shaklda iste’mol qilishadi va kafeda bunday meva ko’pincha muzqaymoq bilan birlashtiriladi. Barqarorlik sifatida tana uzum, shirin va suvli didga o’xshaydi.

  Iyun-senyabr-senyabr oyidan beri uzoq vaqt davomida to’plang.

  Longkong (Longkong; LangSat)

  Narxi: 30-90 т летучих мышей / кг.

  Mavsum: Iyun-oktyabr oylarida

  Umuman olganda, tashqi ko’rinishda bo’lgani kabi, bu meva juda o’xshash. Pulpadagi asosiy farq. Шунингдек, у тилим ва шаффофка бо’линган, боеприпасы саргиш рангга эга.

  Бу ширин та’мга, лекин энгил нордонлик ва даракт буйрак та’мига эга.

  Siz ushbu mevadan iyungacha bahramand bo’lishingiz mumkin.Бир килограмм 40 батнинг о’ртача нарси.

  Carambol (Karmbola, mevani boshlang; Tayland Ma-Fuangda)

  Narxi: 40-50 BAT / KG.

  Мавсум: Октябрь ойидан декабргача

  Бу то’рт меор мева, сарик йоки сарик-яшил ранг. Xochda u yulduzga juda o’xshash. Buning uchun meva, ikkinchi «yulduz mevalari» nomini oldi.

  Мева бутунлай кутбли. Ta’mga, Нордон ва Иуда Сувли Билан Бироз Ширин. Сабзавот ва мевалар орасидаги нарса.Siz yil davomida karamlasini sinab ko’rishingiz mumkin, ammo eng mazali mevalar oktyabr oyidan dekabrgacha bo’ladi.

  Бу мэва ко’пинча го’шт идишларини тайёрлаш учун иуда коп ишлатилади, деб айтишингиз мумкин, уни сабзавот сифатида ишлатишингиз мумкин. Va Tais, shuningdek, qarindoshdan ajoyib vositasi bilan Karambolni ham ko’rib chiqadi.

  Саподилла (Sapodilla; La-mutal)

  Narxi: 30-45 летучих мышей / кг.

  Mavsum: noyabrdan maygacha

  Tashqi meva, och jigarrang qobiq bilan.

  Xomilani karamelning рангли ва та’мига, балки менинг англ афсусланиш, балки мутлако афсусда хам, иуда афсусланмайдиган, маджбурий эмасман. Tananing markazida, maslahatlarga ilgaklar bo’lgan kichik qora suyaklar mavjud. Бу диккатли бо’лишга арзийди. Сиз зарар этказишингиз мамкин. Tekshiruv orqali tana xurmo kabi.

  Камолоцизлик мавсуми сентябрдан декабргача келади. Narx taxminan 40 бат.

  Тамари (Тамари; Тайланд Ма-Хам-Ванда)

  Нарси: 50-80 бит / кг.

  Mavsum: Dekabrdan martgacha

  Mevalari fasol podalari yoki tupovkalariga o’xshaydi. Ха, уларни ловия о’симликларига юборинг. Ко’пинча у янги шаклда исте’мол цилинмайди, боеприпасы шарбат бериш учун намланган. Ва бу шарбат аллакачон идишларни пиширишда ишлатилган. Тамарадан хам Чо’парат килади.

  Каттик мева qobig’i иуда осон xabar qilinadi. Va uning ostida tolali pulpa bor, nordon-shirin ta’m mavjud. У менга зич мураббо хакида эслатди.Pulpa ichkarisida suyaklar, shuning uchun podshoh mevasi bor, ehtiyot bo’ling.

  Тамаринд кальцийга, А, В ва С, витаминларига, мальчик, унинг зихлигига этибор беринг, бу иуда юмшок бо’лмаслиги керак. Ушбу мэванинг о’рим-йигим мавсуми декабрдан февралгача келади. Бир килограмм учун таксминан 30 бат мевалари мавджуд. Тамаринд меваларидан, аджойиб тетикликлари олинади. Ва Таис бу мэвани овкатга зиравор сифатида ишлатинг.

  Пушти олма (атиргул олма — инглиз, чомпун — Тайланд)

  Нарси: 40-100 летучих мышей / кг.

  Mavsum: Iyundan sentyabrgacha

  Bu jozibali mevalar qo’ng’iroqlarga o’xshaydi. Улар турли хил соялар: яшил рангдан кызылгача.

  Tug’ilgan ta’mga ega bo’lgan did bilan maydalangan, maydalangan, o’pka ta’mi. У бутунлай тозаланмайди, кобигидан тозаланмайди. У эрда хам уруглар. Шу сабабли, бу мева ко’пинча болаларни сотиб олади.

  Мандарин йоки мандарин (мандарин; tailand тилида)

  Narxi: 30-40 бат / кг

  Mavsum: butun yil davomida

  Bu eng mashhur tsitrus mevalaridan biridiridan.Мужчины buni juda ko’p ta’riflamayman, chunki Mandarinning ta’mi va hidi barchani aldaydi!

  Бирок, Тайланд, мандарин йоки то’г’ри, танкер oddiy mandarinning barcha ma’lum mevalaridan farq qiladi. Бу кичикрок ва унинг по’сти бутунлай инджичка ва йоркин яшил рангга эга. Ха, ва мандарин та’ми ширинрок.

  Barcha Citrus mevalari singari Tailandda Tailandda C. Mankarinlar singari Vetnamdan olib kelinadi va ularning narxi 65-40 bahorni tashkil etadi.

  Помело (pomelo; sm — o)

  Narxi: 20-40 т летучих мышей / кг.

  Mavsum: butun yil davomida

  Barcha mavjud tsitrus, bu eng katta meva. Бу иуда катта грейфурга о’шайди, факат хилма-ксилликка караб, у яшил йоки сарик калин гобик бор. Тана грейфурт билан, шунчаки unchalik suvli emas edi.

  Meva ta’mi — бу xantalning ozgina soyasi. Yorqin xushbo’y va yumshoq qobiqqa mevani tanlang. Боеприпасы анг мухим xususiyati, pishgan mevaning o’zi tanlash uchun bu hiddir. Bu kuchliroq va boy, pomlamning ta’mini yaxshiroqdir.

  Taqvim yili davomida pomelodan zavqlanish mumkin. Боеприпасы мева наркси хар хил ва худудга бог’лик. О’ртача, у хар бир килограмм учун 20 дан 40 бахрачалар о’згаради.

  Hindiston yong’og’i (Kokonut; Ma framo)

  Narxi: Do’konda hindiston yong’og’i uchun 15-25 бат. Ва пляжа йоки бозорда 30-40 бат.

  Mavsum: butun yil davomida

  Hindiston yong’og’i Tailand orollarida juda keng tarqalgan. Уч килограммгача ог’ир бо’лган кокос йонг’ог’и мевалари.Yuqoridan, u kuchli yashil qobiq va zich qobiqni qoplaydi.

  Hindiston yong’og’i qobig’ida joylashgan oq pulpasi qobiqda joylashgan, yong’oq sutini chaqiradigan suyuqlik mavjud. Uning shirin ta’miga ega va chanqog’ini mukammal qoniqtirdi.

  Hindiston yong’og’i natriy, fosfor, kaliy va kaltsiy manbai hisoblanadi. Siz har qanday vaqtda siz hindiston yong’og’idan zavqlanishingiz mumkin. Ammo thos hindiston yong’og’ini nafaqat yangi shaklda iste’mol qilishni yaxshi ko’raman.Tailandda Juda mashhur qovurilgan hindiston yong’og’idan zavqlanadi.

  Банан (банан; Тайланд Клуайда)

  Нарси: 20 дан 40 йошгача / кг.

  Mavsum: butun yil davomida

  Men banan haqida hech narsa aytolmayman. Бу чо’зинчок ва йоркин сарик кобикга эга бо’лган таникли мева, оркасида юмшок ок тана яширин бо’лади. Варетега караб, у ширин йоки бироз хайратланарли та’м бо’лиши мамкин. Tailandda, ushbu mevaning turli xil turlari o’sadi.

  Бу эрда БАНАН йил бо’йи йиг’илади, боеприпасы асосий чо’ккис декабрда джойлашган.

  Ananas (ананас; TayApple-da

  Narxi: 20 дан 30 гача бат / парча + 10 бат тоза.

  Mavsum: butun yil davomida

  yil davomida

  yamumalax. например, ва сувли, сарик ананас танаси зич бург’ули ксалатни камраб олади.Taqqoslashning iloji yo’q, mamlakatimizda sotiladigan ananaslar bilan. Turli xil meva navlari bir-biridan asosan homila o’lchami bilan farq qiladi. Ананас го’штининг та’ми ширин, ба’зан энгил нордонлик.

  Тирик ананас мевалари бармоклари остига озгина эгилган. Патроны есда тутинки, озгина, агар коп бо’льса, демак, мевалар бузилиб кетган. «Тайланд» ананасларин мавсуми январ ойига, апрел-июнгача. Хар бир парча наркс таксминан 25 бахомат.

  Тарвуз (тарвуз; Тавенг-МО)

  Нарси: 30 дан 40 гача бах / парча.

  Mavsum: butun yil davomida

  Bu meva va aniq, keyin juda katta berry dunyoning barcha uchlarida mashhur bo’lgan. Tarvuzning mevalari katta emas, chiziqli, yashil charm bilan qoplangan. Боеприпасы, Tailandda siz odatdagidek qizil xamirturush bilan, balki yorqin sariq rang bilan tarmog’i bilan uchrashasiz. Гарчи, менимча, улар та’мда айнан бир шил.

  Tarvuz yumshoq urug’lar bilan juda suvli suvli yumshoq pullisi. ДАВЛАТНИ О’РНАТИШНИ О’ТКАЗИШНИ О’ЗГАРТИРИШ МУМКИН.Sotuvchilar nafaqat uni bo’laklarga bo’linadi va qobig’idan qurbonlik qilinadi, lekin sizga Qishayni maxsus tayoqchani berasiz, qo’llarini ichmagansiz.

  Тарвуздан, тайская копинча шарбат чикаради йоки тузланади. О’ртача, тарвуз 50 та батли лиссир. Сарик бироз кимматрок бо’лади.

  Ковун (ковун; канталуп)

  Нарси: 20 дан 40 йошгача / кг.

  Mavsum: butun yil davomida

  Tayland qovun kantalozi barcha tanish va taniqli navlardan va qovun turlaridan tashqi tomondan farq qiladi.Йовузнинг тепасида чизикли яшил-сарик по’стини qoplaydi. Ва тананинг о’зи, то’инган то’к сарик звенящий пишган ковунини.

  У иуда сувли ва асал-ширин таам. Айтганча, асал хакида ушбу полфалик пульпадан, махаллий джойларда Бекмлар деб аталадиган асал таййорламокда. Кантапульни хам янги шаклда ва турли шил салатларда ишлатилиши мамкин. Va hatto uning pulpaidan pishirish uchun to’ldirishni hosil qiladi. Синашга ишонч хосил цилин! Бу иуда мазали эканлигига ишонинг!

  Va nihoyat, men aytmoqchiman: darhol ekzotik mevalarni sinab ko’rmoqchi emasman! Bu sizning sog’lig’ingizga juda salbiy ta’sir qilishi mumkin! Va amalda butun dam olishni buzadi! Кунига иккита мевадан ко’прог’ини синаб ко’ринг.Va keyin, menga faqat foyda keltiradigan ва Tailandda siz eng yorqin va rang-barang taassurotlarga ega bo’lasiz!

  Bu it granatasi mumkinmi? Кандай мевалар итлар бо’лиши мамкин. Мевалар

  Уй хайвонининг пархезини тузиш — тадбир мураккаб ва мас’улиятли. Агар то’рт ойокли махсулотларни та’мга, мальчик севадиган бо’лса, бу янада кийинрок. Odatda, итлар parhezdagi yangi buyumlar uchun 5-6 та tanish mahsulotni iste’mol qilishni afzal ko’rishadi, боеприпасы бу temir qoidasi emas, lekin egalari ko’pincha uy hayvonlarini балуют беришни xohlashadi.Агар хамма нарса сабзавоциз бо’льса — овкат хазм килиш тизимига зарарли та’сир ко’рсатадиган хар бир нарса, ко’плаб саволлар мева хакида юзага келади. Baxtli palata qizil, to’q sariq yoki shirin narsani eyishini kuzatib, egasi beixtiyor deb o’ylaydi va siz bu lazzatlarni va ularni umuman bera olasiz. Meva itlari kerak, foydali, lekin ularga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo’lish kerak, chunki bizning palatalarimiz unchalik ahamiyat bermaydi.

  Ko’pgina egalar, itning ovqatlanishining asosiy printsiplarini tushunmasalar, faqat uy hayvonining meva dietasidan qochishadi.Масалан, quyruq shirin bo’lishi mumkin emas va mumkinmi — bu shirin olmami? Olxo’ri ichaklarni siqishi mumkin, боеприпасы to’rt oyoqli sevgi. Quloqlar uchun ba’zi qaroqchilar tarvuz yoki mandarindan kechiktirilmaydi ва ko’plab mutaxassislar hayvonlarning rezavorlarini ва цитрусларни беришни маслахат бермайдилар.

  Маслахат: Иуда чиройли сотиб олишдан сакланинг (том манода) мева. Идеальный egizaklar, hidsiz olma, tarvuzlarsiz, suv sathisiz, bu mahsulotlar etishtiriladi va pishgan davlatga sun’iy ravishda xabar beradi.

  Кейинги xavf гурухи «силлик» мевали izchillikdir, suvli bilan aralashtirmang. Olxo’ri, xurmo, o’rik va ularning o’xshash mahsulotlari ichaklarni siqib chiqarishi mumkin. Бу диетлардан чикариб ташланиши керак дегани эмас. Агар это xamirturushni yaxshi ko’rsa, yopiq uy hayvonlari, lekin egan miqdorini kuzatib скучно. Айтганча, ко’пгина итлар факат «ко’ылак билан», я’ни хаддан ташкари севадилар. Сабаби ширин шарбатни ферментация пайтида хосил бо’лган алкалоидларда йотади.Dastlab, ochko’zlik iti lazzatlikni eydi va keyin biroz g’alati tuyadi. Бу табий захарланиш ва хатто буни салбий ходиса сифатида хисобга ольган холда, бунда хавфли нарса йок. Йоввой табиатда, приматлар ва хатто филлар «картани» то’кишга карши эмаслар ва кейин о’йин-кульги бо’лишга карши емаслар. Бу джарайон асаб тизиминин табий зарари билан боглик деб ишонилади. Факатгина нюанс — бу бошкариш зарурлиги, чунки ит «спиртли ичимлик» га бог’лик бо’лиши мумкин.

  Shuningdek qarang: It odamlardan qo’rqadi: sabablar va tuzatish usuli

  Tashishqoqlarning barchasi tsitrus mevalari taqiqlanmaydi, lekin agar hayvon’tibermo mahiqatan! Агар итнинг манжирини севса, у 1-2 тилимни бериши мумкин.Bo’rov mevasidan zavqlanishga intilmasligini tushunish kerak, боеприпасы «Osuominaning ta’mi» ni taqillatish uchun. Quyida siz pishloq bo’lsa, endi siz endi emasligingizni tasavvur qiling, lekin siz buni juda xohlaysiz. Сиз qachon qo’lingizdan kelganini kuting. Va endi bu sodir bo’ldi, siz oldingizda pishloqni terib oling va siz uni eyishingiz mumkin, ammo eng orzu va mazali qanday qismlar bo’ladi? Бу то’г’ри, биринчилар ва хамма нарса килиш керак — бу шаксий масала.

  Назарий хам тушунилган ва куйидагилар — бу «о’зини химоя килиш» экспертлари, айникса, улар катий ва уларнинг фикрига асосланмаган бо’лса шаксий таджриба битта он таркиби.Biroq, экспериментация orqali oqlangan va veterinariya tibbiyoti tomonidan tasdiqlanadigan taqiqlarni hisobga olish kerak. Va endi tartibda it har qanday kerakli miqdorda eyishi mumkin degan neytral mevalar ва rezavorlar bilan boshlaylik:

  • Olmalar — Yaxshi yashil, Juda Suvli va shirin emas. Итлар учун иуда фойдали ва мазали таом — бу олма, сабзи билан о’гирлаш.
  • Suvli nok emas — тозаланган ва эзилган.
  • Тарвуз — Тана ва гобиклар учун (тарвуз табий равишда о’сганига амин бо’лсангиз).
  • Branan brananlari — Maxsus imtiyozlar o’tkazilmaydi, lekin kaliyda.
  • Папайя (Faqat tozalangan) — фойдали, патроны экзотик мева. Xarid qilishdan oldin, siz supermarkatsiya supermarketning javonining javoniga yoki mum bilan qoplanmaganligi tekshirilmaganligiga ishonch hosil qilishingiz kerak va uchinchi tomonning hidi yo’q.
  • Ровул (Ширин ва пишган) — витаминлар ва нозиклик манбай, контрендикация олиб кельмайди.
  • Krijovnik — Agar siz rezavorlarning kelib chiqishi ishonchingiz komil bo’lsa, cheklovsiz.
  • Buta mevasi — Bu foydali va kuchli didga ega, demak, itning o’zi ko’p rezavor meva bermaydi.

  Shuningdek qarang: Qo’g’irchoqni qanday va nima bilan boqish kerak: menyu yoshda

  Ruxsat etilgan mevalar va rezavorlar, ammo cheklangan miqdirv yyoki no

   .
  • Qovun — Ko’p foyda keltirmang, lekin ta’mimni suyultirmang va tezda chanqovni tezda qondirishga imkon beradi. Коп miqdorda qovun diareya yoki aksincha, ichakda ovqatni saqlashiga olib kelishi mumkin. Агар it hech qanday allergiya bo’lmasa, unda qovun oz miqdordagi asal bilan aralashtirish mumkin — бу хакикатан хам нафислик.
  • О’рик ва курага Суяклардан тозаланганингизга ишонч хосил цилин, ичак касаллигини ва кучли диареяга олиб келиши мумкин.
  • Малина — foydali berryAmmo egan miqdorini boshqarish. Агар это малинани йаксши корса, у оз микдорда сабзи билан хиджобсиз, лекин тез-тез берингиз мумкин.
  • Смородина — Уй хайвонининг реакциясига амал килин. Agar it papa bo’lmasa, hapşırma qilmasa va siz cheklov qilolmaydigan egan miqdorida Allergiyalarning boshqa belgilarini ko’rsatmaydi.

  Итларни гандай мевалар бериши мамкин — бу савол хар бир он селекциясидан со’ради, объединяющий уй хайвонлари ан’анавий равишда «инсон» таомлари учун хисобга олинади.Sizning itingiz bundan buyonmi? Shunday qilib, siz manzilga ega bo’ldingiz!

  Biz sizlarga itlarga qanday meva berilishi mumkinligi haqida ma’lumot tayyorladik va ular hali ham taqiqlanganlar ro’yxatidan biron narsani masxara qilsalar, nima qilish kerak.


  Такикланган ва хайвонларга мева бериш учун руксат берилган

  Ruxsat berilgan mevalar

  Taqiqlangan mevalar

  1. Банан 1. Узумнинг янги йоки куритилган (майиз)
  2. Olmalar 2. гилов
  3. Нк 3. Гранат
  4. Апельсин 4. Авокадо
  5. Тарвуз 5. Бехи
  6. Rezavorlar: кулупнай, ко’к, молин
  7. Ананас
  8. Манго
  9. Шафтоли

  Instinkt va haqiqatlar: nima uchun itlar mevalarni yaxshi ko’rishadi

  Итлар иуда аклли бо’лиши мамкин, боеприпасы улар кандай гапиришни билмайдилар ва «мен юни йаксши ко’раман» йоки «бу зарарли» деб айтишга кодир емас. Agar sizning uy hayvoningiz sizning stolingizdan meva va rezavor mevalarni keltirib chiqarsa nima qilish kerak?

  Avvaliga, tabiatan itlar avlodlar bo’lgan, bu eng ko’p yirtqichlar emas, balki eng ko’p yirtqichlar emasligini yodda tutish kerak.Уларнинг табий аждодлари, бо’рилар, ко’пинча пархезни йоввой резаворлар ва дарактлардан этук мевалар билан суйултиришади.

  Мевалар — табий, анг табий «конфет», бу факат сиз о’зингиз билан, агар сизнинг итингиз вакти-вакти билан овкатланишни хохласа, табий равишда пайдо бо’лиши мумкин. Siz ham shirinliklar bilan o’zingizni yomon ko’rasizmi?

  Bundan tashqari, meva va sabzavotlar, hatto ixtisoslashgan hayvonlarning ozuqasida ham tarkibidagi Vitaminlar va moddalarning boy manbai hisoblanadi.Shuning uchun, o’simlik yums sizning uy hayvoningizning parheziga katta qo’shimcha.

  Eng asosiysi, itga nima meva berilishi mumkinligini bilish, shunda taqiqlangan.


  Itlarga qanday sabzavotlar va meva berish mumkin

  Itlarning ovqat hazm qilish tizimi odamlarga qaraganda boshqacha ishlamoqda, боеприпасы бу mevalar yoki sabzavotlarni hazm qilolmaydi degani emas. Уларнинг ко’плари нафакат то’рт ойокли до’стларимизни исте’мол килиш учун мос, балки улар учун иуда фойдали.

  Shunday qilib, keling, ruxsat etilgan mahsulotlar ro’yxatini ko’rib chiqaylik:

  Банан

  Mo»tadil miqdordagi bananlarda itlar uchun juda kam kaloriya lazzati.

  Ular ko’pda:
  1. Калий
  2. Витаминлар
  3. Биотин
  4. Тола

  Mevalarda deyarli xolesterol va natriy mavjud emas, боеприпасы mo’l-ko’l shakar tufayli banan faqat Psimga berilishi kerak, ba’zan psim uchun berilishi va har kuni, диета бир qismini kerakilmaslik.

  Olmalar

  A olma A va C с витамином, содержащим аджойиб манбай, шунингдек сизнинг итингиз учун толадир. Улар оксиллар ва йог’лар, пройдя мимо таркиби билан аджралиб туради, бу эса уларни куч учун мукаммал атыштырмалык килади. Sevimli sovutilganingizni berishga harakat qiling quritilgan olma — U, albatta, yangi lazzatlikni qadrlaydi!


  Маслахат: Apple-дан уруг’ларни олиб ташлашни унутманг. Ular itlar uchun zaharli moddalarni o’z ichiga oladi va ko’p miqdorda zahar aylanishlari mumkin!

  Nok — вариант atıştırmalık uchun ajoyib.Улар мис, C va K, содержащий витамины, мальчик манбай, shuningdek op. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, itlar nokalaridan foydalanish inshootning xavfini 50% ga kamaytirishi mumkin.

  Севимли мева беришдан олдин уларни майда бо’лакларга бо’линг ва суякларни олиб ташланг — шунингдек, ольма ичида, улар хайвонлар учун токсикдир.

  Апельсин

  Пелед ва суяклар итлар учун иуда мос келади. Miniatyura jinslari apelsinning bir uchdan bir qismi va zamin Bir vaqtning o’zida butun meva berish Juda Mumkin.

  Cedrada xavfli moddalar mavjud emas, lekin hazm qilish uchun og’ir, shuning uchun uni itlarga berilmasligi kerak.

  Тарвуз

  Qaysi yozda bu go’zal, mazali shirin rezavorlar? Sizning itingiz yozgi o’yin-kulgi — тарвузга руксат берилиши мамкин. Улар А витаминига, В-6, В ва С, шунингдек калийга то’ла.

  Бундан ташкари, тарвуз 92% га, сувдан иборат бо’либ, йознинг иссик кунларида ичиш учун иуда йакши qo’shimcha бо’лиши мумкин.

  Tarvuz suyaklari itlarga qanday ta’sir qilishi ma’lum emas, ammo mutaxassislar PSAni to’ydirishdan oldin ularni olib tashlashlarini maslahat berishadi.Faqatgina faqatgina. Va uy hayvonlari tarvuz qobig’i emas. Бундан ташкари, суяклар гастритга олиб келиши мамкинлигини ветчина мамкин.


  qulupnay

  Кулупнайда, коп толали ва витамин ва мевалардаги фермент табий тишларни окартиришдир. Бирок, кулупнайда иуда коп шакар борлигини хисобга олиб, избегая учун уни диетага иуда мийитага ко’шилиши керак.

  Buta mevasi

  Ushbu rezavorlar — бу итлар учун иуда фойдали бо’лган Ало антиоксидантларнинг аджойиб манбай бо’либ, улар одамлар каби: улар худжайралрнинг наслини олади олади ва уларнинг янгиланишига йордам беради.Бундан ташкари, ко’катлар тола ва Витаминный мальчик

  Малина

  Malinada malina yaxshi. Шунингдек, унда антиоксидантлар, озгина шакар ва калория, боеприпасы мол-ко’лчилик, марганец ва витаминлар, малинадаги ог’рикларни энджиллаштиради.

  Biroq, to’rt oyoqli do’stlar Juda ko’p malina bera olmaydi, chunki unda oz miqdor Unda toksin kyiti mavjud. Кунига бир стакан результаторлар — орта о’лчамдаги он учун норма.

  Ананас

  Ushbu yoqimli nafis sizning sevimliingiz uchun juda mos keladi! Asosiysi, albatta, homilaning tikuv terisini olib tashlang.

  Ананас ананас:
  1. Витаминлар
  2. Тола
  3. Минераллар
  4. Оксилларни ютишга йордам берадиган бромелайн ферменти


  Манго

  Ушбу ширин даволаш то’лик фойдали моддалар то’плами билан та’минланган:
  1. A, B6, C va E Vitaminlari
  2. Калия
  3. Альфа каротин
  4. Бета-каротин

  Suyakni mevadan olib tashlaganingizga ishonch hosil qiling.Unda oz miqdordagi zaharli siyanid mavjud, shuningdek, u petro tomoqqa yopishib olishi mumkin, bo’g’ilishga olib keladi.

  Шафтоли

  Кичик бо’лакларга майдаланган петолар толали ва витамины Аджойиб манбай бо’либ, хатто инфекциялар билан курашишга йордам беради.

  Asosiysi, suyaklarni olib tashlash, chunki ularda siyanid mavjud, shuningdek, itlarni konserva o’rniga yangi meva berishadi. Иккинчисида шакар иуда коп, ва илтифотга бормайди.

  Oxir-oqibat, it aniq sport zaliga borolmaydi, shahar sharoitida u qo’shimcha килограмм uchun qiyin bo’ladi.


  Такикланган мевалар ширин: агар ит бирон бир ното’г’ри нарсани исте’мол килса нима килиш керак

  Ehtimol, bu mevani mutlaqo imkonsiz berish uchun qanday meva berishni eslab qolish osonroq bo’lishi mumkin.

  1. Uzum yangi yoki quritilgan — mayiz — it dieasiga kiritish qat’iyan man etiladi. Олимлар ушбу махсулотлардан фойдаланиш итларда кусиш ва маджбурий сииш, байрак этишмовчилиги, кимга ва хатто о’лимга риоя qilishiga олиб келадиганлигини билишмайди.
  2. Gilos — Ularning suyaklarida kranidning miqdori Juda yuqori, bu kislorod olib yuradigan qon hujayralarini yo’q qiladi. Agar sizning itingiz meni xafa qilsa, gilos bor edi, zaharlanishning dastlabki belgilari uzaytirilgan o’quvchilar, nafas olish va qizarish paytida.
  3. Гранат Итларнинг бундай фойдали меваси бор, улар билан бог’лик муаммоларни келтириб чикаради ошкозон-ичак тракти. Grenalar tarkibida kislotalarni o’z ichiga oladi, ular itlar sezgirlikni oshiradi.
  4. Авокадо Экзотик мевали кичик бир тилим диарея, нафас олиш, юрак ва панкреатитни хайвонларда нафас олиш, нафас олиш, юрак ва панкреатитни бузиши мумкин.

  Esingizda bo’lsin: Agar yahudiy qilingan yadro taqiqlangan mahsulotlar bo’lsa, uning mustaqil davolanishiga chorlamang. Shoshilinch ravishda it bilan veterinkaga скучный ёки уйга шифокорга qo’ng’iroq qiling!


  Уй хайвонлари сизга сабзавот ва мевалар это бо’лиши мумкинлигини айтолмаслигига карамай, улар сизга сог’лиг’ига нима та’сир килиши хакида со’рашлари даргумон.

  Parchalar hidi ularni Juda zararli deb bilishadi, qanday mahsulotlar zararli. Агар уй хайвонлари бо’лса, «ок» ро’йхатдан бирон бир мева бо’льса — итни майбуран бокишга уринманг, у унинг эхтийоджларини йаксширок билади.

  Esda qolish kerak bo’lgan yana bir qoida bu quyidagilar: itlar parhez uchun meva va sabzavotlardan iborat to’liq mos emas.

  Sabzavot taomida ko’plab foydali moddalar mavjud bo’lsa, lekin to’rt oyoqli do’stlar uchun zarur bo’lgan hamma narsa bor.Уй хайвонлари менюсида оксил ва йог’лар этарли эканлигига этибор беринг.

  Оптимальный вариант — бу барча зарур из элементовларини о’з ичига ольган ixtisoslashgan it taomidir. Va mevalar foydali va mazali qo’shimcha bo’lishi mumkin.

  Itlarni nima iste’mol qilolmaydi? Ushbu nashrda men ro’yxatga kirishga harakat qilaman itlar mahsulotlarining salomatligi uchun eng xavfli va ular nima uchun ular ekanligini tushuntirish bering itlarni berolmayman .

  Blogingiz sahifalarida men allaqachon mavzuni muhokama qildim — ushbu maqolada men o’z pozitsiyamni asoslab qo’ydim, nega men quruq holda qolishga qaror qildim.

  ФОТО Виктория Макарова

  Бирок, вакти-вакти билан озгина табий озик-овкат билан думимни кесиб ташлайман. Бу итларга нозиклик ва qo’shimcha moddalarning qo’shimcha манбай сифатида беради.

  Хозирги кунда Интернетда сиз иуда коп турли хил ва ба’зан карама-карши ма’лумотларни топишингиз мамкин итни бока олмайдиган нарса .Келинг, биргаликда шуг’улланамиз — бу иуда хавфли ва оз микдорда бу хайвонга зарар этказмайди, балки у хатто фойдали бо’лиши мумкин.

  Ушбу макола кекса, касал итларга, шунингдек хайвонларга нисбатан тананинг аллергик реакцияларига мойил эканлигига зудлик билан ко’шилинг. Men ham alohida e’tiborni ham tabiiy ovqatga tarjima qilsangiz yoki miniatyura uyasi bo’lsa (ва бизнес биламизки, бу зотларнинг одатдагидек ошкозонли ошкозонлар мавджудлигини биламизат!

  Har qanday tabiiy parhezning asosi ma’lum bir hayvonning hazm qilish xususiyatlari uchun yolg’on va buxgalteriya hisobi va buxgalteriya hisobi bo’lishi kerak.

  Shunday qilib, Itlar tomonidan taqiqlangan 30 ta mahsulot — afsonalar va haqiqat:

  1. Это xom go’shtini berishning iloji yo’q .


  Fikr bor Ba’zi zotlarga xom go’shtni yutish uchun genetik qobiliyat yo’q. Shuningdek, odam itni har xil xelminatlar ва инфекциялар билан yuqtirish imkoniyatini qo’rqitadi (масалан, сальмонелла йоки ичак тайокчаси). Bunday xulosalar natijasida tavsiya tug’iladi — go’shtni jiddiy issiqlik bilan ishlov berishga fosh qilish.

  Aslida
  — Agar go’shtni bir soat qaynatib olsangiz, u hayvon uchun foydali bo’lgan — iz elementlari va Vitaminlari vayron bo’lgan. Натиджада 60 дараджа хароратда протеиннинг denatikasi boshlanadi, natijada uning biologikining pasayishi yarmini kamaytiradi!

  Xom go’shti har qanday itlar — yoshi va zotidan qat’iy nazar foydalidir. Eng muhimi, uni to’g’ri hal qilishdir. Го’штда музлатилган, музлатилган — 15 дараджа ва ундан пастрок, барча микроб ва бактериялар о’лдирилади.Шундай килиб, атрофдаги го’штни музлатишда тавсия киламан уч кун. Агар сиз xom go’shtni chaqaloq ratsioniga kirsangiz, boshida siz biroz (uzun, 5 daqiqa) saqlash uchun biroz (uzun, 5 daqiqa).

  Itning ratsioniga xom go’shtni kiritishni boshlang, itning ratsies bilan eng yaxshisidir. Агар чакалок йоки катталар ити у билан ко’прок таниш бо’лмаганида, «Стиканон» дан хом мол го’штидан анг йаксшисини бошлайди. Бироз бир оз киришни бошлаш керак — бир оз, лекин хар куни. Бу, шунингдек, курук овкатлар билан озикланадиган итларга хам тегишли, улар диетада хом го’штандан махрам бо’лмасликлари керак.Бу, айникса, катта zotlarning итлари ва ишлайдиган итлари итлари учун иуда мухимдир.

  Итлар учун янги го’штни факат ишончли джойга олиб бориш кераклиги аник. Men o’zimning itlarim, qaerda va o’zim sotib olaman, bu barcha zarur tajribadan o’tganiga amin bo’lish uchun sotib olaman.

  Маслахат: Hech qanday kesish sizning uy hayvoningizga shunchalik ko’p foyda keltirmaydi, masalan, turli xil kartalar, film, vena, то есть Biriktiruvchi to’qimalar bilan boy.Shuning uchun, kichik mahsulotlar, shuningdek uning pastki mahsulotlari — bu eng yaxshi tanlov erkak uy hayvonlari uchun.

  2. Itlar xom baliq bo’lolmaydilar.

  Biror fikr bor: Agar siz muntazam ravishda itni yangi baliq bilan boqsangiz, u nomaqbul salbiy oqibatlarga olib keladi — bu ishtahaning pasayishi, B Vitaminini va hatto urolitiyozni yo’qotish. Itlarning ratsionida baliqning ortiqcha bo’lishi natijasida konvulsiyalar rivojlanishi mumkin va kamdan-kam hollarda ham halokatli natija.

  Aslida: Ba’zi baliq turlarida mavjud bo’lgan ferment-Tiaminiylar sintezga va B guruhining Vitaminlarini (ayniqsa B1) so’riladi. Ularning etishmasligi markaziy asab tizimining konvulsiyalari va buzilmagan funktsiyalariga olib keladi.

  Boshqa baliq turlarida trimetylaminoksid tana temirni so’ri va kamqonlikni keltirib chiqarishga imkon bermaydi.

  Сог’ликни саклаш холатига эришиш учун: 1. Итни хар куни хом балик билан бокиш керак, 2. анча коп микдорда, 3.умр бойи умр бойи.

  Agar siz dengiz baliqlari bilan almashtirsangiz (дариолар ва ко’льда гельминтлар, эритир ва бошкалар) бир йоки иккита го’штни хафтасига иккитадан озиклантиришда faqat foida o! Baliq A, D, B12, йод ва фосфор, повышающий содержание витаминов аджойиб манбайдир. Бу джун чорва, тери ва бо’г’улучшающий холатига фойдали та’сир корсатади.

  Маслахат: Балик афзал Шкала, суяклар, йопик ва гиллардан тозаланган ит.

  3.Это чочка го’шти эмас.


  Ma’lumotlar:
  1) Cho’chqalar quyidagi kasalliklarning oraliq tashuvchilar bo’lishi mumkin: neatr, soyali, humlik.
  2) АУСЕКИ касаллиги (яширин раббиилар, аклдан озганлар, юкумли та’наг’ум фаладжи, хар шил турдаги кишлок хайвонлари ва кемирувчиларнинг вирусли касалликлари). Одамлар унга зарар этказмасликлари, избегая учун касаллик вирусидаги го’штни текшириш, AUSI касаллиги отказилмайди.Итлар учун бу касаллик джим ва халокатли.
  3) чочка го’шти йог’и.

  Aslida:
  ommabop e’tiqodga qarshi, it ba’zan ishonchli etkazib beruvchidan sotib olingan, (go’shtning qattiq veterinariya va sanitariya ekspertizasiga duchor bo’lganida, go’shtradni qariiganat. Постный чочка го’шти (кам йог’ли гисмлар) — кешиш, углерод, пичок. Сиз шунингдек, чочка го’шти хафтага (уларга хос то’кимасиз), калит, квлоклар ва тана го’шти бошка кисмларини ортикча йопиштирувчи то’кимасиз киритишиз мумкин.

  Ba’zi hollarda Auseci kasalligi ajablanib va ​​\ u200binson. Иккинчидан, ушбу касалликнинг шикастланиш белгиси бо’лган тана го’шти хом шаклда сотишга йо’л ко’йилмайди, улар кайта ишлаш учун юборилади.

  Бундан ташкари, чочка го’шти, мол го’шти ва товукдан фаркли о’ларок, гипоалердженик го’штни ко’шишга арзийди. О’зинин арзонлиги ва кенглиги билан танишиш, япичок чочка го’шти эгалари учун озик-овкат сезгирлиги билан иуда йаксши. (Вервия ва вет.диетолог Валерия Фирей) томонидан берилган материаллар.

  Shaxsan menimcha maqbul вариант — it cho’chqa go’shti bering Kam va faqat yog ‘bo’lmagan.

  Маслахат: Cho’chqa yurak, masalan, buzoqdan ko’ra kamroq yog’li. Ammo yurak ratsionda qimmatbaho mahsulot bo’lib, oqsil, makro va iz elementlarining boy manbai hisoblanadi.  Sabab: Tuxum ichidagi Avidin fermenti, витамин B va биотин витаминини va jun va terining muammolariga olib kelishi mumkin bo’lgan biotinning so’rilishi salbiy ta’sir qiladi.Salmonellyoz bilan kasallangan xavfni ham taqdim eting.

  Aslida:
  Sarig’i aniq xom shaklda foydalidir, shuning uchun u ko’proq bioaveli va juda qimmatbaho Vitaminlar va iz elementlarini (D, LECITITIN) saqlab qoladi.

  Muammolar uchun hayvon haftasiga beshta tovuq tovuq tuxumini iste’mol qilishi kerak. Agar siz o’lchov hissini kuzatsangiz va haftasiga 2-3 tuxumni boqsangiz, bu faqat foyda ko’radi.

  Beail tuxumlari ayniqsa Juda foydali, shuningdek, xom ashyo qilish yaxshiroqdir.Озиклантириш ме’йорлари куйидагича — о’ртача катта это 2-3 дан 2-3 хом йоки 2 та товук сариги. Агар tuxumni tez-tez berish istagi bo’lsa, u pishloq va sabzavotli omletik bilan bir qatorda xom tuxumga mos keladi.

  Маслахат: Квад туксумлари бериш яшши Кесилган гобик билан бирга.

  5. Итларни пийоз ва саримсок qilish mumkin emas.

  Sabab: Qizil qon ertaklariga salbiy ta’sir ko’rsatadigan ва kamqonlikni rivojlantirishga hissa qo’shadigan odaffid va suffokoksidlar mavjud.Кызыги шундаки, мушуклар бу борада итларга янада сезгир ва пийоз саримсокга караганда анча токсик бо’либ.

  Факт: Itning temir tanqisligi kamqonligini, u muntazam ravishda va uzoq vaqt davomida sarimsoqni haftasiga kamida 6 boshni boqish kerak.

  Ilgari, katta bo’ronlarda tajribali persiterlar muntazam ravishda sarimsoq itlari berildi. Пиёз — оз микдорда у деярли барча табий равишда топилади классик рецептлар итлар учун. Айтганча, XRIN, Куз-киш мавсумида XRIN, Savavax shahrida sarvabning itlari uchun tavsiya etilgan.

  Шуни эсда тутинки, саримсок итнинг ошкозон-ичак трактини (агар сиз юни бо’ш коринга берсангиз) ва уни хидлаш кобилиятига салбий та’сир корсатиши мумкинлигини унутманг. Shaxsan мужчин itlarimga piyoz va sarimsoq bermayman.

  6. Сиз итларга картошка беролмайсиз.

  Назария: Ushbu sabzavot xom shaklda Solaninaning manbai — itlar uchun xavfli va zaharli modda. Shuning uchun, hatto tishlarni almashtirish davrida, hatto tishlarini almashtirish paytida, hatto uning kuchukchalariga berilmasligi kerak.
  Agar biz qaynatilgan kartoshka haqida gapiradigan bo’lsak, unda yog ‘qatlamiga yotqizilgan sekin uglevodlarning boy manbai bo’lib, uning mol-mulki — бу гипогликемик индекснинг ошишига йордам беради. Агар это озгина характерат qilsa, у семириш билан тахдид qiladi. Ушбу сабзавот итнинг ошкозон-ичак трактининг йомон хазм гилинади ва диарея олиб келиши мумкин.

  Aslida: Kartoshka, makaron va ko’plab don buyumlar — ma’lum bir qismlar bo’laklari emas va ularning shoxlarini yomon singdiradi, избегая учун уларни диетага киритиш тавсия этилмайди.Аммо бир юфт xom tozalangan kartoshkaning bir juft fraktsiyasidan bahramand bo’lishini bering (агар yoqtirgan kishi unga befarq bo’lmasa), зарар аник бо’лмайди.
  Kartoshka tozalash va kartoshka tilimda yashil rangga ega bo’lib, berish mutlaqo taqiqlangan !
  Agar siz itning sog’lig’iga zarar etkazishni xohlasangiz, berish uchun yaxshiroq It qaynatilgan kartoshka / pyuresi kartoshka / qovurilgan.

  Yuqorida keltirilgan barcha narsalar kartoshka va kartoshka kraxmalini asosiy plomba kabi muqarrar ozuqa sifatida topish mumkinligi ajablanarli.

  7. Брокколи бериш тавсия этилмайди.
  Sabab: Brokkoli tarkibidagi izohlar itlar uchun toksindir, oshqozonning qattiq tirnash xususiyati, ko’p miqdorda o’limga olib kelishi mumkin. Сабзавотларнинг умуми массасидаги брокколи сони 5% дан ошмаслиги керак.

  Объект: Шундай килиб, брокколи уй хайвонига сезиларли зарар этказиши мумкин, уни хар куни факат ягона сабзавот сифатида берилиши керак.Agar siz parhezda brokkoliga (haftasiga bir necha marta) kirsangiz, u faqat uy hayvonlariga foyda keltiradi va uni boyitadi.

  Брокколи таркибидаги витамин белгилари quyidagilarni o’z ichiga oladi: a, E, C, K, гуру витаминлари, шунингдек фолий кислотаси, мис, калий ва фосфор. Brokkolidagi qimmatbaho beta karotin miqdori qovoq ва сабзи билан бир каторда.

  Chiqindi — Kichik miqdordagi brokkolini itning ratsioniga kiritish uni hayvon uchun mazali va mazali qiladi.

  8. Yong’oq itlari tavsiya etilmaydi.  Sabab: Ko’pchilik, Allergiya va xavfni rivojlantirish xavfi yuqori bo’lganligi sababli itni berishning mutlaqo imkonsiz. салбий та’сир Ошкозон ости бези устида, чунки йонг’ок озик-овкат мойларига мальчик.

  Шунга карамасдан: Агар индивидуальный интоллеризм бо’лмаса, йонг’оклар юрак мушаклари ва кучини, шунингдек, осон со’риладиган оксилни саклаш учун иуда-коп кимматхадли из махичгарини оллмас.
  Ammo hamma ham yong’oq itlar uchun foydalidir!
  Мумкин Бир nechta donalar uchun jimgina ovqatlanadi: bodom, sadr, kashtan, codye, cheklangan yerfıstı.
  Tavsiya qilinmaydi: Yong’oq, pista, dog’lar, findiq, muskat.
  Yong’oqlar parhezning бир qismi emas ва «Вкусный» — haftasiga uch martadan ko’p bo’lmagan va maydalanmaydi.

  9. Это pomidorlari taqiqlanadi.  Taqdim etilgan:
  Doimiy va mo’l boqish bilan itning pomidori oshqozon kasalligi, titroqning buzilishi, yurak mushaklari, tez yurak urishini buzishi mumkin.Помидорларга аллергик реакциялар ко’пинча дуч келади.

  Боеприпасы: Agar siz itning pomidorini davolang (oz miqdorda) — bu foydali! Ovqatdan oldin pomidor uy hayvonlarini davolash yaxshidir — bu tish toshidan va plyonkadan ajoyib oldini olish. Улар янги ва инвестициалашда фойдали, бу кучли антиоксидант, помидор саратон касаллиги ва йаллиг’ланиш джарайонларига карши курашда йордам беради.

  10. Itlarning ba’zi mevalari taqiqlangan.

  Masalan:
  Uzum va mayiz
  tarkibiga olib keladigan toksinni o’z ichiga oladi buyrak etishmovchiligi, qusish bilan siyish va chanqoqlikning kuchli alomatlari.
  Xurmo — Oshqozon kasalligini keltirib chiqaradi, shakar tarkibini oshiradi va uning urug’lari ichak tutilishi va enteritiga olib kelishi mumkin.
  Avokado — Personni o’z ichiga oladi, qusish va diareya keltirib chiqaradi.
  Банан — Ог’ирликнинг ог’ирлигини химоя цилин, йенгиллик келтиринг.
  Цитрус — Ko’pgina itlar uchun kuchli аллерген. Гусишга олиб келиши мумкин.
  Sheat behi va olxo’ri — Diareyaga olib boradigan ва egan suyaklar ichak tutilishining paydo bo’lishiga hissa qo’shishi mumkin.Suyakda joylashgan siyanid tananing zaharlanishiga olib keladi va tananing zaharlanishiga olib keladi.

  11. Итлар суяклай олмайди.


  База: Тана, тешилишлар ва ошкозон-ичак тракти касалликларига олиб келади, тишларини бузади.

  Aslida: Zarar qaynatilgan suyaklar, shuningdek kategoriya taqiq ostida Ichi bo’sh naycha tovuq suyaklari bor. Go’sht suyaklariga qurilgan classik barf *.

  BUBEF. (Suyaklar ва xom ashyo dietasi yoki biologik mos keladigan xom taom dietasi) xom ashyo tabiiy mahsulotlar asosida elektr ta’minoti tizimi.

  Suyaklar meva, янги ва оз микдорда берилиши керак.
  Ушбу тизим билан таниш бо’лган ит таййорлади, берингиз мумкин : Товук, курка ва туякушни бачадон, товук канотлари, коопкоксиз, мол го’шти — мол го’шти, мол гошти, мол го’шти ‘шти, юмшок го’шт хсафтага солинг Тизалар, мол го’шти думи.

  Sabab: Qandli diabetning paydo bo’lishiga ta’sir qilish bo’yicha oziq-ovqat allergiyasi va noto’g’ri fikr.

  Явоб: Асал итлар махсулоти учун иуда фойдали, у кучукчалар, филиалларнинг пархезига, хайвонларни тиклашга таййорланади. Bu iz elementlarining haqiqiy to’plamidir. Унда джойлашган мевали шакар диабет хавфини олиб бо’лмайди. 1 чойнинг хафтасига 2-3 марта — 2 ош кошик берилади. Qoshiq (itning kattaligiga qarab). Онни творог ва лаззатлананиш учун асал ко’шиш тавсия этилади.

  13. Итлар учун туз — захар!


  Ко’пинча итлар учун такикланган махсулотлар ро’иксатида иуда тез-тез тушади.
  Sabab: Haddan tashqari miqdorda ovqatlanayotganda, tuz elektrolitariya tizimi va buyrak kasalliklarini qo’zg’atadi.

  Явоб: Йоввой табиатда, ички итларимизнинг айдодлари, ябрланувчининг конидан туз олинди. Ичида замонавий дунё Барча го’шт кондир. Shunga qaramay, tuz itlarning ratsionida muhimdir, ammo biz darhol tartibga solurmiz — ba’zida insondan kamroq talab qilinadi.

  «Savva Xoxrin» Oziqlantiruvchi itlar «kitobida itlarning ratsionida tuzlanishi, oshpazni assimilyatsiya qilish, oqsilni assimilyatsiya qilish, oqsillarning o’sishini kamaytirish, kuchuklarning o’sgaecini kamaytirish.

  Natriy xlorid (tuz) hujayralarda osmotik bosimni saqlash va tanadagi suyuqlik hajmining doimiyligi. Туз секретия мексанизма мухим рол о’йнайди хлорид кислотаси Ошкозонда ва калий-натрий мувозанатинин то’г’ри ишлаши.
  Tuzdagi itlarning ehtiyojlarini qondirish uchun uning tarkibidagi tupuruklar uchun 1 кг тана вазнига 530 мг тана вазнига 520 мг тана вазнига 220 мг.
  Умумий елчи со’з билан белгиланиши мамкин — зо’рг’а шор. Buning uchun siz katta silliqlash, yodli yoki dengiz ovqatining tuzidan foydalanishingiz kerak. Хар бир таом шарт эмас. Вакти-вакти билан килиш учун этарли. Tuz jo’mrakining kamerasini yoki qizil baliqlarini tez yordam mashinasi — haftasiga ikki marta, shuningdek, dengiz karamini almashtirishi mumkin.

  14. Итларнинг сут ва бошка сут махсулотлари тавсия этилмайди.  Назария: 5 ойлик айотдан бошлаб, итлар лактаз ишлаб чикаришни то’хтатади — сигир сути (лактоза) оксилни бузади.Шунинг учун сут хайвоннинг джигарига, айникса семизга салбий та’сир гила бошлайди. Бу джиддий аллергик реакциияларни келтириб чикаради — терида тошма ва хатто кусиш.

  Амальда: Фермент тизими иуда индивидуальный ва мослашувчан, копчилик ва бир йилдан ко’прок одам, лактае этарли дараджада чо’зилиб, тинчлантирувчи оксилни тинчлантиради ва сингдиради.

  Сут джихатидан, устуворликлар тамойллар билан бир хил. Кучуклар учун макбул (альбатта, альбатта) эчки сутини суюльтиради, чунки козин — бу организмлар томонидан бошкаларга караганда йаксширок со’рилган протеин.Albatta, itlarni libossiz mahsulotlar bilan iste’mol qilish mumkin, ammo ularning foydalari kamroq.

  Агар калтак пайтида сут микдори бо’лса, кучукчалар учун курук аралашмалар ва кукунли сут кераксиздир. Агар ковурилган сутни алмаштириш йоки эчки сутидан фойдаланиш имконияти бо’лмаса, сиз 1 дан 1 гача янги фермер xo’jaligi sutidan 1gacha iliq qaynatilgan suv bilan suyultirishingiz mumkin. Шунингдек, сутга кучукчалар учун кучукларни кайнатишингиз мамкин.

  Mening kattalarim Джеки сутга mukammal darajada toqat qiladi ва uni zavq bilan ichadi.Itning tanasida ferment etishmasligi bo’lsa, hisoblash va tahlilsiz. Вояга этган это томонидан берега нечта сут беринг — сиз дархол хайвонлар стулини тушунасиз.

  Пишлок, сметана, йогурт.

  Sabab: Oshqozon ости bezini buzish va diareyani qo’zg’atish uchun yuqori yog’li, xavfli.

  Aslida: Bu mahsulotlar haqiqatan ham buni istisno qilish yaxshiroqdir Mini nasllar va hayvonlarning zaif qismida bo’lgan hayvonlarning itlari ratsionidan.Ammo kuchukchalar, kuchukchalar va sog’lom yosh va faol hayvonlar mumkin qo’rquvsiz va noqulay pishloqni (yaxshiroq uy) bilan boqish, shuningdek, vaqtiazz-vaqilaty bilan bilan.
  Худди шу нарса сметана хакида гапириш мамкин — 1 соат микдорида л — 1 ош кошик, у пархезга, айникса пархез кучукка, о’смирлар, ищи итлар ва парранда хайвонлари. Самилла ва майдалаш окилона сабзавотларни то’лик ассимиляция килиш учун сметана ва майдаланган сабзавотларни ко’шиш иуда йакши озука моддалари ва элемент elementlari, xususan, beta-karotinni izlash.
  Шакарнинг мазмуни ошганлиги сабабли, йогуртга руксат берилмайди, патроны шакар ва пломбасиз уйсизлар — сиз берингиз ва кераксиз!

  15. itlar mutlaqo imkonsiz muzqaymoq.

  Назарияда: Сут семирган йог’лари, шакар, пальма йог’ини о’з ичига олади ва вазн олишни тарг’иб калади. Бундан ташкари, итлар совук овкат бо’лолмайди.

  Aslida: Albatta, muzqaymoq noziklikdir va uni tez-tez berish mumkin emas.Бирок, иссикда уй хайвонини ан’анавий энджфилли кубог билан аралаштириш учун дахшатли нарса йок. Таркибни диккат билан о’кин — сабзавот йог’лари ва пальма йоги бо’лмаслиги керак.

  Sovuq ovqatni taqiqlash kuchukchalar yoki zaiflashgan hayvonlar uchun ko’proq ahamiyatga ega, odatda itlar deyarli sovuq emas, faqat virusli va bakterial infktsiyalar emas.
  Хатто ичиш учун итларни пуфакча корни — ичиш учун бир пийола тоза корни ко’ишади. Бирок, совук овкатни суйисте’мол килиш шарт емас — бу ошкозон-ичак трактига зарарли.То’суз озик-овкат хона харорати бо’лиши керак.

  16. Itlar non emas.


  Aslida itlar bu mumkin emas Dubuyd va xamirturush mahsulotlari oq nonKulakkalar, dadalar va kek.

  Сабаб: Буляр кизларнинг ошкозон о’сиши, фермалардаги ферментация, метеоризм ва аллергия келтириб чикарадиган секин углеводлар. Qoida tariqasida, бу «o’lik ovqat» ko’p miqdordagi shakar ва bo’yoqlarni o’z ichiga olgan foyda emas.

  Aslida: Hamma haqiqat, lekin istisnolar, masalan, kepak bilan ozgina quritilgan qo’pol non (oz miqdorda) yaxshi foydali mahsulotdir. Bundan tashqari, ba’zida oddiy quritish, qo’shimchalarsiz yoki bolalarning jo’xori uni pechene bilan davolashingiz mumkin.

  17. Йог ‘


  Ma’lumotlar: Pankreatit va boshqa oshqozon osti bezi va jigar kasalliklarining paydo bo’lishi.
  Мухим: Go’shtni kovurilgandan keyin yig’ilgan yog ‘, masalan.Mahsulotni siz ovqatingizda keraksiz ishlatmang.
  Сог’лом йош ва баквват итлар учун озик-овкатда этарли микдордаги йог ‘мавджудлиги иуда мухимдир. Айникса, параметрлар йоки ишлайдиган джинслар, спортчилар, фаол джисмоний машклар пайтида.
  Buning uchun baliq yog’i / salmon moyi, ayniqsa kuz-qish mavsumida, parhezga o’rtacha kiritiladi sariyog` (Haftada 2-3 marta) va hatto ba’zida — tuz va ziravorlarsiz uyning salo.
  Xususan yoki buyrakdan yog ‘olib tashlashga hojat yo’q, faqat agar siz ularni xom shaklda bersangiz.Yuqoridagi 14 ballda smetanani o’qing.
  Тана вазнида миналар ва итлар рационидаги йог’ларнинг копайши, улар ко’прок йог ‘навларини, масалан, алабалык, о’кувчи, элин тури, козичок ва хатто чочка го’шти.
  Ортикча вазн муаммоси билан — озик-овкатдаги йог’лар микдори камаяди, контрендикеадик хаддан ташкари йог ‘ва ошкозон ости бези билан бог’лик муаммоляр учун генетик мойилликда.
  Itlar kam yog ‘to’ng’ich pishloqini va fermentlangan sut mahsulotlarini berishini ko’rish — noto’g’ri , Ularda hech qanday foyda keltirmaydi.Бирок, аксарият итлар учун, мо»тадил йог ‘билан пархез янада мос келади, шунинг учун творог 3,5-9% инсклюзив ва кефирни 2,5-3% ни синаб ко’риш мумкин.

  Taqiqlash 18.
  Itlar ko’p o’tlar va ko’katlar bo’lishi mumkin emas : Selderey, serorlar, maydanoz, qubomlar.

  Otquloq — оксалат кислотаси мавджуд.
  Резная Барг: марказий асаб, ошкозон ва сийдик ити азоларига та’сир qiladigan оксаллар мавджуд.
  Yuqoridagi piyoz va sarimsoqni o’qing (5-диапазонный).
  Aslida, itlar — Sorrul va Rabardan tashqari har qanday ko’katlarni mohirlik qilish mumkin.
  Ammo Shuni esda tutish kerakki, dengiz karami yorug ‘itlar bilan jun.
  Озиклантириш учун барча турдаги: хар шил марул, арпалар, майданоз, йош кичитки, йош кичитки ва карнай ва карнай, касал, оккуш, селдерей атайи. Esingizda bo’lsa, maydanoz it tomonidan buyrak muammolari va homiladorligi bilan tavsiya etilmaydi.

  Харфат 19.
  Итлар макарон ва дондан такикланади

  Sabab: Sekin uglevodlar vazn og’irligini hissa qo’shadi, ular kam so’riladi.
  Aslida: Kimyod — bu shaxs, kimdir barfni, kimdir «Mamina panjalari» ni oziqlantiradi. Barcha pinlarning eng yaxshisi «do’stlik» shaklida guruch va karabuğday-ni qamrab oladi va ba’zida kuchukcha jo’xori uni beradi. Ammo KAning kassasi parhezning 15-20% дан oshmasligi kerak, go’sht va go’shtning asosi. Итларни бокиш учун тавсия этилмайди: гилос, марварид, джохахум, тарик, маккаджо’хори, булгур, тобо.
  Макарон пархезни эпизод билан ог’ирлик учун олиши мамкин, боеприпасы faqat qimmatli bug’doy навлари ва бошка о’симлик овкатларининг 5% дан коп бо’лмаган.

  Бан 20.
  Болалар таомлари.

  Bolalarning ovqatlanishida ba’zida piyoz kukuni va juda ko’p kraxmal mavjud bo’lib, ular pinglar uchun xavfli va o’sib borayotgan kuchukning ehtiyojlariga mos kelmaydi.

  Taqiqlash 21.
  Makkajo’xori.

  Назария: Parchalar organmi makkajo’xori hazm qilish va o’zlashtirishga moslashtirilmaydi, у транзит оркали оттади ва ферментация ва ферментация ва таклидга олиб келиши мумкин.Bundan tashqari, бу глютен xavfli itni o’z ichiga olgan yuqori Allergik mahsulot. Бир устунни бермаслик керак, улар ичак тутилиши ва хатто уй хайвонининг о’лимига олиб келиши мумкин.

  Факт: Катта консерваланган итлар консерваланган идон кон конидан консерва, катта микдордаги консерва ва коп сонли консерва ва бо’йоклар мавджуд. Shuningdek, u itning ichakini «orqali» o’tib, mutlaqo hazm qilmaydi.

  Фасол: ловия, но’хат, ловия.

  Сабаб: Итлар учун хос турлари йо’к ва улар деярли со’рилади, метеоризм, ферментацияни келтириб чикаради ва танловнинг ривожланиши ва тартибни ривойлантириш учун кулайд мухитни.Худди шу нарса конуний ва соя.

  Бундан ташкари, сиз озгина йош но’хат йоки яшил ловия подшоларини берингиз мумкин.

  Taqiqlash 22.

  Шоколад, конфет, кахва, чой ва бошка кофеин манбалари.

  Назарияда: Какао бобохда юрак фаолиятига та’сир каладиган Какао бобохи таркибида (о’симликларнинг келиб чикиси алкиолоиди) мавджуд бо’либ, улар юрак фаолиятига та’сир калади. Бирор киши учун Теобромин действует кичик дозалари.Итлар учун тескариси, улар учун захарли бо’лиши керак, улар учун аритмия, таксикдияни келтириб чикарадиган марказий асаб тизимини ко’зг’атади.
  Текромин, Топиллин ва кофеин таркибидаги махсулотларга олиб келадиган рус кичик нарса кучли аллергия, джун йикилиб тушиши, ко’з сакраши, аллергик отит билан бог’лик.
  Итларда глюкоза ва ширинликларни кайта ишлаш учун этарли инсулин йок, агар улар ко’пинча диабет ва ко’рликнинг ривойланишига олиб келади, агар улар копинча ко’п микдорда берилади уйяди, кейяр микдорда берилади.

  Aslida: Oddiy insoniy shokolad qonli shakar tarkibini oshiradi va ko’z, diabet va itning ko’rligini oshirishi mumkin.
  Это учун токсик доз 1 кг тирик хайвонларнинг вазнига 7 грамм аччик шоколадни англатади.
  Ya’ni, hatto pol kasalligi, hatto shokoladlar papillon, Spits, Pugsell va Jek Russell Terere hayotdan mahrum qilishi mumkin …
  Shokolad bilan zaharlanishning dastlabki belgilari quyidasi quschurak olishli, nyidagi quschurak olishli, yyidagi qusish, diareya чанков.Бундай вазиятда зудлик билан хоуллаш керак. Тозалаш, акс холда активлар, эпилептик худжум, кома ва халокатли натияларни ишлаб чикиш мумкин. Шуни йодда туттинки, итлар инсондан узокрок бо’лган шоколадни ушлаб туришади, избегая учун захарлананиш белгилари итдан дархол о’зини намоён килиши мамкин.

  Истисно сифатида, шоколадли баландлик то’pidan oldin tog’larda qutqaruvchi itlarga beriladi. Шу максадда, худди мимо% какао ловия йоки сутли шоколад, бу бэбахо энергия ва табий ададжогенинг бэбахо манбай бо’лган.

  Замонавий шоколад нафакат какао фасоллари ва прокооман билан, балки шоколадли зарарли «нопоклик» — соя, пальма йог’и, эмульсия йог’ларида хавф туг’диради. Шундай килиб, итлар учун шоколад — захар ва йомон!

  Маслахат: Шоколад ва конфет — Уй хайвонлари учун анг йомон лаззат, чунки бу максад учун макссус «это» шоколад ишлаб чикарилади!

  Taqiqlash 23.
  Baqlajon. Turp. Sholg’om. Бодринг.

  Сабаб: Баклажон итларда аллергия йоки байрак касаллиги тенденцияси билан контрендикедир.
  Джавоб: Шаксий баркарорликни текширгандан со’нг, вакти-вакти билан бериш мамкин, боеприпасы кайнатилган, то’инган йоки писирилган шаклда.
  Qizil ranglar — ko’plab qo’pol tolas va haqiqiy «tish ppi» реж. Шу билан бирга, у ичак деворларини асабий деворларни асабиилаштиради ва ошкозон-ичак трактининг муаммолярини кучайтириши мумкин бо’лган перисталтикани кучайтиради.

  Arqon va bodring — ular har doim xatolar ro’yxatiga kirishdi. Arqon buyraklarga ijobiy ta’sir qiladi.Bodring nafaqat mutlaqo xavfsiz, balki itlar uchun ham foydali. Факатгина нарса, бодринг беришни йодда тутинг, акш холда юни микдор билан хаддан ташкари ошириб юбориш керак, акш холда сиз суйук стульни ко’зг’атишингиз мамкин. Айтганча, тескари, шунингдек пишлокда ва писирилган шаклда — танлаганингиз учун.

  Taqiqlash 24.
  Lavlagi.

  Ko’pgina filiallar kam so’riladi va chidamli diareya, shishiruvchi va ichakdagi og’riq keltiradi.Бирок, бу иуда фойдали сабзавот. Blenderda maydalangan yoki maydalangan ehtiyotkorlik bilan ва qaynatilgan shaklda berilishi tavsiya etiladi. Шуни йодда тутиш керакки, калдиргоч йоркин мальчик джунни беради, боеприпасы бу ок итларга арзимайди.
  Назария: корсе — бу откир это зоти томонидан йомон аллерген.
  Факт: Аллергик реакция бо’лмаганда, шунингдек кызыл юн билан — иуда фойдали ва кимматбахо махсулот. Ичак иши бор, у бир кошик зиг’ир мой ва ко’катлар билан берилади.
  Bu tolaning qimmatli manbai, A, B, C Vitaminlarini o’z ichiga oladi, jigar faoliyatiga ijobiy ta’sir qiladi. Unga cheklangan, haftasiga 2 martadan ko’p bo’lmagan.

  Taqiqlash 25.
  Карам.

  Sabab: Avvalo, biz oq karam haqida gapiramiz. Бунинг сабаби шундаки, у хом шаклда метеоризм, шишириш ва ичакда ог’рик келтиради.
  Явоб: Унга чекланган ва кайнатилган шаклда берилиши керак. Брюссель карам, Брокколи, Пекин ва карамнинг итлари учун ко’прок фойдали, улар озгина шелкитиш йоки кайнатиш йахширокдыр.Хаммайок А витаминлари ва бета-каротин учун фойдалидир.

  Taqiqlash 26.
  Kutilmaganda juda ko’p rezavorlar bor: qora smorodina, qulupnay, qulupnay …

  Аслида, окилона микдорда ва аллергия йо’глигида, хар гандай мавсумий результаторларни сизнинг сайтингизда о’сайотган хар кандай мавсумий результаторларни бокишингиз керак, шунчаки итнинг о’зи илтимосига биноан ультимосига биноан. Eng foydali: kızılcık, ko’k va lingonry.

  Qulflangan 27.
  Qo’ziqorinlar .

  Назария: Шокатлар учун ко’зигоринлар иуда ог’ир озик-овкат, улар хазм килиш ва сингдиришмайди. Бундан ташкари, qo’ziqorinlar ko’pincha xavfli moddalarni o’z ichiga oladi, ular itning o’lishiga, diareya va zaharlanishning og’ir shakllariga olib kelishi mumkin bo’lgan og’ir Metallarning, karsagarlanishring playdi.

  Факт: Agar it qo’ziqorinlarni ovqat deb bilmasa, u yaxshiroq bo’ladi, chunki ulardan zarar o’z tanasi uchun foydalidir (qo’ziqorinlar ko’p витамин ва антиоксидантлар).Ba’zan qo’ziqorindan zavqlanishiga ruxsat berilgan itlar keyinchalik xavfli zaharli qo’ziqorinlar bilan zaharlanishlari mumkin.

  Taqiq 28.
  Spirtli ichimliklar.

  Tarixdan: Ilgari, SSSRda kinomolar katta yuklar tufayli alkogol itlarni berishga majbur bo’lishdi. Бирок, алкогол итлар учун емас! Заиф, кома ёки о’лим — ишимлик ичишнинг окибатлари. Это канчалак кичик бо’лса — та’сир коп.

  Факт: Гарчи кишлокларда tuxum sarig’i билан арок йоки бренди уруг’лар, чумки ва хатто пироплазмозни, уй хайвонининг сог’лиг’и хавфини муваффакиятли даволашган бо.Итлар этанолни аджратиб олиб, парчалана олмайдилар ва унинг парчаланишини — атетналегидни сотадилар, бу бутунлай ва дархол конга сингиб кетади ва печенье ва буйрак ишида джиддий бузилишларга олиб келади ва тэгалишилла хатто-уллим ва тэгашлигана

  Taqiqlash 29.
  Kylit.
  Shakar, shakarlamasiz saqich va suvni chaynashda va non mahsulotlari. Xylit odamlar uchun tasdiqlanishi mumkin, боеприпасы jigarning shikastlanishiga ва hayotga xavf ostida bo’lgan itlarda qon quyilishiga olib keladi.5 кг ог’ирликдаги это потенциальный токсик дозани олиш учун битта бо’лакни шакарсиз исте’мол qilish kifoya qiladi. Qonda мимо дараджаси Xilitolni qabul qilganidan keyin 10-15 daqiqa davomida, кусиш ва мувофиклаштиришни йо’котиш билан амальга оширилади.

  Taqiq 30.
  Bulon va qiyma bulon.

  Сабаб: Итлар булонни бериш тавсия этилмайди ва хатто диетада хибсда хибсга олишда уларни сувда кайнатиш керак, избегая учун хизмат qilishdan oldin bulyon yaxshiroqdir.Фаол моддалар ва ошкозон шарбати, шунингдек, юкори боджондо йогини хадан ташкари ошириб юборишнинг асосий сабаби. Бу ошкозон ости бези ва джигар касалликларига, шунингдек гастрит ва ксолецистит касалликларига олиб келади. Ко’пинча бундай овкатланиш аллергияга олиб келади, джигар, байрак ва ошкозон ости бези касалликларини йокотади. Shuningdek ortiqcha vazn to’plami. Истисно — тикланган хайвон учун махкамланган товук бульони емас.
  Bu cho’qqi uchun tabiiy oziq-ovqat emas!
  Do’konda qiyma go’sht ko’pincha katta bo’yalgan go’shtdan tayyorlanadi, shoshilinch so’yish mahsulotlarida va ko’pincha bo’yoqlar va konservantlar mavjud.Bundan tashqari, ovqatlanish qiyma ovqatlari blyashka shakllanishiga olib keladi, jag ‘mushaklari ishlamaydi, itga zarar etkazadi. Хатто кучукчалар ветчина патестоннинг мустахкамлигида эмас, балки майда бо’лакларга го’шт беришга ​​чорланади.
  Истиснолар мавджуд — бу булонни о’з ичига ольган моль го’шти. Бу katta zotlarning kuchuklari va itlarining itlari, shuningdek, jarohatdan keyin reabilitatsiya davri uchun juda foydali.

  Qattiq taqiqlar biroz, ularni oson eslab qoling. Moderatsiyada ва yaxshi bag’rikenglik билан сиз итни иуда ko’p тортишув qilishingiz mumkin, боеприпасы sog’lom ovqatlar, haqiqat yaxshi.Табий овкатланиш.

  Va yodlash uchun itlar uchun chindan ham taqiqlangan mahsulotlar ro’yxati :
  o’tkir
  marinadlangan
  yog ‘
  qovurdoq
  Cheklangan (kolbasa, kolbasa, kolbasa, kolbasa, kolbasa, kolbasa, kolbasa, kolbábo, kolbábı), ,
  Шакар ва унинг орнини босади, шоколад,
  Консерваланган овкат,
  алкогол, тамаки,
  Чой кофе,
  газланган ичимликлар,
  Мушуклар учун овкат,
  qo’ziqardirmona dirinlar балармон 10, витамин
  qaynatilgan va ichi bo’sh tovuq suyaklari
  buzilgan ovqat
  stoldan, sho’rvalar, don, kesish va maydalangan (istalmagan),
  Ko’pgina donlilar (taroq, arpa, manka, makkajo’xori, jo’xamur) xamir, pishirish va nonvoyxona,
  loviya va makkajo’xori,
  qisqichlar,
  Ketchup, mayonez va soslar.

  Асосий нарсани йодда тутиш иуда мухим — пархез нарса факат шаксий омиллар хисобга олиниши керак, бу омилларнинг массасини хисобга олиси керак, ма’лум бир махсулот турларин о’лчов ва баг’рикенглиги хиши мухимыныкса.

  Hech qachon o’zingizning xavfsizlikka ishonchi bo’lmagan it mahsulotingizni ovqatlantirmang.
  Йог ‘, дудланган, биринчи, ковурилган овкат — albatta itlar uchun emas!

  Va agar biron bir narsa noto’g’ri bo’lsa, iltimos, veterinarang bilan bog’laning!

  Ehtiyotkorlik bilan yangi mahsulotning ratsionida yangi mahsulotni kiritganingizdan so’ng, tanadan zaharlanishning aniq belgilari zudlik bilan ko’rinmasligi mumkin, ammo sizni qanchalik tez sezishing.

  Uy hayvonlarining har qanday masalasi bo’yicha birinchi shart xavfsizlik bo’lishi kerak, ikkinchisi — bu fanatizmning etishmasligi. Agar ular oqlanmasa va dalillar bilan qo’llab-quvvatlanmasangiz, siz qat’iy mandatlar ishonmasligingiz kerak. Этиоткорлик кузатилади, патроны бизнес онгимиз ва одатларимизни бошкарадиган реклама оламида яшайотганимизни йодда тутиш мухимдир.

  Хар бир эгаси униинг уй хайвонининг узок вакт яшаган ва сог’лом бо’лган. Yaqinda, итлар faqat tabiiy go’sht bilan oziqlangan, bu kroup qo’shilishi bilan.Шу билан бирга, уй хайвонлари мукаммал о’сди, ко’ргазмаларда аджойиб насл, ишладилар ва эгаллаб олинган совгалар эгаллади. Боеприпасы vaqtlar o’zgaradi, bugungi kunda egalar o’z vaqtlarini tejashga va endi oziq-ovqat uchun ovqat pishirishni xohlamaydilar.

  To’liq ovqatlanish

  Sanoat ozuqa paydo bo’lishi bilan aksariyat egalar ushbu qulay mahsulotlardan foydalana boshladilar. Шу билан бирга, аксарият егалар пархезларини диверсификация qilishga urinishda давом этмокдалар. Ammo mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu aniq nomaqbul.Itning garteri tizimi bitta oziq-ovqat turini usta egallash uchun sozlangan va ikkinchisining buzilishi.

  Mevalar — istisno

  Darhaqiqat, tarvuz itini berish mumkinmi yoki yo’qmi, мужчины нуфузли ветеринария шифокорларин, фикрини келтирмокчиман. Уларнинг фикрига кора, мевалар хатто юкори сифатли озик-овкат махсулотларига ва qo’shimcha veterinariya dorilarini o’z ichiga olgan uy hayvonlari uchun joizdir. Улар о’кишни раг’батлантириш йоки ич котиш воситаси сифатида ишлатишни йоктириш мамкин.Боеприпасы Хар Кандай Холатда Ветеринар Билан Маслахатлашиш Иуда Мухимдир. У болалигингиздан хабардорлигини билади ва менга чекловларсиз тарвуз итини бериш мумкинми, деб айт.

  Bahch Madaniyat

  Mutaxassislarni tashvishga soladigan yagona narsa bu katta miqdordagi shakarning mavjudligi. Itning tanasi umuman uni qayta ishlashga moslashtirmaydi va muammolar hech narsa olmaydi. Boshqa ekspertlar rezavorlardagi fruktoza sizning uy hayvoningizga zarar etkazishi mumkin emasligini ta’kidlashadi.Kimki tarvuz itini berish mumkinligini qanday tushunish mumkin? Bu erda oltin o’rta. Вакти-вакти билан нозиклик сифатида сиз кичик бир бо’лакни беришингиз мамкин, боеприпасы килограммда овкатланишим шарт емас.

  Erta mevalar: foyda va zarar

  Bugungi kunda politsiyadan beri selfinlar sotuvda paydo bo’ladi. Альбатта, бу вактда улар кимё, нитратлар билан йопишиб олишади. Siz issiqxonada etishtirilgan it tarvuzini berish mumkinmi yoki yo’qligini tushunish uchun mutaxassis bo’lishingiz shart emas.Ushbu rezavorlar tuproqqa kiritilgan hamma narsani to’plash qobiliyatiga ega, bu u erda bo’ladigan hayotni kamaytirishni anglatadi.

  Shuning uchun savolga javob berib, tarvuz va it bilan kovun berish mumkinmi, bu mevalar sifatiga e’tibor berishga arziydi. Агар бу куйош остида о’тирилган кузги rezavorlar бо’льса, у зарарли бо’лмайди.

  Индивидуальная реакция

  Нихоят, диэтага итарилиши мумкинлигини аниклаш учун сиз объединение танасинин xususiyatlarini bilishingiz kerak.Surunkali buyrak kasalliklar diuretik mahsulotlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo’lishini talab qiladi. Гарчи яна, агар уй хайвонининг кичик бир гисм бо’льса хам, хеч нарса дахшатли бо’лмайди. Yelon ichak peristallarini rag’batlantiring ва chanqoqlikni qondiring. Agar sizning uy hayvoningiz diareya tenciesasiga ega bo’lsa, u holda buni qilish yaxshiroqdir.

  Olmalar

  Olma — бу сувли ва соглом мевалар, дейарли хеч качон аллергия келтириб чикармайди. Шу сабабли сиз уларни хайвонлар бокиш учун ишлатишингиз мумкин.Eng yoqimli navlarni tanlashga urinmang. Аксинча, махаллий мевалар ко’прок фойда кельтиради. Йоввой табиатда бо’рини тасаввур цилин. Назарий джихатдан у олма даракстини топиши мамкин ва хатто объединение мевалари менюсини диверсификация qilish yoki ular tushlik qiladigan qushni eyish. Патроны ширинлик, нитратлар ва инсектицидлар билан мослашмалар бутунлай бошкача хикоя.

  Банан

  Бу мева деярли барча итларни эйш иуда йокимли. Улар пархезга qo’shimcha ravishda kaliyning иуда qimmatli манбай, избегая uchun ularni parhezga qo’shish uchun kichik bo’laklarda.Ammo yana, men sizning e’tiboringizni bu erda bu rol o’ynamaydigan joyga qaratmoqchiman. Ярим хафтасига бир марта иуда этук банан фойда бо’лмайди. Шуни unutmangki, бу хар qanday oziq-ovqat билан birlashtirilgan, ya’ni bunday atıştırmalık hamma narsadan alohida qoladi. Ammo yumshoq, g’azablangan mevalar darhol yon tomonga olib tashlanadi — ular hazm qilish tartibini qo’zg’atishi mumkin.

  Рационни яна нима qilishingiz mumkin?

  Агар ит янги меваларга одатланган бо’льса, унга нокни бериш иуда яксши.Улар айникса зич меваларни иуда йаксши ко’радилар. Bunday mevalar deyarli hech qachon allergiyaga olib kelmaydi. Витаминная добавка аджойиб манбай рябина. Боеприпасы uning ta’mi hammaga o’xshamaydi, избегая uchun siz erta bolaligidan boshlab ta’lim berishingiz kerak. Меваларни асосий озукада аралаштириш тавсия этилмайди.

  Itning Bektoshi, ko’pincha yig’iladi. Agar bu ipak butalar yozgi uyda o’sasa, meva gugurtingiz sizning uy hayvoningiz uchun juda yaxshi lazzatlanadi. Faqat kimyoviy o’g’itlardan foydalanmasangiz.Патроны Киви ва «Стресс» faqat kamdan-kam hollarda istisno shaklida berilishi mumkin. Улар ко’пинча диарея сабаб бо’лади. Гилос ва гилос, о’рик, нозиклик шаклида терисиз терисиз берилмайди. Улардан фойдаси йок, балки хам зарар. Малиналар ва кулупнай кучли аллергендир, избегая учун уларни меню юга ко’шиш мамкин. Баазида битта ягода.

  Taqiqlangan mevalar

  Citrusga itga berilmaydi. Нафакат кучли алерджен, балки шиллик парда пардалар ветчина. Uzum va mayiz ba’zi itlarda buyrak etishmovchiligini keltirib chiqaradigan moddalar mavjud.Taqiqlangan meva granatalari orasida. У oshqozonni иуда bezovta qiladi ва ovqat hazm qilishni buzadi. Бундай холда, суяклар майда тог ‘джинслари учун захарли бо’лиши мамкин. Авакадо юрак ишини ва итнинг нафас олиш тизимини йомонлаштириши мамкин. Шафтоли диарея ва бехи меваси кусишига олиб келади.

  Egasi uchun qoidalar

  Shunday qilib, it tarvuzi va boshqa mevalarni sabzavot bilan ta’minlash mumkinmi? Ветеринариялар сабзавотларда то’хсташни тавсия этинг. Сабзи, сметана билан пиширилган, ковок ва ко’катлар мукаммал равишда со’рилади ва танага фойдали та’сир ко’рсатади.Мевалар итнинг вакти-вакти билан тушадиган лаззат бо’лиши мамкин. Патроны овкатланишнинг асосий манбай хисобга олинмайди. Shuning uchun ratsiyani yuqori sifatli va to’liq bilan to’ldirish bo’yicha tavsiyalarni ko’rib chiqing.

  Mevali itlar uchun mumkinmi? Albatta, siz oz miqdorda ва faqat hayvon uchun xavfsiz bo’lganlar qila olasiz.

  Керакли витаминлар ва минераллар он озик-овкат, сюсусан, сабзавот ва мевалар билан олади. Uy hayvonlari ovqatlanish turidan qat’i nazar, zaharlanishdan qat’iy nazar zaharlanishi mumkin, боеприпасы коп микдорда эмас.

  Мевалар толалар, глюкоза ва витаминлар манбай, шунинг учун улар пархезга киирилиши керак, айникса джисмоний овкатлананишда. Альбатта, улар пархезнинг озгина улуши бо’лиши керак ва уларни хар куни хам бермаслик керак. Яна бир нарса, мулькдорлар мева ва резавор мева беришади, чунки уларнинг уй хайвонлари уларни исте’мол килсалар, агар овкатлансалар, нима учун бера олмаслар? Зарохатлар альбатта бо’лмайди, боеприпасы бу савольда бу саволга муроджаат килиш керак, чунки ба’зи мевалар сог’ликни саклаш муаммоларига олиб келади.

  Ko’plab itlar meva va rezavor egandan xursand bo’lishadi, ba’zi egalar hatto uy hayvonlari uy hayvonlari va tarvuzni tortib olishdan zavqlanishadi. Ammo shuni yodda tutish kerakki, ularning hammasi uy hayvonlari uchun foydali emas. Ba’zi meva va rezavorlar allergik reaktsiyalar, ovqat hazm qilish, kuchli zaharlanishga olib keladi.

  Итларга берилиши мумкин болган мевалар

  Eng xavfsiz va arzon mevalar xom yashil olma Bu hazm qilishni yaxshilashga yordam beradigan C Vitaminining manbai — bu katta itning yarim olma va bir juft bo’laklarga berilishi mumkin.

  Папайя Agar u qobig’i va chegaralardan tozalansa, itlar uchun xavfsiz va foydali. Папайя хайвонларни бериш тавсия этилмайди диабет. Мева хазм qilishni yaxshilashga, oshqozon kasalligini davolashda yordam beradi. Ба’зи уй хайвонлари до’конлари хатто попая ферментлари ветчина бор, улар витамин ко’шилиши сифатида берилган планшетлар шаклида. Папайя Флане их котишга олиб келади.

  киви Сиз иуда оз микдорда берингиз мамкин, диетада ширин нокни киритиш джоиздир.

  Банан — Итлар селекционерлари низолари, ба’зилари «учун» ва «карши». Foyda nuqtai nazaridan, ehtimol, qabul qilinmagan bananlar odatda oz miqdorda zarar etkazmaydi. Патроны ко’пинча уларга бериш керак емас, айникса ошиб борар ​​эди. Катта итларга хафтасига 1-2 марта, кичик — бир нечта майда бо’лакларга берилиши мумкин.

  Ковун Итлар учун хавфсиз, лекин таранглик йок, балки сизни олиб ташлашга имкон бермайди, лекин сизни кимдан ко’ркитишга имкон беради.Звонит ковун ко’тарилиш та’сирини беради.

  Xurmo — ko’plab hayvonlarning eng sevimli lazzatligi, ammo bu mevadan qochish yaxshiroqdir, chunki Xurmoni oshqozon kasalligini keltirib chiqaradi. Kichik miqdorda xurmo berish joizdir, faqat suyaksiz.

  Mevalar orasida maxsus cheklovlar mavjud emas, ma’lum bir itning ta’miga qarab, siz smorodina, malina, qulupnay, groosy, kızını, kızılılılı, krecher va tarvuzni berishingiz mumkin. BlackBerry тавсия этилмайди, чунки униинг фойдаси шубхали.

  Agar biz rezavorlar haqida gapiradigan bo’lsak, unda bir nechta bo’laklar etarli, yana ko’p miqdor homila va hayvonning o’zi bog’liq. Масалан, смородина, кейин 5-6 реакорлар этарли, агар кулупнай 5 см бо’льса. Бу этарлича ягода.

  Куритилган мевалардан курагуга берилиши мумкин. Патроны майиз ва ясалганлар тавсия этилмайди.

  Qanday mevalar va rezavorlar itlarga bermaydi

  Бериш тавсия этилмайди цитрус Патроны ба’зи егалар о’зларин уй хайвонларини апельсин, мандаринлар хеч кандай окибациз озиклантирадилар.Shuning uchun, tananing reaktsiyasiga qarash kerak, ba’zi itlar tsitrusning индивидуальная интольверсиясига риоя qilinishi mumkin. Коп микдорда цитрус лакшатиф та’сир ко’рсатади, кусиш сабаб бо’лади. Ба’зан цитрусни вакти-вакти билан бериш джоиздир.

  Doimiy ravishda itlarni muntazam ravishda berish uzum Ko’p miqdorda buyrak etishmovchiligiga olib keladi. Факатгина 5 та узум йоки майиз 9 кг собака учун токсик бо’лиши мумкин., Гусиш, заифлик, диарея. Гарчи ба’зи это селекционерлари бахслашишлари мумкин.

  Гранат контрдикератланган итлар. Гранет одам учун, итларда иуда фойдали эканлигига карамай, у овкат хазм килиш билан бог’лик муаммоларни келтириб чикаради, чунки Уларнинг ошкозонида кислоталарга сезгир, суяклар хавфидан ташфидан. Мева кусишига олиб келиси мамкин. Biroq, ba’zi hayvonlarning organizationmida odatda juda oz miqdordagi granataga keladi.

  Avokado Itning tanasiga zararli bo’lgan maxsus moddani o’z ichiga oladi va nafas olish qiyin, nafas olish qiyin, nafas olish qiyin, yurak, pankreatit bilan bog’liq muammolar.

  Shaftoli diareya va egan suyaklar ichak tutilishiga yoki zaharlanishiga olib kelishi mumkin, chunki Suyak tarkibida tanada to’plangan siyanid mavjud.

  Бехи Бу кусишга олиб келади, боеприпасы бу мева нордон ва хар бир итни эймаслигини йодда тутиш керак.

  Uy hayvoningizni berishning hojati yo’q qaysar Yoki gilos, chunki bu mevalar hech qanday foyda keltirmaydi. Катта микдордаги гилос ошкозон касаллигига олиб келиши мамкин.

  Мева итлар учун табий озик-овкат емас, шунинг учун сиз уларни тез-тез бермаслик, хайвон уларни севадиган ва яратишини окламаслик керак. Альбатта, итлар егаси беришлари мумкин болган ко’плаб махсулотлар билан эйиши мамкин, боеприпасы у назорациз ва чекловларсиз одам сингари зарарли, патроны мазали таомни истэ’мол килиши мумкин.

  Янги мева йоки бо’йинтурукни бериш, агар сизда аллергик реакциялар, овкат хазм килиш муаммолари бо’льса, пархездан махсулотни бартараф этиш керак.

  Итни, меваларни йоки резаворларни алмаштиришдан олдин (айникса, доконда йоки бозорда сотиб олингандан), уларни ювиш ва агар бо’льса, эдбиртни олиб ташлаш керак.

  Мевалар кулай бо’лакларда, алохида-алохида, бошка махсулотлар билан, айникса ферментланган сут билан аралаштирмасдан. Asosiy ozuqa yoki oziqlantirishdan ikki soat oldin mevali itlarni yarim soat davomida berish tavsiya etiladi.

  Esda tutingki, mevalar va rezavorlar itlarga lazzatlanish sifatida berilishi mumkin, asosiysi toshib bo’lmaydi.Четлаш натиджасида хайвон диарея, кусиш пайтида диарея бошланиши мамкин.

  Agar it kuchukcha asrdan odatlanmagan bo’lsa, meva va rezavorlar bor, keyin kattalar bo’lsa, umuman voz kechishi mumkin. Bunday holda, siz ta’kidlamaslik kerak, meva o’rniga sabzavotlarni berish yaxshiroqdir.

  Ba’zi egalar, ortiqcha vaznni urgan uy hayvonlari meva dieasiga ekishadi, bu o’z-o’zidan bema’ni. Уй хайвонлари ипига йордам бериш учун у джисмоний машклар ва мувозанатли машклар керак то’г’ри овкатлананиш Итнинг ог’ирлигини хисоблашдан кат’ий равишда ма’лум нисбатда.Бу масалада ветеринария йордам беради.

  Page 28 — Confetissimo — айоллар блоги

  Хаммом дизайн

  Отган асрда курилган уйлардаги коп хонадон эгалари qiyinchiliklarga duch kelishmoqda

  Маникюр ва педикюр

  Тери ко’йлаги, шарм пиджаклар, ог’ир поябзал, металл заргарлик буйумлари ва бошка ко’плаб рокер услубидаги аксессуарлар

  Мева

  Лонган — бу сапинда нефтесодержащая добыча Ветнам, Индонезия, Хитой, Тайланд, Тайванда этиштириладиган доимий яшайдиган дараксти.

  Мева

  Личи (тулки, лиди, xitoy olxo’ri, ajdaho ko’zi) — kichik ekzotik meva (20 массаси —

  Мева

  Har safar limon bilan choy ichganda tanada nima bo’lishini bilasizmi?

  Мева

  Охак — бу кичкина йоркин яшил экзотик мевалар, улар универсальный марказида бо’лишга лойикдир.

  Мева

  Кумкват (фортунелла, кинкан) — Rutaceaceae oilasiga mansub, Citrus jinsiga mansub o’simlik. Джанубда о’сади

  Мева

  Эхтимол, ко’пчилигимиз сувли цитрусларни сотиб олдик ва ундан завкландик, хатто буни билмаймиз ветчина

  Мева

  Ekzotik mevalar uzoq vaqtdan beri ichki bozorlarni to’ldirib kelmoqda va har bir stolning o’rtasiga kristall vazalar joylashtirildi.

  Мева

  Анджир, анжир дараксти, анжир дараксти, ягода шароб … Буларнинг барчаси бир хил о’симликнинг номлари

  Мева

  «Дариони биринчи марта исте’мол килиш, бу хали бошланмаган хиссиётни олишни англатади.Ва учун

  Мева

  Гозал номи билан аталган о’симлик, шунингдек, хиндистон меваси деб аталади. Ва бу то’г’ри, чунки

  Мева

  Экзотик мевалар эришиб бо’лмайдиган ва мукаммал нарса бо’либ колмади.Хар биринчи ресторан rezavorlarga to’la

  Мева

  Армут тетиклантирувчи ва соглом мевалардир. Улар толага ва антиоксидантларга мальчик ва доимий исте’мол килишади

  Касалликларда

  Певзнер (йоки №6 жадвал) бойича олтинчи пархез бузилган пурин альмашинуви учун буюрилади.Bunday muvaffaqiyatsizliklar

  Касалликларда

  Yigirmanchi asrda rus olimi — Мануил Певзнер с расчетом касалликларга та’сирини о’рганган.

  Касалликларда

  Ошкозон-ичак тракти касалликларини даволаш дори терапияси ва диетани бирлаштиради.Maxsus davolash parhezlarining asosiy qismi

  Касалликларда

  № 3 пархез — бу совет олими Мануэль Певзнер томонидан тузилган макссус овкатланиш тизими. Рацион йо’налтирилган

  Касалликларда

  СССР гастроэнтерология асощиларидан бири Мануил Певзнер 15 терапевтик пархезни ишлаб чикди.Уларнинг хар бири

  Касалликларда

  О’н бешинчи пархез мувозанатли, сог’лом ва то’лик овкатланишдир. Сюнь бир qator davolash tizimlariga ishora qiladi.

  Касалликларда

  Фосфурия — бу ог’рик ва нокулайлик билан бирга келадиган генитурия тизиминин касаллиги.Бу чо’кинди хосил бо’лиши туфайли пайдо бо’лади.

  Касалликларда

  Tibbiyot ko’plab infktsiyalarga qarshi kurashishni muvaffaqiyatli o’rgandi. Боеприпасы baribir shunday bo’lib qolmoqda

  Касалликларда

  Марказий асаб тизими инсон танасидаги барча тизимлар ва органайнинг ишлаши ва о’заро бог’ликлигини назорат килади.

  Касалликларда

  Анемия, сил касаллиги, пневмония узок вакт тикланишни талаб киладиган джиддий касалликлардир. Бардошли ва заифлаштирадиган касалликлар

  Касалликларда

  Umumiy o’lim ko’rsatkichida yurak-qon tomir tizimi kasalliklari etakchi o’rinni egallaydi.Шу муносабат билан

  Касалликларда

  Гастрит ва ошкозон яраси иджтимоий касалликлар гурухига киради. Ушбу касалликлар болаларга ветчина, катталарга хам та’сир килади.

  Касалликларда

  Овкат хазм qilish tizimidagi operatsiyadan keyin ovqat hazm qilish jarayoni Juda zaiflashadi.Operatsiyadan keyin bemorning tiklanishi

  Килограммни йокотиш учун

  Йоз — бу очик хавода дам олиш ва о’з устида ишлаш учун вакт. «Ог’ирликни йокотиш» техникаси машхурлигининг чоккиси

  Килограммни йокотиш учун

  Tovuq filesi dietasi kilogramm berishning eng oson usullaridan biridir.Бу вазн yo’qotmoqda

  Килограммни йокотиш учун

  Джанубий ва Марказий Америкада туг’илган маккаджо’хори одамлар томонидан ко’прок этиштириладиган биринчи донлардан бири эди

  Килограммни йокотиш учун

  Кахва диетаси — гурме хушбо’й хидли шароб учун мо’лджалланган, тез килограмм халокатинин хаддан зийод йо’ли.

  Килограммни йокотиш учун

  Умуман ольганда, osiyoliklar to’liqlikka bo’ysunmasliklari, tabiatan uyg’unligi va qattiq parhezlar unidan foydalanishlari tan olingan

  Килограммни йокотиш учун

  Xitoyning ta’limoti, дини ва медицины bizning Evropa hayotimizga tobora ko’proq kirib bormoqda.Xitoyietasi

  Килограммни йокотиш учун

  Нордон сутли диета организация учун иуда фойдали, чунки нордон сут махсулотлари бизнес-диетамиздда дейарли мавджуд

  Килограммни йокотиш учун

  Фойдаланиш осон ва самарали олма пархези мавжудлиги ва тезкорлиги туфайли машхур бо’лди

  Килограммни йокотиш учун

  Yigirmanchi asrning oxiridan bugungi kungacha ko’p mamlakatlarda ortiqcha vazn ijtimoiy muammo sifatida tan olingan.

  Килограммни йокотиш учун

  Кефир диетаси — кам йог’ли сут кислотасини исте’мол килишга асосланган вазн йо’котишнинг кат’ий усули

  Маникюр ва педикюр

  Tabiiylik ва tabiiylik endi moda qiyofasini amalga oshirishda juda muhim rol o’ynaydi.Ko’plab ustalar

  Кийим услуби

  2020 yilgi mavsumda chiziqli moda liboslari dizaynerlarning yangi qarashlariga ega bo’ldi. Бу классик

  Маникюр ва педикюр

  Gollivud aktrisalari ish jarayonida o’z imijlarini o’zgartirishi kerakligini hamma biladi.Шунин учун

  зираворлар

  Кардамон — бу Хиндистон ва Шри-Ланкада тугилган классик шаркона зиравор. Антик даврда мевалар

  зираворлар

  Тузни йод билан мальчишеский дастури Совет даврида кабул цилинган, боеприпасы тенденция шу пайтгача давом этди

  зираворлар

  Xushbo’y, baharatlı zanjabil ko’plab idishlarga o’ziga xos ta’m va ta’m beradi.Осиёнин бу машхур таркибий гисми

  зираворлар

  Зира уруг’лари иуда oddiy ko’rinishga ega bo’lsa-da, ularning yong’oq-qalampir lazzati hech qanday o’rnini bosmaydi.

  зираворлар

  Ксантал — xochli ekinlar oilasiga tegishli yillik o’simlik.Майсанинг анг коп талаб qilinadigan qismi

  зираворлар

  Кадим замонлардан бери о’симликлар инсон хайотида мухим рол о’йнаган, шу джумладан

  зираворлар

  Васаби — sharq mamlakatlarida keng qo’llaniladigan «японский хрен» деб номланувчи зиравор

  зираворлар

  «Ваниля» со’зини эшитганингизда, дархол уй бекалари писиришда ишлатадиган ок ширин кукуни эсга оласиз

  зираворлар

  Бастре — тропик маданият шарбатидан тозаланган джигарранг шакар — камыш.

  Похожие записи

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.